Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Oplysning til passagerer: luftfartsselskabernes identitet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Oplysning til passagerer: luftfartsselskabernes identitet

RESUMÉ AF:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 — opstilling af en liste over luftfartsselskaber med driftsforbud i EU og transporterende luftfartsselskabers identitet

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

  • Den etablerer en offentligt tilgængelig liste over luftfartsselskaber, som har forbud mod at flyve i EU, da de ikke opfylder de påkrævede sikkerhedsnormer (bilag A), samt luftfartsselskaber, som kun må flyve under visse betingelser (bilag B).
  • Den sikrer, at passagererne kender identiteten af det luftfartsselskab, de flyver med.

HOVEDPUNKTER

  • Et luftfartsselskab opføres på listen over luftfartsselskaber med driftsforbud, hvis det findes at have alvorlige sikkerhedsmangler og ikke afhjælper disse.
  • Der findes fælles EU-kriterier baseret på relevante sikkerhedsnormer som afgør, om der skal nedlægges driftsforbud. Europa-Kommissionen kan ændre disse i lyset af den videnskabelige og tekniske udvikling.
  • Hvis der opstår et uforudset sikkerhedsproblem, kan et EU-land nedlægge øjeblikkeligt driftsforbud for luftfartsselskabet.
  • Et luftfartsselskab får mulighed for at blive hørt, hvis Kommissionen træffer afgørelse om at opføre det på listen over selskaber med driftsforbud.
  • Listen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen og EU-landene skal lette offentlighedens adgang til listen, især via internettet. Civile luftfartsmyndigheder og lufthavne skal også henlede offentlighedens opmærksomhed på listen.
  • Flybilletudstedere, rejsearrangører og rejsebureauer skal informere passagererne om det luftfartsselskab, der efter planen skal benyttes på rejsen, når de bestiller deres rejse. Passagererne skal underrettes om alle efterfølgende ændringer hurtigst muligt og senest ved indtjekning eller boarding.
  • Passagererne har ret til refusion eller omlægning af rejsen, hvis luftfartsselskabet opføres på listen over luftfartsselskaber med driftsforbud, efter at de har bestilt deres rejse.

I december 2015 offentliggjorde Kommissionen en omfattende luftfartsstrategi for Europa. Udover at søge at forbedre konkurrencedygtigheden i sektoren understreger strategien vigtigheden af at opretholde høje sikkerhedsnormer samt beskyttelse af passagerernes rettigheder.

Inden november 2016 skal alle ikke-EU-luftfartsselskaber, som flyver til EU, have en enkelt luftfartssikkerhedstilladelse udstedt af Det Europæiske Luftfartsikkerhedsagentur. En sådan tilladelse validerer luftfartsselskabets overholdelse af internationale sikkerhedsnormer og gælder i hele EU.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 16. januar 2006.

BAGGRUND

Liste over luftfartsselskaber med driftsforbud i EU

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 af 14. december 2005 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og oplysning til passagerer om det transporterende luftfartsselskabs identitet, samt ophævelse af artikel 9 i direktiv 2004/36/EF (EUT L 344 af 27.12.2005, s. 15-22)

Efterfølgende ændringer og rettelser til forordning (EF) nr. 2111/2005 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 474/2006 af 22. marts 2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet i henhold til kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 (EUT L 84 af 23.3.2006, s. 14-28). Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 06.06.2016

Top