Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Direktiver om EU’s indre marked — indarbejdning i national ret

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Direktiver om EU’s indre marked — indarbejdning i national ret

 

RESUMÉ AF:

Kommissionens henstilling 2005/309/EF — gennemførelse af direktiver om det indre marked i national ret

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE HENSTILLING?

Den beskriver, hvordan landene i Den Europæiske Union (EU) bedre kan gennemføre direktiver om EU’s indre marked i national ret.

HOVEDPUNKTER

 • Direktiver er foranstaltninger, som er bindende for EU-landene for så vidt angår resultater, der skal opnås. EU-landene kan:
  • vælge, hvilken form og hvilke metoder der skal anvendes til at opnå dette resultat, men
  • skal gennemføre direktivet inden for en fast gennemførelsesfrist.
 • Korrekt og rettidig gennemførelse* af direktiver om det indre marked er af afgørende betydning, for at det indre marked fungerer gnidningsfrit. Forsinket eller ukorrekt gennemførelse af direktiver kan medføre forhindringer og gøre den europæiske økonomi mindre konkurrencedygtig.

Forsinket eller ukorrekt gennemførelse

EU-landene kontrolleres og kan pålægges sanktioner ved forsinket eller ukorrekt gennemførelse i form af:

Bedre praksis

 • For at sikre korrekt og rettidig gennemførelse henstiller Kommissionen til, at EU-landene vedtager bedre praksisser på grundlag af eksempler fra visse lande. Den henstiller til at fokusere på deres procedurer og nationale praksisser, især hvad angår:
  • afhjælpning af årsagerne til ukorrekt eller forsinket gennemførelse
  • valg af de bedst udformede og mest effektive procedurer og praksisser for hvert EU-land
  • udarbejdelse af tabeller, som sammenligner direktiver og gennemførelsesforanstaltninger
  • afståelse fra at indsætte betingelser eller krav i de nationale gennemførelsesbestemmelser, som ikke er nødvendige, og som kan gøre det mere besværligt at nå de mål, der forfølges med direktivet.
 • Bilaget til henstillingen indeholder detaljerede oplysninger om gode praksisser, som kan følges, herunder at:
  • gøre korrekt og rettidig gennemførelse til en fast politisk og operativ prioritering
  • sikre, at forberedelserne til gennemførelsen træffes hurtigt, så EU-direktiverne indarbejdes korrekt i national ret inden for de aftalte tidsfrister
  • arbejde tæt sammen med de nationale, regionale og decentrale (dvs. på lavere plan end nationalt) parlamenter, der deltager i gennemførelsen af direktiver om det indre marked
  • tage skridt hurtigt, synligt og effektivt til at gennemføre direktiver, hvis gennemførelsesfrist er overskredet (dvs. at parlamenterne afsætter yderligere tid til at debattere og vedtage de nødvendige nationale love eller ændringer af love rettidigt).
 • Desuden skal forslag til gennemførelsesbestemmelser, der fremsættes af EU-landene for deres nationale parlamenter som en del af gennemførelsesproceduren, og når Kommissionen underrettes om disse, ledsages af:
  • en erklæring om, at de er i overensstemmelse med EU-retten
  • oplysninger om, hvilke dele af direktivet der er blevet gennemført.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Gennemførelse: indarbejdning af EU-direktiver i et EU-lands nationale ret.

HOVEDDOKUMENT

Kommissionens henstilling af 12. juli 2004 om gennemførelsen i national ret af direktiver af betydning for det indre marked (EUT L 98 af 16.4.2005, s. 47-52)

seneste ajourføring 08.03.2017

Top