Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Produktsikkerhed: generelle regler

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Produktsikkerhed: generelle regler

EU ønsker at sikre et højt niveau af forbrugersikkerhed, når offentligheden køber varer til salg i Europa.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed

RESUMÉ

EU ønsker at sikre et højt niveau af forbrugersikkerhed, når offentligheden køber varer til salg i Europa.

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det kræver, at virksomheder sikrer, at varer til salg er sikre, og at de træffer afhjælpende foranstaltninger, hvor det kan konstateres, at dette ikke er tilfældet.

Direktivet indfører et EU-system til hurtig varsling for farlige non-foodvarer *. Det giver nationale myndigheder mulighed for at dele information med det samme om alle foranstaltninger, der iværksættes for at trække sådanne produkter ud af handlen.

HOVEDPUNKTER

 • Produkter, der markedsføres i EU, skal være sikre.
 • De skal forsynes med oplysninger, så de kan spores, som for eksempel producentens identitet og en produktreference. Hvor det er nødvendigt af hensyn til sikker brug, skal produkterne ledsages af advarsler og oplysninger om enhver risiko forbundet med produktet.
 • Et produkt anses for sikkert, hvis det overholder specifikke nationale krav eller EU-standarder. Hvis sådanne krav eller standarder ikke findes, baseres sikkerhedsvurderingen på:
  • Kommissionens retningslinjer
  • bedste praksis i den pågældende sektor
  • den aktuelle viden og teknologi
  • forbrugernes rimelige forventninger til sikkerhed.
 • De nationale kontrolmyndigheder har beføjelse til at overvåge produktsikkerheden og træffe passende foranstaltninger mod usikre varer.
 • Et system til hurtig udveksling af oplysninger, der forvaltes af Kommissionen, giver nationale myndigheder mulighed for hurtigt at varsle tilsvarende myndigheder i andre lande om alle produkter, der udgør en alvorlig risiko for sundheden og sikkerheden. Der er særskilte procedurer for fødevarer, farmaceutiske produkter og medicinsk udstyr.
 • Når de nationale myndigheder benytter det hurtige varslingssystem, skal de give oplysninger, der identificerer produktet, oplysninger om, hvor det ellers findes i Europa, oplysninger om de risici, der er forbundet med det, og om enhver foranstaltning, der er truffet for at beskytte offentligheden.
 • Kommissionen kan træffe fælles EU-foranstaltninger i op til et år (der kan forlænges), hvis et bestemt produkt udgør en alvorlig risiko.
 • Lovgivningen gælder ikke for antikviteter eller varer, der skal repareres eller istandsættes.

HVORNÅR TRÅDTE DIREKTIVET I KRAFT?

Det trådte i kraft den 15. januar 2002.

VIGTIGE BEGREBER

* Produkt: enhver vare til salg, eller som kan forventes anvendt af forbrugerne, uanset om den er ny, brugt eller istandsat.

Der er flere oplysninger i direktivet om produktsikkerhed i almindelighed.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2001/95/EF

15.1.2002

15.1.2004

EFT L 11 af 15.1.2002, s. 4-17

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 765/2008

1.1.2010

-

EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30-47

Forordning (EF) nr. 596/2009

7.8.2009

-

EUT L 188 af 18.7.2009, s. 14-92

TILHØRENDE DOKUMENTER

2010/15/EU: Kommissionens afgørelse af 16. december 2009 om retningslinjer for forvaltningen af fællesskabssystemet for hurtig udveksling af oplysninger (RAPEX), jf. artikel 12 i direktiv 2001/95/EF (direktivet om produktsikkerhed i almindelighed), og notifikationsproceduren, jf. samme direktivs artikel 11 (EUT L 22 af 26.1.2010, s. 1-64)

Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed (EUT C 38 af 17.2.2009, s. 11-14)

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed (KOM(2008) 905 endelig udg. af 14. januar 2009)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forbrugerproduktsikkerhed og om ophævelse af Rådets direktiv 87/357/EØF og direktiv 2001/95/EF (COM(2013) 78 final af 13.2.2013)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsovervågning af produkter og om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 1999/5/EF, 2000/9/EF, 2000/14/EF, 2001/95/EF, 2004/108/EF, 2006/42/EF, 2006/95/EF, 2007/23/EF, 2008/57/EF, 2009/48/EF, 2009/105/EF, 2009/142/EF, 2011/65/EU, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011, (EF) nr. 764/2008 og (EF) nr. 765/2008 (COM(2013) 75 final af 13.2.2013)

seneste ajourføring 14.09.2015

Top