Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pesticidrester i menneskers og dyrs føde

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pesticidrester i menneskers og dyrs føde

Alle fødevarer eller foderstoffer i Den Europæiske Union (EU) er underlagt en maksimalgrænseværdi for restindhold af pesticider for dermed at beskytte menneskers og dyrs sundhed. EU’s lovgivning fastsætter de grænser, der gælder for forskellige fødevarer og fastsætter en standardmaksimalgrænseværdi.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF.

RESUMÉ

Alle fødevarer eller foderstoffer i Den Europæiske Union (EU) er underlagt en maksimalgrænseværdi for restindhold af pesticider for dermed at beskytte menneskers og dyrs sundhed. EU’s lovgivning fastsætter de grænser, der gælder for forskellige fødevarer og fastsætter en standardmaksimalgrænseværdi.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastsætter maksimalgrænseværdierne for pesticidrester, som må forekomme i animalske eller vegetabilske produkter til konsum eller foderbrug. Disse maksimalgrænseværdier (LMR’er), der er fastsat af Europa-Kommissionen, omfatter:

 • 1.

  specifikke maksimalgrænseværdier for visse fødevarer eller foderstoffer

 • 2.

  en maksimal generel grænse, som finder anvendelse, hvor der ikke er fastsat særlige maksimalgrænseværdier (»standardgrænseværdier« på 0,01 mg/kg).

Maksimalgrænseværdier for alle afgrøder og pesticider kan ses i Kommissionens LMR-database.

Berørte fødevarer

Forordningen omfatter alle fødevarer og foderstoffer, som opført i bilag I.

Disse produkter er ikke underlagt de fastlagte standarder, når de anvendes til:

 • såning eller udplantning
 • godkendte forsøg med aktive stoffer
 • fremstilling af andre produkter end fødevarer eller foderstoffer
 • udførsel.

Undtagelser

Visse substanser, som er opført af Kommissionen (bilag VII), kan tillades, selv om de overstiger de fastsatte grænseværdier, forudsat at:

 • sådanne produkter ikke er bestemt til umiddelbart konsum
 • det gennem passende kontrol sikres, at sådanne produkter ikke kan stilles til rådighed for forbrugerne
 • de andre EU-lande og Kommissionen er blevet informeret om de trufne foranstaltninger.

Sikkerhedsvurdering

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) er ansvarlig for sikkerhedsvurderingen af nye anmodninger om maksimalgrænseværdier. Denne er baseret på deres toksicitet, maksimalgrænseværdierne, der forventes for fødevarer, og forbrugernes ernæring. Baseret på EFSA’s udtalelse udsteder Kommissionen en forordning, der fastsætter en ny maksimalgrænseværdi eller ændrer eller fjerner en eksisterende.

Prøveudtagning

EU har et program, der hvert år kontrollerer en aftalt liste over produkter for at sikre, at de ikke overstiger maksimalgrænseværdierne for pesticider.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Fra den 5. april 2005.

For yderligere oplysninger henvises til Europa-Kommissionens websted for maksimalgrænseværdier og webstedet for EFSA.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 396/2005

5.4.2005

-

EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1-16

De ændringer og rettelser, som følger af forordning (EF) nr. 396/2005, er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 400/2014 af 22. april 2014 om et samordnet flerårigt EU-kontrolprogram for 2015, 2016 og 2017 med det formål at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og at vurdere forbrugernes eksponering for disse rester (EUT L 119 af 23.4.2014, s. 44-56).

seneste ajourføring 23.04.2015

Top