Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Investeringsanalyser og finansanalytikere

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Investeringsanalyser og finansanalytikere

Kommissionen opstiller de lovgivningsmæssige foranstaltninger, der er truffet på EU-plan vedrørende investeringsanalyser, og udstikker retningslinjer for områdets fremtid. Kommissionen behandler navnlig spørgsmålet om interessekonflikter, men også andre emner i tilknytning til registrering af analytikere, uafhængige analyser, udstedernes relationer til analytikere samt investoruddannelse.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Investeringsanalyse og finansanalytikere [KOM(2006) 789 endelig - ikke offentliggjort i EUT].

RESUMÉ

Investeringsanalyse frembringer finansielle oplysninger, der gør det muligt at sikre den rette prisfastsættelse, hjælpe udstederne med at rejse kapital og sikre dybe og likvide sekundære markeder for finansielle instrumenter.

Analytikerne foretager sådanne analyser ved at sammenfatte ubearbejdet information til mere letfordøjelige oplysninger. Arbejdet hjælper investorerne til at træffe beslutninger og letter formidlernes udarbejdelse af analyser, investeringsråd og markedsføringsmateriale.

Analytikerne spiller en nyttig rolle på finansmarkederne. De udsættes imidlertid for mange forskellige interessekonflikter. Således kan en investeringsvirksomhed eller en kundegruppes interesser være i strid med analysens målgruppes. Kommissionen påtænker derfor at indføre foranstaltninger, der kan øge investeringsanalysernes værdi og integritet.

Denne meddelelse er udarbejdet som svar på det arbejde, der er udført i Forumgruppen (EN) om Finansanalytikere og i Den Internationale Børstilsynsorganisations tekniske udvalg (IOSCO) (EN).

Arbejdet i Forumgruppen og i IOSCO

Forumgruppens rapport fokuserer på forebyggelse, styring og overvågning af samt oplysning om interessekonflikter i forbindelse med investeringsanalyser. Den indeholder anbefalinger til de analytikere, der deltager i udbud af værdipapirer og andet finansieringsarbejde. Den indeholder også gode råd til virksomhederne om god praksis, formidling af investeringsanalyser til detailmarkedet, honorering af analytikere og analytikeres værdipapirhandel.

IOSCO koncentrerede sig om analytikere, der arbejder i integrerede investeringsbanker eller hos børsmæglere, selv om virkningerne af interessekonflikter også berører andre aktører. Rapporten (EN) (sigter på at anvende ensartede regler på følgende områder:

  • afdækning og fjernelse, forebyggelse og styring af eller oplysning om interessekonflikter
  • analytikeres integritet og deres analyser
  • investoruddannelse om de interessekonflikter, analytikere står i.

Direktiver om markedsmisbrug og om markeder for finansielle instrumenter (MiFID)

De på hinanden følgende direktiver om markedsmisbrug fastlægger, at oplysninger, der anbefaler en investeringsstrategi, skal udvise rimelig omhu og nævne muligheden for en interessekonflikt. Kommissionen har fastlagt en ordning for oplysning om interessekonflikter i forbindelse med anbefalinger i analyser.

Hvis en virksomhed yder investeringsservice, skal det være godkendt i henhold til MiFID og overholde alle direktivets krav. I henhold til MiFID skal virksomhederne:

  • træffe forholdsregler til at kunne påvise interessekonflikter
  • oplyse om deres politik vedrørende interessekonflikter
  • fastlægge og anvende foranstaltninger, der tjener deres kunders interesser
  • oplyse om de tilfælde, hvor foranstaltningerne ikke er tilstrækkelige for at sikre kundens interesser
  • oplyse kunden om interessekonflikternes generelle karakter og kilde.

Interessekonflikter, der specifikt vedrører investeringsanalyser

En anbefaling, der beskrives som "investeringsanalyse" eller andre lignende begreb, eller fremstilles som objektiv eller uafhængig, kan anses for at være en investeringsanalyse. En sådan anbefaling rettet til kunden kan ikke sidestilles med rådgivning, da den bør svare til den konkrete kundes behov eller tage udgangspunkt i kundens særlige situation. Investeringsvirksomhederne bør sikre en effektiv adskillelse mellem aktiviteter, der skal tjene kunderne, og aktiviteter, der tjener forretningsinteresser. Således skal det i virksomhedens anbefalinger, der ikke er investeringsanalyser, angives, at de ikke er udarbejdet i overensstemmelse med de standarder, der er fastsat for at fremme objektivitet.

For at sikre objektiviteten skal investeringsvirksomhederne forbyde de pågældende personer at foretage visse transaktioner, navnlig hvis personerne har kendskab til tidsplanen for offentliggørelsen og indholdet af analyserne, før offentligheden får det.

Virksomheder, der formidler analyser udarbejdet af andre, er ikke bundet af disse konsekvenser, forudsat at de ikke har ændret analyserne, og at de har kontrolleret, at analyserne er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i MiFID.

Fire udestående spørgsmål

Forumgruppens og IOSCO's arbejde efterlader fire udestående spørgsmål: Det første vedrører en mulig pligt for analytikerne til at lade deres kvalifikationer registrere. Problemer i tilknytning til analytikernes subjektivitet er imidlertid ikke en konsekvens af manglende kompetence, men snarere virksomhedernes manglende evne til at forvalte de interessekonflikter, der berører deres analyser.

Det andet spørgsmål vedrører uafhængige virksomheders og investeringsbankers udarbejdelse af analyser. Selv om de førstnævnte finansieres af kunderne og de sidstnævnte mere indirekte, er der ikke nødvendigvis en kvalitetsforskel mellem de to. For på rimelig vis at behandle disse analyser åbner MiFID mulighed for at investeringsvirksomhederne accepterer fordelene, hvis de har til formål at øge kvaliteten af den pågældende investeringsservice og deres kunder oplyses om dette. Muligheden gælder "bundtede" tjenesteydelser eller "softed services", som porteføljeforvaltere modtager fra børsmæglervirksomheder.

Det tredje spørgsmål gælder udarbejdelse af en kodeks for god praksis som ramme for relationerne mellem udstedere og analytikere. Reglerne i direktivet om markedsmisbrug og MiFID hindrer udstederne i at øve ubehørig redaktionel indflydelse på analyser. Det er ligeledes forbudt at videregive kursrelevante oplysninger til analytikere, før de frigives til resten af markedet. Kommissionen mener, at en kodeks for god praksis kan bidrage til at fremme mere professionelle relationer mellem udstedere og analytikere.

Det sidste spørgsmål vedrører investoruddannelse. Kommissionen mener, at det må være op til medlemsstaterne, brancheforeninger og investeringsselskaberne at gøre en indsats på dette område. Kommissionen forpligter sig på sin side til at oplyse og uddanne forbrugerne, navnlig gennem afholdelsen af en konference for at samle eksempler på god praksis inden for forbrugeruddannelse og for at finde metoder til forbedring af forbrugernes finansielle forståelse.

See also

  • Yderligere oplysninger findes på webstedet for Kommissionens Generaldirektorat for det indre marked og tjenesteydelser (EN)

Seneste ajourføring: 14.01.2008

Top