Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EF-strategi vedrørende hormonforstyrrende stoffer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

EF-strategi vedrørende hormonforstyrrende stoffer

Kommissionen har udarbejdet en strategi med henblik på at behandle det presserende problem med hormonforstyrrende stoffers skadelige indvirkning på sundhed og miljø.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 17. december 1999 om en EF-strategi vedrørende hormonsystemforstyrrende stoffer [KOM(1999) 706 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Baggrund Forstyrrelser af hormonsystemet er ikke noget nyt fænomen. Det har imidlertid været genstand for betydelig opmærksomhed fra mediernes side i den seneste tid, og det optager befolkningen i betydelig grad. Visse medlemsstater har allerede indført foranstaltninger til at begrænse eller forbyde anvendelsen af bestemte stoffer, der er under mistanke. Skønt der endnu udestår en betydelig mængde forskningsarbejde på området, har Fællesskabet besluttet uden tøven at imødegå dette fænomen i lyset af befolkningens voksende betænkeligheder og de opnåede forskningsresultater på forskellige niveauer, der bekræfter problemerne ved disse stoffer.

Definition Hormonsystemet består af en række kirtler, samt de hormoner, de udskiller, som medvirker til at styre udvikling, vækst, formering og adfærd hos dyr og mennesker. Hormonforstyrrende stoffer menes at øve indflydelse på (eller "forstyrre") dette systems funktion.

Naturlige hormoner, syntetisk fremstillede hormoner og nogle kemiske produkter kan forstyrre hormonsystemet. Tilsyneladende opstår hormonforstyrrelserne, der påvirker sundhed og miljø i negativ retning, navnlig ved eksponering over for syntetiske hormonforstyrrende stoffer og kemiske produkter. De skader bl.a. forplantningsevnen og væksten og fremkalder visse kræftformer. Nedsat formering er veldokumenteret for en række arter. Der er f.eks. konstateret maskulinisering hos hunhavsnegle. Hormonforstyrrelserne er også særligt mærkbare blandt vilde dyr.

Strategi Den nugældende lovgivning tager ikke i tilstrækkelig grad hensyn til de hormonforstyrrende stoffers skadelige virkninger. Med den foreliggende meddelelse foreslår Kommissionen en strategi, der er sammensat af kort-, mellem- og langsigtede foranstaltninger for at imødegå dette problem. Det bør bemærkes, at der fortsat udestår meget forskningsarbejde i den henseende, og at der endnu ikke eksisterer en valideret prøvningsmetode, som definitivt kan fastslå, om et stof har hormonforstyrrende egenskaber. Strategien hviler derfor på de tilgængelige oplysninger og bør gøres relativt fleksibel for at kunne tilpasses udviklingen i den videnskabelige viden.

Tilsvarende bygger foranstaltningerne på en vurdering af det sandsynlige tidsrum, hvori resultater kan opnås, dvs. et til to år for foranstaltninger på kort sigt, to til fire år for foranstaltninger på mellemlang sigt og over fire år for foranstaltninger på lang sigt.

Indsats på kort sigt

 • Fastsætte en prioriteret liste med henblik på evaluering. Det drejer sig om en prioriteret liste over stoffer, der skal vurderes yderligere ("den prioriterede liste over hormonsystemforstyrrende stoffer") for bl.a. at konstatere, hvilke stoffer der kan tages i betragtning med den nuværende lovgivning, samt at påvise manglerne i vores viden og specifikke forbrugerforhold, som må undersøges nærmere.
 • Anvende de nugældende retsinstrumenter. Idet lovgivningsændringer er en langsigtet foranstaltning, er det her vigtigt at styrke eller fremskynde gennemførelsen af den eksisterende lovgivning, som f.eks. lovgivningen om risikovurdering (es de en fr) og direktivet om klassificering af farlige stoffer.
 • Udvikle overvågningsprogrammer. Programmerne bør tilsigte at anslå eksponeringen for og virkningerne af stofferne på den prioriterede liste for at undersøge virkningen som funktion af dosering, eksponeringstid m.v.
 • Påvise særlige tilfælde. Udpege grupper, der er særligt sårbare over for visse stoffer (f.eks. børn) og undersøge nødvendigheden af at optage stofferne på den prioriterede liste i det omfang, de ikke er omfattet af den eksisterende lovgivning.
 • Sikre informationsudveksling og en effektiv koordinering mellem alle aktører. (Kommissionen, medlemsstaterne, erhvervslivet m.fl. samt på internationalt niveau).
 • På fyldestgørende måde informere befolkningen. Informere befolkningen om de iværksatte aktiviteter, forklare mekanismerne og offentliggøre oplysninger som f.eks. den prioriterede liste over hormonforstyrrende stoffer.
 • Høre de berørte parter regelmæssigt(Medlemsstaternes regeringer, de ikke-statslige organisationer, erhvervslivet o.s.v.).

