Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tildeling af offentlige kontrakter og koncessioner: klageprocedurer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tildeling af offentlige kontrakter og koncessioner: klageprocedurer

RESUMÉ AF:

Rådets direktiv 92/13/EØF om fremgangsmåderne ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det kræver, at EU-landene skal sikre, at afgørelser om tildeling af offentlige kontrakter og koncessioner inden for forsyningssektoren samt foreløbige proceduremæssige beslutninger i den forbindelse kan påklages hurtigt og effektivt med den begrundelse, at disse beslutninger er i strid med EU-lovgivningen om offentlige indkøb.

HOVEDPUNKTER

  • Direktiv 92/13/EØF finder anvendelse på offentlige kontrakter og koncessioner i forsyningssektoren, der er omfattet af de relevante materielle regler (direktiv 2014/23/EU og direktiv 2014/25/EU, sidstnævnte erstatter direktiv 2004/17/EF fra 18. april 2016).
  • EU-landene skal sikre, at der er adgang til klageprocedurer i det mindste for personer, der har eller har haft interesse i at få tildelt en bestemt ordre, og som har lidt eller vil kunne lide skade som følge af en påstået overtrædelse.
  • Ifølge direktiv 92/13/EØF kan der indgives klage, både før kontrakten underskrives (klagemuligheder forud for kontrakt) og efter (klagemuligheder efter kontrakt).
    • Klagemuligheder forud for kontrakt har til formål at korrigere tilsidesættelse af reglerne for offentlige indkøb under udbudsproceduren og, under alle omstændigheder, inden kontrakten træder i kraft. Disse omfatter retten til foreløbige foranstaltninger, en obligatorisk standstill-periode og kravet om at suspendere udbudsproceduren, mens klagen bliver undersøgt, for at forhindre tildeling af kontrakten.
    • Klagemuligheder efter kontrakt har til formål at erklære en eksisterende kontrakt uvirksom og/eller at yde kompensation (navnlig erstatning) til de berørte parter, efter at den pågældende kontrakt er blevet tildelt.
  • Direktiv 92/13/EØF blev gennemgribende ændret ved direktiv 2007/66/EF. Ved direktiv 2014/23/EU gennemførtes yderligere ændringer, primært for at øge anvendelsesområdet for direktiv 92/13/EØF med hensyn til koncessioner efter direktiv 2014/23/EU og at ajourføre henvisningerne til de materielle regler for offentlige kontrakter, der er fastsat i direktiv 2014/25/EU.
  • Direktiv 89/665/EØF svarer til direktiv 92/13/EØF for den offentlige sektors vedkommende. Direktivet blev gennemgribende ændret ved direktiv 2007/66/EF. Ved direktiv 2014/23/EU gennemførtes yderligere ændringer af hensyn til direktivet selv og af hensyn til direktiv 2014/24/EU.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 6. marts 1992. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning senest den 1. januar 1993.

BAGGRUND

Der er flere oplysninger under »Klagedirektiverne« på Europa-Kommissionens websted.

DOKUMENT

Rådets direktiv 92/13/EØF af 25. februar 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelse af EF-reglerne for fremgangsmåden ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation (EFT L 76 af 23.3. 1992, s. 14-20)

Efterfølgende ændringer til direktiv 92/13/EØF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave (som kun indeholder de ændringer, der er indført til og med direktiv 2007/66/EF) har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1-113) (gældende indtil 18.4.2016)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243-374) (gældende indtil 18.4.2016)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1-64). Se den konsoliderede version.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65-242). Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 21.03.2016

Top