Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europas nye udfordring for tjenesteydelser af almen interesse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Europas nye udfordring for tjenesteydelser af almen interesse

Kommissionen gør status på Europas nye udfordring med hensyn til tjenesteydelser af almen interesse. Den fremsætter ligeledes konkrete tiltag, der bør iværksættes for at konsolidere EU’s rammelovgivning efter vedtagelsen af en protokol til Lissabontraktaten.

DOKUMENT

Meddelelse af 20. november 2007 fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Bilag til meddelelsen "Et indre marked for Europa i det 21. århundrede" - Tjenesteydelser af almen interesse, herunder sociale ydelser af almen interesse: Europas nye udfordring [KOM(2007) 725 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Kommissionen fastlægger de centrale principper for tjenesteydelser af almen interesse i hele Den Europæiske Union (EU). Denne meddelelse udgør en referenceramme for forvaltning og tilgodeseelse af tjenesteydelsernes særlige kendetegn før ikrafttrædelse af Lissabontraktaten og den tilhørende protokol om tjenesteydelser af almen interesse.

Diversiteten i tjenesteydelser af almen interesse

Tjenesteydelser af almen interesse er undergivet bestemte forpligtelser til offentlig tjeneste. Det er op til myndighederne på nationalt, regionalt eller lokalt plan at afgøre, hvilke tjenesteydelser der er af almen interesse og fastlægge omfanget af dem. Offentlige myndigheder kan selv levere tjenesteydelserne eller overdrage dem til andre offentlige eller private enheder.

EU har et delt ansvar, som giver mulighed for at fastlægge et EU-regelsæt samt betingelserne for leveringen af tjenesteydelserne på grund af disses EU-dimension.

Tjenesteydelser af almen interesse opdeles i to kategorier, der er underlagt forskellige EU-regler

  • tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, der leveres mod betaling, er omfattet af EF-traktatens bestemmelser om det indre marked og konkurrence. De kan dog undtages fra traktatens bestemmelser af hensyn til de almene interesser. Visse tjenesteydelser af almen økonomisk interesse har en tydelig EU-dimension, særligt de store netværksindustrier (posttjenester, telekommunikation, transport eller el- og gasforsyning) og reguleres af et specifikt EU-regelsæt. Derudover kan de være omfattet af EU-reglerne for offentlige indkøb, miljøbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse
  • de ikke-økonomiske tjenesteydelser, f.eks. politi, retsvæsen og obligatoriske socialsikringsordninger, er ikke omfattet af specifik EU-lovgivning og ej heller af bestemmelserne om det indre marked og konkurrence.

I praksis vil leveringen af tjenesteydelserne variere betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat. For at skelne mellem økonomiske og ikke-økonomiske tjenesteydelser er det ofte nødvendigt at se nærmere på den enkelte aktivitet.

Sociale ydelser af almen interesse

Sociale ydelser af almen interesse er generelt personorienterede og skal opfylde vitale menneskelige behov hos udsatte personer og er baseret på princippet om solidaritet og lige adgang.

Der kan være tale om økonomiske eller ikke-økonomiske tjenesteydelser og nonprofitorganisationer kan være involveret. En tjenesteydelses økonomiske aspekt afhænger af den måde, hvorpå den reelt leveres, tilrettelægges og finansieres, og ikke af tjenesteyders retlige status.

Det drejer sig hovedsageligt om

  • obligatoriske og supplerende sociale beskyttelsesordninger, som dækker de største risici (risici forbundet med sygdom, alderdom, arbejdsulykker, arbejdsløshed, pension og handicap)
  • andre tjenester, der ydes direkte til den enkelte som f.eks. social bistand, arbejdsformidling og videreuddannelse, sociale boliger eller langvarig pleje.

Modernisering af EU-reglerne

Kommissionen vil vedtage en række foranstaltninger baseret på Lissabontraktatens protokol om tjenesteydelser af almen interesse. Foranstaltningerne skal gøre det muligt at konsolidere EU-rammen for tjenesteydelser af almen interesse. Der er tale om følgende hovedtemaer

  • forbedre adgangen til information og udvikling af kommunikationsredskaber som f.eks. oprettelse af en interaktiv informationstjeneste og en EU-bistandstjeneste for det indre marked
  • vedtage sektorspecifikke initiativer, navnlig på områderne energi, transport, elektronisk kommunikation, posttjenester, sociale ydelser og sundhedsydelser
  • gennemførelse af tiltag til opfølgning og evaluering for at sikre kvalitet og gennemsigtighed og fremskridt.

Kontekst

Meddelelsen er en opfølgning på Kommissionens hvidbog fra 2004 og Europa-Parlamentets udtalelse fra 2006, som bidrog til en debat, hvor der skabtes enighed om EU's rolle og tilgang i forbindelse med tjenesteydelser af almen interesse. Der refereres også til den offentlige høring om sociale ydelser af almen interesse (DE) (EN) (FR), der indledtes i 2006.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene – Vejledning i anvendelse af Den Europæiske Unions regler om statsstøtte, offentlige indkøb og det indre marked på tjenesteydelser af almen økonomisk interesse og navnlig socialydelser af almen interesse [SEC(2010) 1545 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Kommissionen udsender en vejledning med det sigte at klarlægge EU-bestemmelserne vedrørende tjenesteydelser af almen økonomisk interesse og sociale ydelser af almen interesse. Kommissionen beskriver reglerne om etableringsfrihed og levering på det indre marked, konkurrence, servicedirektivet, statsstøtte, offentlige indkøb og offentlige kontrakter eller koncessioner.

Seneste ajourføring: 03.05.2011

Top