Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Forsikring og arbejdsmarkedsorienterede pensioner: rådgivende udvalg

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Forsikring og arbejdsmarkedsorienterede pensioner: rådgivende udvalg

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse 2004/9/EF om nedsættelse af Det Europæiske Udvalg for Forsikring og Arbejdsmarkedsorienterede Pensioner

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN?

Den opretter et udvalg, Det Europæiske Udvalg for Forsikring og Arbejdsmarkedsorienterede Pensioner (EIOPC), der skal støtte og rådgive Europa-Kommissionen om gennemførelsesforanstaltninger for Den Europæiske Unions (EU) lovgivning inden for finansielle tjenesteydelser.

HOVEDPUNKTER

Nedsættelse af EIOPC

  • EIOPC bidrager til forbedret regulering af forsikring og arbejdsmarkedsorienterede pensioner. Det blev nedsat for at række videre end den lovgivningsmæssige proces med 4 niveauer på værdipapirmarkedet*, der blev anbefalet i 2001 af Vismandsudvalget, i et dokument kendt som Lamfalussy-rapporten.
  • Det deltager i at forberede og anvende gennemførelsesforanstaltninger for de principper, der er fastlagt i de relevante direktiver og forordninger. Det har dog ikke beføjelse til at behandle spørgsmål om arbejdsmarkeds- og sociallovgivning.

EIOPC's rolle

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft den 13. april 2005.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Værdipapirer: omsættelige aktier, som giver ejeren stemmeret i en virksomhed.

HOVEDDOKUMENT

Kommissionens afgørelse 2004/9/EF af 5. november 2003 om nedsættelse af Det Europæiske Udvalg for Forsikring og Arbejdsmarkedsorienterede Pensioner (EUT L 3 af 7.1.2004, s. 34-35)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1–155)

Efterfølgende ændringer af direktiv 2009/138/EF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48–83)

Se den konsoliderede udgave.

Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13–18)

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — sjette del — institutionelle og finansielle bestemmelser — finansielle bestemmelser — afsnit I — institutionelle bestemmelser — kapitel 2 — EU-retsakter, vedtagelsesprocedurer og andre procedurer — artikel 1 — EU-retsakterne —artikel 291 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 173)

seneste ajourføring 17.11.2016

Top