Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Opvarmningsanlæg til motorkøretøjer (indtil 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Opvarmningsanlæg til motorkøretøjer (indtil 2014)

Krav til systemer til opvarmning af motorkøretøjers kabiner, som i fremtiden vil udgøre en integreret del af EF-typegodkendelsesproceduren for motorkøretøjer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/56/EF af 27. september 2001 om opvarmningsanlæg til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil, om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/548/EØF [Se ændringsakter].

RESUMÉ

Direktiv 2001/56/EF fastlægger krav til systemer til opvarmning af køretøjers kabiner.

Direktiv 2001/56/EF er et af særdirektiverne vedrørende den EF-typegodkendelsesprocedure, der er fastsat i direktiv 70/156/EØF. De tekniske krav vedrører derfor typegodkendelsen af motorkøretøjer udstyret med et opvarmningsanlæg og opvarmningsanlæg som komponenter.

Opvarmningsanlæg betyder en anordning, der anvendes til at hæve temperaturen i køretøjets indre, herunder et eventuelt varerum.

Direktiv 2001/56/EF udvider anvendelsesområdet for direktiv 78/548/EØF, som kun omfattede opvarmningsanlæg, der udnytter bilmotorens varme. Fremover vil anlæg til opvarmning ved forbrænding også være omfattet. Et anlæg til opvarmning ved forbrænding defineres i direktivet som en anordning, der direkte anvender flydende eller gasformigt brændstof, i modsætning til anlæg, der udnytter spildvarmen fra køretøjets fremdrivningsmotor.

Direktiv 2001/56/EF udvider også anvendelsesområdet for Rådets direktiv 78/548/EØF til ikke blot at omfatte M1-køretøjer (personbiler), men alle køretøjer i kategori M, N og O (køretøjer til transport af personer og varer og påhængskøretøjer) med et opvarmningsanlæg monteret.

Med virkning fra den 9. maj 2004 skal kravene i direktiv 2001/56/EF, for så vidt angår opvarmningsanlægget eller en anden type anlæg til opvarmning ved forbrænding, være opfyldt, for at et køretøj kan EF-typegodkendes. Med virkning fra den 9. maj 2005 skal alle nye køretøjer opfylde disse krav.

Direktiv 78/548/EØF ophæves med virkning fra den 9. maj 2004.

Opvarmningsanlæg som drives på autogas (LPG)

Direktiv 2004/78/EF ændrer direktiv 2001/56/EF ved at indføre krav til opvarmningsanlæg i motorkøretøjer, der drives på autogas (LPG).

Med virkning fra den 1. januar 2006 vil disse nye tekniske krav gælde for EF-typegodkendelse af køretøjer med opvarmningsanlæg, der drives af LPG, eller typer af anlæg til opvarmning ved forbrænding, der drives af LPG. Med virkning fra den 1. januar 2007 skal alle nye køretøjer, der er udstyret med opvarmningsanlæg, der drives af LPG, opfylde disse krav.

Indførelsen af yderligere krav til opvarmningsanlæg, der drives af LPG, blev fastsat i artikel 5 i direktiv 2001/56/EF, idet denne artikel oprindeligt kun var gældende for opvarmningsanlæg, der blev drevet af flydende brændstof, som f.eks. benzin eller diesel.

Direktiv 2001/56/EF blev ophævet ved forordning (EF) nr. 661/2009, der træder i kraft den 1. november 2014.

Baggrund

Mange typer køretøjer har nu anlæg til opvarmning af passagerrum (busser), varerum (lastbiler) eller soverum (campingbiler). Af hensyn til sikkerhed og miljøbeskyttelse er det nødvendigt at fastsætte krav, der afspejler den højeste teknologiske standard.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2001/56/EF

9.11.2001

8.5.2003

EUT L 292 af 9.11.2001

Ændringsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2004/78/EF

20.5.2004

30.9.2004

EUT L 153 af 30.4.2004

Direktiv 2006/119/EF

18.12.2006

30.9.2007

EUT L 330 af 28.11.2006

Direktiv 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUT L 158 af 10.6.2013

Seneste ajourføring: 02.07.2014

Top