Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Farlige kemikalier i international handel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Farlige kemikalier i international handel

RESUMÉ AF:

Afgørelse 2006/730/EF — Forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE AFGØRELSE?

Den sikrer EU’s godkendelse af og deltagelse i Rotterdam-konventionen, efter at Domstolen havde gjort den oprindelige afgørelse ugyldig på grund af retlige omstændigheder.

Konventionen sikrer en procedure med forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel.

HOVEDPUNKTER

Konventionen

regulerer import og eksport af 47 farlige kemikalier og pesticider

kræver, at ethvert anført kemikalie skal have importørens forudgående samtykke, før det kan eksporteres

fastlægger en procedure for udveksling af oplysninger om afgørelser, der er truffet af importlande

kræver, at de lande, der har tilsluttet sig konventionen, udpeger en national myndighed, som sikrer, at den gennemføres fuldt ud

spørger de lande, der har tilsluttet sig konventionen, om de er villige eller ej til at acceptere import af de kemikalier og pesticider, der er anført på de tilhørende lister

kræver, at eksportører sikrer, at de kemikalier, der er anført på de tilhørende lister, ikke eksporteres, hvis importlandet ikke har givet formelt tilsagn

kræver, at parter, der har forbudt et kemikalie eller underkastet det strenge restriktioner, skal underrette konventionens sekretariat om dette

sikrer udveksling af videnskabelige, tekniske, økonomiske og juridiske oplysninger om de omfattede kemikalier samt mulighed for teknisk bistand til udviklingslande for så vidt angår regulering af kemikalier

tillader et land, der har tilsluttet sig konventionen, at trække sig fra konventionen et år efter, at det har tilkendegivet, at det ønsker at gøre dette

omfatter ikke narkotika, radioaktivt materiale, affald, kemiske våben, fødevarer og fødevaretilsætningsstoffer, genetisk modificerede organismer eller kemikalier, der eksporteres med henblik på forskning.

BAGGRUND

Den 10. januar 2006 afsagde Den Europæiske Unions Domstol dom i sag C-94/03. Europa-Kommissionen havde anlagt sag mod Rådet og bad Domstolen om af ugyldiggøre Rådets afgørelse 2003/106/EF, som havde godkendt Rotterdam-konventionen på vegne af Den Europæiske Union.

Kommissionen argumenterede for, at afgørelsen skulle have været baseret udelukkende på den traktatartikel, der omhandler fælles handelspolitik (på daværende tidspunkt var det artikel 133 i Amsterdamtraktaten), og ikke på den anvendte artikel (artikel 175 i samme traktat, som omhandler miljøpolitik).

Domstolen afsagde kendelse om, at begge artikler var påkrævede for at sikre det nødvendige juridiske grundlag, og ugyldiggjorde Rådets oprindelige afgørelse. Den nye afgørelse, som trådte i kraft på den dato, hvor dens forgænger blev vedtaget, sikrer, at der ikke er et juridisk tomrum.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2006/730/EF af 25. september 2006 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Rotterdam-konventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel (EUT L 299 af 28.10.2006, s. 23-25).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 60-106).

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 649/2012 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 26.11.2015

Top