Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Udstedere af værdipapirer — mere gennemsigtige oplysninger

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Udstedere af værdipapirer — mere gennemsigtige oplysninger

RESMUMÉ AF:

Direktiv 2004/109/EF — gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Formålet med direktivet er at forbedre oplysninger til investorer om udstedere af værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, er beliggende i eller udøver virksomhed i mere end ét EU-land. Det kræver, at EU-landene, ud over de løbende oplysninger om besiddelse af en væsentlig procentdel af stemmerettigheder, offentliggør periodiske finansielle oplysninger om deres indkomst i løbet af regnskabsåret.

Gennemsigtighedsdirektivet blev ændret i 2013 ved direktiv 2013/50/EU. Formålet med ændringen er, at:

  • reducere den administrative byrde på små og mellemstore udbydere for at forbedre deres adgang til kapital
  • forbedre effektiviteten af gennemsigtighedsordningen, specielt med hensyn til offentliggørelse af oplysninger om virksomheders ejerforhold.

Direktiv 2013/50/EU skulle være gennemført i EU-landenes lovgivninger inden den 26. november 2015.

Periodiske finansielle oplysninger

Periodiske oplysninger omhandler den økonomiske situation for udstederen af værdipapirer og for de virksomheder, udstederen kontrollerer. Udstedelser af værdipapirer skal ledsages af årsrapporter samt delårsregnskaber (»foreløbige ledelseserklæringer«), hvis der ikke allerede offentliggøres kvartalsrapporter.

Direktiv 2013/50/EU har ikke desto mindre fjernet kravet om at offentliggøre en foreløbig ledelseserklæring eller kvartalsrapport. Til gengæld skal årsrapporten være tilgængelig for offentligheden i mindst ti måneder mod tidligere fem.

Meddelelse om besiddelse af en betydelig andel af stemmerettigheder

Når en aktionær erhverver eller overdrager aktier fra en udsteder, hvis aktier er optaget til handel på et reguleret marked, og dermed opnår eller udvider sine stemmerettigheder, skal han/hun underrette udstederen om den procentdel af stemmerettighederne, han/hun har efter transaktionen. Reglen finder anvendelse, hvis den procentdel, der ejes, når bestemte tærskler (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 og 75 %), eller hvis den ligger over eller under disse tærskler. Dette gælder også i andre tilfælde, hvor en fysisk eller juridisk person har ret til at erhverve, overdrage eller udøve stemmerettigheder.

Direktiv 2013/50/EU har udvidet anvendelsen af anmeldelsestærsklen til også at gælde andre finansielle instrumenter, der giver ret til eller mulighed for at erhverve aktier med ensartede økonomiske virkninger. Til vurderingen af om en aktionær når en tærskel, skal han/hun sammenlægge aktier og andre finansielle instrumenter.

En anmeldelse, der skal indgives så hurtigt som muligt, omhandler den nye fordeling af stemmerettigheder, identifikation af aktionæren, datoen for ændringen og hvilken tærskel af stemmerettigheder, der er nået.

Beretning om betalinger til myndigheder

Det er en ny foranstaltning, der blev indført ved direktiv 2013/50/EU. Direktivet forpligter virksomheder, der er aktive inden for udvindingsindustrien (olie, gas og mineraler) eller skovningsindustrien, til at opgive betalinger til myndigheder i de lande, hvor de har aktiviteter, i en særskilt beretning, der udarbejdes årligt.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det gælder fra den 20. januar 2005. EU-landene skulle have gennemført det i national lovgivning inden den 20. januar 2007.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38-57)

De ændringer, som følger af direktiv 2004/109/EF, er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version er kun til orientering.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 1569/2007 af 21. december 2007 om indførelse af en mekanisme til konstatering af, om de regnskabsstandarder, som tredjelandsudstedere af værdipapirer anvender, er ækvivalente, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF og 2004/109/EF (EUT L 340 af 22.12.2007, s. 66-68). Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens henstilling 2007/657/EF af 11. oktober 2007 om det elektroniske net af officielt udpegede mekanismer til central opbevaring af regulerede oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF (EUT L 267 af 12.10.2007, s. 16-22)

Kommissionens direktiv 2007/14/EF af 8. marts 2007 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked (EUT L 69 af 9.3.2007, s. 27-36). Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 30.11.2015

Top