Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Forbedring af EU-rammerne for investeringsfonde

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Forbedring af EU-rammerne for investeringsfonde

Investeringsfondsbranchen er i stadig udvikling. Den bidrager ligeledes til udvikling af integrerede og effektive markeder i EU. Denne grønbog åbner en debat om eventuelle forbedringer af direktivet om institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), som på grund af manglende præcision og fleksibilitet ikke følger markedsudviklingen på tilfredsstillende vis.

DOKUMENT

Grønbog om en forbedring af EU-rammerne for investeringsfonde [KOM(2005) 314 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

RESUMÉ

Investeringsfonde indtager en vigtig plads på de europæiske finansmarkeder; institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter - UCITS) er den mest almindelige form for investeringsfonde. I denne grønbog foreslås en forbedring af fondsbranchens lovgivningsrammer på kort og mellemlang sigt med henblik på at gøre branchen mere ydedygtig og styrke integrerede og effektive europæiske markeder.

Fondsbranchen har imidlertid udviklet sig, og EU-lovgivningen om investeringsinstitutter - UCITS-direktivet 85/611/EØF med senere ændringer - har ikke givet de ønskede resultater. Grønbogen (ledsaget af en tilbundsgående analyse) giver en første evaluering af dens virkning. Det viser sig, at direktivet er utilstrækkeligt i forhold til de nye udfordringer, som rækker ud over direktivets begrænsninger:

 • kapitalmarkedets hurtige udvikling og den nuværende lovgivnings manglende tilpasningsevne
 • fremkomsten af mere komplekse, alternative investeringsstrategier, substitutionsprodukter og nye risici
 • investorernes forventninger og nødvendigheden af at beskytte dem - især på grund af ændringer i produktudvalget og distibutionsnettene.

Trods udviklingen af grænseoverskridende investeringsfonde, som er blevet en vigtig faktor på markederne, udnyttes mulighederne på dette område i direktivet om investeringsinstitutter ikke i tilstrækkelig grad. Derfor er de europæiske investeringsfonde tydeligt mindre end de amerikanske, hvilket gør det umuligt for dem at udnytte fordelene ved stordrift. I grønbogen foreslås det derfor at udnytte de eksisterende rammer fuldt ud.

Den eksisterende lovgivnings potentiale

Hvis UCITS-lovgivningen skal blive mere effektiv, kræves der i første række en ensartet anvendelse af den i medlemsstaterne.

Det er derfor nødvendigt at præcisere og konsolidere allerede eksisterende foranstaltninger, som delvis havde til formål at supplere UCITS-direktivet.

For det første skal begrebet produkt defineres nærmere. Produktdirektivet har udvidet rækken af aktiver, der forvaltes af investeringsfonde. Men produkterne er blevet mere forskellige og mere komplekse. Det er derfor nødvendigt at gøre sig nye overvejelser om, hvordan der reklameres for fondsandele, og hvordan de sælges. Konkret betyder dette, at information om produkter skal tilpasses produktudviklingen.

For det andet har de ændringer, der blev indført med direktiv 2001/107/EF i forbindelse med administrationsselskaber, suppleret "UCITS-produktpasset" med et administrationsselskabspas. Til trods herfor er pasordningen for administrationsselskaber ikke fuldendt. Også rammerne for godkendelsen skal forbedres. De tvetydigheder, direktivet giver anledning til, bør fjernes, så passet reelt kommer til at fungere som et sådant.

De prioriterede aktioner, der skal få den nuværende lovgivning til at fungere bedre, bør omfatte:

 • forenkling af proceduren for meddelelse af, hvilke fonde der er godkendt
 • støtte til gennemførelsen af Kommissionens henstillinger om anvendelse af afledte instrumenter og af det forenklede prospekt
 • klar definition af begrebet aktiver, der kan erhverves af UCITS.

Udfordringer på lang sigt

Den nuværende lovgivning bør ligeledes kunne tilpasses udfordringer på lang sigt. Kapitalmarkedernes hurtige udvikling, de stadig mere komplicerede produkter, diversificeringen af investeringsstrategierne og de nye, alternative investeringsstrategier og endelig investorernes stigende krav gør det nødvendigt at rationalisere den eksisterende lovgivning.

Det er derfor nødvendigt at overveje, hvordan omkostningerne kan sænkes. I betragtning af antallet af mindre fonde ville en konsolidering af sektoren kunne gøre den mere konkurrencedygtig. I grønbogen foreslås følgende metoder til at bane vejen for en konsolidering:

 • grænseoverskridende fondsfusioner
 • sammenlægning af fonde (fund pooling) med kollektiv forvaltning og administration
 • rationalisering af tilsyn med og opbevaring af fonde ved at adskille administrationsselskabet og depositaren
 • forbedring af organisationen af fondsforvaltningen, idet den europæiske infrastruktur for behandling af tegnings-/tilbagekøbsordrer (fondsandele) er for fragmenteret.

Parallelt hermed er en samlet tilgang til formueforvaltning i bredere betydning påkrævet, fordi nye produkter, som har lignende egenskaber, konkurrerer med UCITS. Da der gælder andre bestemmelser for disse substitutionsprodukter, risikerer de således at skade markedets funktion og beskyttelsen af investorerne. Der gælder f.eks. mindre omfattende regler om transparens i afgifter og omkostninger for disse produkter.

Fremkomsten af alternative investeringsinstrumenter, der er mere komplicerede, er ligeledes en kilde til større risiko for investorerne. Der findes imidlertid ingen ensartede bestemmelser om dem i de nationale lovgivninger.

Grønbogen slår til lyd for den idé, at UCITS-lovgivningen bør moderniseres efter Lamfalussy-metoden på to niveauer: niveau 1 skal indeholde selve lovgivningen, som afstikker rammerne, og niveau 2 detaljerede gennemførelsesbestemmelser til lovgivningen, der således vil blive mere fleksibel og lettere at tilpasse til forandringer. En sådan ændring vil imidlertid ikke være nogen let opgave, da den vil medføre meget vidtrækkende ændringer i forhold til den nuværende lovgivning og kræve større tilpasninger. Der synes ikke i øjeblikket at være nogen begrundelse for sådanne tilpasninger, eftersom de nødvendige forbedringer kan gennemføres inden for rammerne af den eksisterende lovgivning.

I 2006 fremlagde Kommissionen en hvidbog om forbedring af rammerne for det indre marked for investeringsfonde [KOM(2006) 686 endelig] (foreligger ikke på dansk). Heri fremlægger Kommissionen en række foranstaltninger til reform af de gældende fællesskabsrammer for investeringsfonde (UCITS-direktivet). Ændringerne har til formål at forenkle lovgivningen og dens funktion i praksis og at foreslå løsninger til investeringer, som er attraktive og sikre for investorerne.

Seneste ajourføring: 20.11.2006

Top