Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sanering og likvidation af kreditinstitutter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sanering og likvidation af kreditinstitutter

RESUMÉ AF:

Direktiv 2001/24/EF — en fælles konkursprocedure for banker med filialer i mere end ét EU-land

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DETTE DIREKTIV?

Det har til formål at sikre, at der anvendes en fælles konkursprocedure for alle kreditorer og investorer, hvis et kreditinstitut (generelt en bank) med filialer i andre EU-lande bliver insolvent.

HOVEDPUNKTER

Direktivet:

Anvender princippet om kontrol i hjemlandet. Det betyder, at loven i det EU-land, hvor det insolvente kreditinstitut har sit hjemsted, gælder for hele konkursbehandlingen.

Kræver, at alle relevante parter, herunder kendte kreditorer, skal underrettes om konkursbehandlingen og saneringsforanstaltningerne. Dette omfatter offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende og mindst to landsdækkende dagblade i hvert værtsland (dvs. de lande, hvor banken har sit hovedkvarter og filialer).

Ffastsætter, at det er hjemlandets lovgivning, der finder anvendelse på likvidationsproceduren. Den skal navnlig omfatte spørgsmål som:

kreditinstituttets og likvidatorens respektive beføjelser

konkursbehandlingens følger for retssager, som er anlagt af enkeltstående kreditorer

fordelingen af omkostninger og udgifter.

Tydeliggør effekten af konkursbehandlingen og gældende lov i forbindelse med visse kontrakter og juridiske rettigheder, der kan blive påvirket af behandlingen, såsom ansættelseskontrakter og ejendomsret.

Kræver, at alle, der modtager eller giver oplysninger som led i konkursbehandlingen, garanterer tjenstlig tavshedspligt.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 5. maj 2001. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning inden den 5. maj 2004.

BAGGRUND

Likvidation af kreditinstitutter

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF af 4. april 2001 om sanering og likvidation af kreditinstitutter (EFT L 125, 5.5.2001, s. 15-23)

De ændringer og rettelser, som følger af direktiv 2001/24/EF, er blevet integreret i det oprindelige dokument. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 05.01.2016

Top