Indsats på mellemlang sigt

 • Påvise og evaluere de hormonforstyrrende stoffer. Videreføre det internationale forskningssamarbejde, som sigter mod at etablere validerede prøvningsmetoder, der kan påvise hormonforstyrrende stoffer.
 • Videreføre forskning og udvikling på dette område. Især inden for det femte rammeprogram for forskning og udvikling.
 • Fremme forskningen i erstatningsprodukter og private initiativer.

Indsats på lang sigt

 • Tilpasse/ændre den nugældende lovgivning for at inddrage de hormonforstyrrende stoffer. Det drejer sig navnlig om forordning (EØF) nr. 793/93 om risikoevaluering og direktiv 67/548/EØF vedrørende klassificering af farlige stoffer.

Der må også sørges for, at andre foranstaltninger som f.eks. lovgivningen om miljøbeskyttelsen (f.eks. vandrammedirektivet) eller forbrugerbeskyttelsen tager hensyn til hormonforstyrrende stoffer.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 14. juni 2001 om implementeringen af en EF-strategi for hormonsystemforstyrrende stoffer [KOM(2001) 262 endelig] I denne meddelelse forelægges den første rapport om gennemførelsen af strategien for de hormonforstyrrende stoffer. Heri gøres der status over fremskridtene i forbindelse med strategien og der gøres rede for de fremtidige aktiviteter.

For så vidt angår indsatsen på kort sigt er der i løbet af 2000 udarbejdet en kandidatliste over 553 menneskeskabte stoffer og 9 syntetiske/naturlige hormoner. Der er opstillet en liste over prioriterede foranstaltninger til vurdering af disse stoffers hormonforstyrrende potentiale. Kommissionen har endvidere afholdt en konference om de hormonforstyrrende stoffer den 18.-20. juni 2001 i Sverige.

Kommissionen deltager fortsat i OECD's Endocrine Disrupters Testing and Assessment Task Force (EDTA), som sigter mod at udvikle anerkendte testmetoder for hormonforstyrrende stoffer. Efter de seneste skøn vil der foreligge testmetoder for stoffernes sundhedsvirkninger i 2002, og testmetoder for miljøvirkninger ventes i 2003-2005.

Forskningen i hormonforstyrrende stoffer er en af prioriteterne i det femte rammeprogram for forskning og udvikling. Endvidere blev der i maj 2001 at offentliggjort en specifik indkaldelse af forskningsforslag med en budgetramme på 20 mio. EUR.

Hvad lovgivningsaspektet angår, indeholder den foreslåede revision af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed bl.a. forslag om forenkling af vilkårene og procedurerne for hasteforanstaltninger på EU-plan. Endvidere behandles spørgsmålet om hormonforstyrrende stoffer specifikt i forbindelse med den nye (vandrammedirektivet) eller den gældende samt i hvidbogen om en strategi for en ny kemikaliepolitik.

I forlængelse af de forberedende aktiviteter, der er iværksat i 2000, gennemføres der i 2001 en mere dybtgående evaluering af stofferne. I løbet af perioden 2001-2002 vil man ligeledes prioritere indsamling af data, iværksætte en række forskningsprojekter og opfordre medlemsstaterne til at fremskynde de igangværende risikovurderingsprocesser for eksisterende stoffer i henhold til den nugældende lovgivning.

Seneste ajourføring: 25.08.2006

Top