Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motordrevne køretøjer med påhængskøretøj: tågebaglygter (indtil 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Motordrevne køretøjer med påhængskøretøj: tågebaglygter (indtil 2014)

Formålet med dette direktiv er at fastsætte harmoniserede tekniske krav til tågebaglygter med henblik på at gennemføre Fællesskabets typegodkendelsesprocedurer.

DOKUMENT

Rådets direktiv 77/538/EØF af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tågebaglygter på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

RESUMÉ

Direktiv 77/538/EØF

Tågebaglygte betyder en lygte, der har til formål at gøre køretøjet mere synligt bagfra i tæt tåge.

Hver medlemsstat skal meddele komponenttypegodkendelse for enhver type tågebaglygte, der er i overensstemmelse med fremstillings- og afprøvningsforskrifterne i bilagene til direktivet, og udstede et EF-komponenttypegodkendelsesmærke. Den medlemsstat, der har meddelt EF-komponenttypegodkendelsen, skal træffe foranstaltninger til at sikre, at produktionen er i overensstemmelse med den godkendte type.

Medlemsstater må ikke:

  • forbyde markedsføring af tågebaglygter af grunde, der vedrører deres udførelse eller funktion, når de er forsynet med et EF-komponenttypegodkendelsesmærke
  • nægte EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse af et køretøj af grunde, som vedrører tågebaglygter, hvis disse er forsynet med et EF-typegodkendelsesmærke og monteret, som foreskrevet i direktiv 76/756/EØF
  • forbyde salg, registrering, ibrugtagning eller brug af et køretøj af grunde, som vedrører tågebaglygter, hvis disse er forsynet med et EF-typegodkendelsesmærke og monteret, som foreskrevet i direktiv 76/756/EØF.

Direktiv 89/518/EØF

Direktivet bringer det tidligere direktiv i overensstemmelse med den tekniske udvikling og forenkler EF-komponenttypegodkendelsesmærket for tågebaglygter, hvis de sammenbygges sammen med, kombineres med eller indbygges i andre lygter. Definitionerne i direktiv 76/756/EØF (sammenbyggede lygter, kombinerede lygter, glødelampers lyskilde osv.) gælder også for direktiv 77/538/EØF.

Direktiv 99/14/EF

I lyset af de tekniske fremskridt udgør dette direktiv en gennemgribende ændring af bilagene til direktiv 77/538/EØF, særligt hvad angår oplysningsskemaet og typegodkendelsesattesten. Direktiv 99/14/EF forenkler også typegodkendelsesprocedurerne for at direktiv 77/538/EØF fortsat stemmer overens med de tilhørende bestemmelser i De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa.

Fra den 1. april 2000 må medlemsstaterne ikke længere meddele EF-typegodkendelse, og de kan nægte at meddele nationale typegodkendelse af køretøjer af grunde, der vedrører tågebaglygter, hvis kravene i direktiv 77/538/EØF ikke er opfyldt.

Alle ændringer, som er nødvendige for at tilpasse bestemmelserne i bilagene til den tekniske udvikling, vil blive vedtaget efter fremgangsmåden i artikel 13 i direktiv 70/156/EØF.

Direktiv 77/538/EØF blev ophævet ved forordning (EF) nr. 661/2009, der træder i kraft den 12. november 2014.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesfrist i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 77/538/EØF

29.6.1977

29.12.1978

EUT L 220 af 29.8.1977

Ændringsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 89/518/EØF

17.8.1989

31.12.1989

EUT L 265 af 12.9.1989

Direktiv 99/14/EF

2.5.1999

1.10.1999

EUT L 97 af 12.4.1999

Tiltrædelsesakt

1.5.2004

1.5.2004

EUT L 236 af 23.9.2003

Direktiv 2006/96/EF

1.1.2007

1.1.2007

EUT L 363 af 20.12.2006

Direktiv 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUT L 158 af 10.6.2013

Seneste ajourføring: 02.07.2014

Top