Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sikre og effektive gødninger på EU-markedet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sikre og effektive gødninger på EU-markedet

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 2003/2003 om gødninger

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

  • Den samler i én retsakt alle de EU-regler, der gælder om gødninger — kemiske forbindelser, der forsyner planter med næringsstoffer.
  • Den sikrer, at disse meget tekniske krav gennemføres ensartet i hele EU.

HOVEDPUNKTER

  • Forordningen gælder kun for mineralske gødningsstoffer bestående af et eller flere plantenæringsstoffer. Andre gødningsstoffer er underlagt EU-landenes nationale lovgivning.
  • I bilag I til forordningen opregnes gødningstyper i overensstemmelse med deres særlige karakteristika. Når en gødning er i overensstemmelse med denne typebetegnelse, kan den være mærket med bogstaverne »EF«. Gødningen kan sælges og bruges i hele EU. EF-betegnelsen giver landbrugerne garanti for, at gødningerne indeholder et minimum af næringsstoffer og er sikre at bruge.
  • For at en ny typebetegnelse kan blive opført i bilag I til forordningen, skal producenten af en gødning, som svarer til den typebetegnelse, indgive en ansøgning til en national kompetent myndighed. Ansøgningen fremsendes til Europa-Kommissionen, som konsulterer de øvrige EU-lande og beslutter at acceptere eller afvise ansøgningen på grundlag af en udtalelse fra et udvalg nedsat ved forordningen.
  • For at opnå EF-status skal en gødning afgive næringsstoffer effektivt, den må ikke skade menneskers, dyrs eller planters sundhed eller miljøet, og det skal påvises, at den har været genstand for de relevante prøveudtagninger, analyser og testmetoder.
  • Producenterne skal føre optegnelser, der gør det muligt at spore en gødning, mens den er på markedet og i yderligere to år derefter.
  • Visse grundlæggende oplysninger, f.eks. producentens kontaktoplysninger og gødningens vigtigste egenskaber, skal anføres på pakker, mærkning og medfølgende dokumenter.
  • Der gælder særlige regler for uorganiske gødninger, der indeholder hovednæringsstoffer* og sekundære næringsstoffer*, for uorganiske gødninger,* der indeholder mikronæringsstoffer*, og for ammoniumnitratgødning med højt kvælstofindhold.
  • Visse produkttyper har fået tilføjet jordbrugskalk (materialer, der neutraliserer sure jorde) og agronomiske gødningstilsætningsstoffer samt hæmmere (f.eks. kvælstofhæmmere — materialer, der bremser eller forhindrer nitrifikation*).

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Forordningen har fundet anvendelse siden den 11. december 2003 med undtagelse af artikel 8 og 26, stk. 3, der vedrører sporbarhedsaspekter, og som har fundet anvendelse siden den 11. juni 2005.

BAGGRUND

I marts 2016 vedtog Kommissionen et forslag, der har til formål at forenkle den eksisterende lovgivning, at forbedre den måde, hvorpå EU’s gødningsmarked fungerer, og at udvide reglerne til at gælde for ikkeharmoniserede produkter, dvs. de gødninger, der er omfattet af EU-landenes nationale lovgivninger. For at forberede dette initiativ har Kommissionen foretaget forskellige undersøgelser inden for områder som gødningsingredienser og videnskaben om bio-stimulanser til planter.

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Gødning, der indeholder hovednæringsstoffer: gødning, der kun indeholder grundstofferne kvælstof, fosfor og kalium.

Gødning, der indeholder sekundære næringsstoffer: gødning, der indeholder grundstofferne calcium, magnesium, natrium og svovl.

Uorganisk gødning: en gødning, hvis deklarerede indhold af næringsstoffer foreligger i form af mineraler fremstillet ved udvinding eller ved fysiske og/eller kemiske industriprocesser.

Mikronæringsstoffer: indeholder grundstofferne bor, kobolt, kobber, jern, mangan, molybdæn og zink, som er vigtige for planternes vækst, i små mængder sammenlignet med de primære og sekundære næringsstoffer.

Nitrifikation: en naturlig proces i naturen, hvor specialiserede bakterier omdanner ammoniak i jorden til nitrit og nitrat.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 af 13. oktober 2003 om gødninger (EUT L 304 af 21.11.2003, s. 1-194).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 2003/2003 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 12.09.2016

Top