Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Retningsviserblinklys for motordrevne køretøjer med påhængskøretøj (indtil 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Retningsviserblinklys for motordrevne køretøjer med påhængskøretøj (indtil 2014)

Dette direktiv har til formål at fastlægge de tekniske krav til retningsviserblinklys med henblik på at gøre det muligt at gennemføre Fællesskabets typegodkendelsesprocedure.

DOKUMENT

Rådets direktiv 76/759/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om retningsviserblinklys på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil [Se ændringsakter].

RESUMÉ

Hver medlemsstat skal meddele komponenttypegodkendelse for enhver type retningsviserblinklys, der er i overensstemmelse med fremstillings- og afprøvningsforskrifterne i bilagene til direktivet, og udstede et EF-komponenttypegodkendelsesmærke svarende til modellen vist i bilaget til direktivet for hver enkelt type. Den medlemsstat, der har meddelt EF-komponenttypegodkendelsen, skal træffe foranstaltninger til at sikre, at produktionen er i overensstemmelse med den godkendte type.

I henhold til godkendelsessystemet, der er anført i direktivet, må medlemsstaterne ikke:

  • forbyde markedsføring af retningsviserblinklys af grunde, der vedrører deres udførelse eller funktion, når de er forsynet med et EF-komponenttypegodkendelsesmærke
  • nægte EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse af et køretøj af grunde, som vedrører retningsviserblinklys, hvis disse er forsynet med et EF-typegodkendelsesmærke og monteret, som foreskrevet i direktiv 76/756/EØF
  • nægte eller forbyde salg, registrering, ibrugtagning eller brug af et køretøj af grunde, som vedrører retningsviserblinklys, hvis disse er forsynet med et EF-typegodkendelsesmærke og monteret, som foreskrevet i direktiv 76/756/EØF

En medlemsstat kan dog forbyde salg af retningsviserblinklys med et EF-komponenttypegodkendelsesmærke, som ikke er i overensstemmelse med den godkendte type.

Dette direktiv er blevet ophævet ved forordning (EF) nr. 661/2009, der træder i kraft den 1. november 2014.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesfrist i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 76/759/EF

30.7.1976

1.7.1977

EUT L 262 af 27.9.1976

Ændringsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 1999/15/EF

2.5.1999

1.10.1999

EUT L 97 af 12.4.1999

Tiltrædelsesakt

1.5.2004

1.5.2004

EUT L 236 af 23.9.2003

Direktiv 2006/96/EF

1.1.2007

1.1.2007

EUT L 363 af 20.12.2006

Direktiv 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUT L 158 af 10.6.2013

De ændringer og rettelser, som følger af direktiv 76/759/EF, er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Seneste ajourføring: 02.07.2014

Top