Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Finansiel uddannelse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Finansiel uddannelse

Kommissionen mener, at finansiel uddannelse er af grundlæggende betydning for skabelsen af et indre marked og ønsker i denne forbindelse at tilskynde Europas borgere til at erhverve en grundlæggende viden om personlig finansiering. Denne meddelelse har til formål at definere de grundlæggende principper for nationale programmer for finansiel uddannelse af høj kvalitet og til at fremlægge de initiativer, som Den Europæiske Union har iværksat på dette område.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen af 18. december 2007 om formidling af finansiel viden [KOM(2007) 808 endelig – ikke offentliggjort i EUT].

RESUMÉ

Stillet over for forbrugernes manglende viden om finansielle produkter og tilvæksten i udvalget og kompleksiteten af disse produkter har Kommissionen besluttet at fremme finansiel uddannelse inden for Den Europæiske Union.

Målsætninger

Denne meddelelse er en del af foranstaltningerne på detailmarkedet for finansielle tjenesteydelser, som indgår i Kommissionens meddelelse "Et indre marked for Europa i det 21. århundrede", og har til formål at hjælpe interesserede parter i forbindelse med tilrettelæggelse af finansielle uddannelsesprogrammer gennem:

 • erkendelse af nødvendigheden af at bekæmpe økonomisk uvidenhed
 • finansiel uddannelse på højt niveau i EU
 • pooling af bedste praksis
 • udvikling af praktiske værktøjer til at fremme bedre undervisning i finansiel uddannelse i skolerne.

Betydningen af finansiel uddannelse samt økonomiske og sociale fordele deraf

Finansiel uddannelse giver fordele for enkeltpersoner (for eksempel ved at give dem mulighed for at foregribe økonomiske uforudsete situationer), for samfundet (ved at mindske risikoen for finansiel udstødelse og tilskynde forbrugerne til at være fremsynede og spare) og for økonomien som helhed (ved at fremme vidende adfærd og levere likviditet til de finansielle markeder).

To nylige undersøgelser finansieret af Europa-Kommissionen viser bl.a., at finansiel uddannelse udbydes af et stort antal aktører (tilsynsmyndigheder, socialrådgivere, offentlig uddannelse, mv.) inden for medlemsstaterne, og at antallet af initiativer på nationalt plan er meget varieret.

Regelmæssige baselineundersøgelser foretages på medlemsstatsplan for at hjælpe med at fastlægge prioriteringer og lette overvågning af fremskridtene over tid. Samtidig viser flere undersøgelser, at deltagelse i finansielle uddannelsesprogrammer har en positiv virkning på borgernes adfærd.

Rammen for Fællesskabets indsats

Uddannelsesområdet er medlemsstaternes ansvar. Imidlertid har Fællesskabet mulighed for at gribe ind inden for rammerne af foranstaltninger til at informere og uddanne forbrugerne samt ved gennemførelse af foranstaltninger, der støtter og supplerer den politik, der føres af medlemsstaterne.

Blandt de tiltag, der allerede er iværksat, har Kommissionen etableret et pædagogisk onlineværktøj Dolceta, der tilbyder voksne undervisning i forbrugerspørgsmål, og "EU-kalenderen," en informationsbrochure til gymnasier og lignende.

I grønbogen fra maj 2007 om finansielle tjenesteydelser i detailleddet understregedes, at det er muligt at gøre mere for at fremme finansiel uddannelse. Dette blev også bekræftet af reaktionerne på grønbogen, især med hensyn til Kommissionens formidling af den bedste praksis og ved vedtagelsen af ikke-bindende EU-regler for at hjælpe udbydere af finansielle uddannelser

Grundlæggende principper for finansielle uddannelsesprogrammer af høj kvalitet

Kommissionen definerer otte principper, der kan hjælpe de berørte parter, der medvirker i formidlingen af finansiel uddannelse, samt i udvikling og gennemførelse af programmer for finansiel uddannelse:

 • finansiel undervisning bør kontinuerligt være til rådighed og fremmes aktivt i alle livets faser
 • de finansielle uddannelsesprogrammer bør nøje målrettes mod borgernes specifikke behov, gennemføres i rette tid og være let tilgængelige
 • forbrugerne bør så tidligt som muligt, begyndende i skolen, undervises i økonomiske og finansielle spørgsmål, som helst skal indgå i de generelle læseplaner
 • finansielle undervisningsprogrammer bør omfatte generelle værktøjer til at øge bevidstheden om behovet for at forbedre forståelsen af finansielle spørgsmål og risici
 • finansielle undervisningsprogrammer, der tilbydes af udbydere af finansielle tjenesteydelser, skal være afbalancerede, gennemskuelige og objektive. Det bør sikres, at de altid er rettet mod forbrugernes interesse
 • de lærerkræfter, der leder de finansielle uddannelseskurser, bør gives tilstrækkelige ressourcer og være passende uddannet
 • national koordinering mellem interessenterne bør fremmes, og internationalt samarbejde blandt udbydere af finansielle uddannelser bør forbedres for at lette udveksling af bedste praksis
 • de finansielle uddannelsesprogrammer bør regelmæssigt evalueres og om nødvendigt ajourføres.

Planlagte initiativer og praktisk bistand

Finansiel uddannelse er ganske vist medlemsstaternes ansvar, men EU kan yde vigtig praktisk hjælp. Kommissionen har derfor identificeret følgende prioriterede initiativer:

 • oprette en gruppe af eksperter i finansielle uddannelser, som blandt andet har til opgave at fremme og udveksle bedste praksis og rådgive Kommissionen om udviklingen af dens politik vedrørende finansielle uddannelser
 • give protektion (herunder budskab om støtte og brug af EU-logoer) til medlemsstater og private aktører til at organisere nationale og regionale konferencer samt alle andre initiativer, der søger at fremme finansiel uddannelse
 • offentliggørelse af en online-database over finansielle uddannelsesprogrammer og forskning om finansiel uddannelse i EU på Kommissionens hjemmeside med henblik på at lette konsultation af ressourcer omkring bedste praksis og forskning på dette område
 • fra 2008 udvikle et nyt Dolceta-modul til uddannelse af lærere i finansielle færdigheder, med det formål at opmuntre og hjælpe lærere i grundskolen og ungdomsuddannelser til at medtage finansielle spørgsmål i den generelle læseplan.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens beslutning 2008/365/CE af 30. april 2008 om oprettelse af en ekspertgruppe om finansiel uddannelse [Den Europæiske Unions Tidende L 125 af 9.5.2008]. Denne bestlutning opretter en gruppe eksperter i finansielle uddannelser, som har til opgave at fremme bedste praksis på dette område og rådgive Kommissionen om gennemførelsen af principperne i dens meddelelse af 18. december 2007. Gruppen består af 25 eksperter, der repræsenterer den offentlige og den private sektor, som udpeges af Kommissionen for en 3-årig periode.

Seneste ajourføring: 07.07.2011

Top