Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Udrangerede køretøjer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Udrangerede køretøjer

Motorkøretøjer, som har nået afslutningen af deres brugstid og ikke længere er egnet til brug, genererer millioner af tons affald. For at minimere indvirkningen på miljøet, for at sikre bedre genbrug af materialerne og for at forbedre energibesparelsen fastlægger lovgivningen i Den Europæiske Union (EU), hvordan nye køretøjer skal konstrueres, og hvordan dette affald skal indsamles og behandles.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer - Erklæringer fra Kommissionen

RESUMÉ

Motorkøretøjer, som har nået afslutningen af deres brugstid og ikke længere er egnet til brug, genererer millioner af tons affald. For at minimere indvirkningen på miljøet, for at sikre bedre genbrug af materialerne og for at forbedre energibesparelsen fastlægger lovgivningen i Den Europæiske Union (EU), hvordan nye køretøjer skal konstrueres, og hvordan dette affald skal indsamles og behandles.

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det udstikker foranstaltninger til at forebygge og begrænse mængden af affald fra udrangerede køretøjer og deres komponenter, og det sikrer genbrug, genvinding eller nyttiggørelse, hvor det er muligt.

HOVEDPUNKTER

 • Fabrikanter af køretøjer og udstyr skal medregne demontering, genbrug og nyttiggørelse ved konstruktion og produktion af deres produkter. De skal sikre, at nye køretøjer:
  • kan genbruges og/eller genvindes i et omfang på mindst 85 vægtprocent pr. køretøj
  • kan genbruges og/eller nyttiggøres i et omfang på mindst 95 vægtprocent pr. køretøj.
 • De må ikke anvende farlige stoffer som f.eks. bly, kviksølv, cadmium og hexavalent chrom.
 • Fabrikanter, importører og forhandlere skal tilvejebringe systemer til indsamling af udrangerede køretøjer og, hvor det er teknisk muligt, brugte dele fra reparerede personbiler.
 • Ejere, der indleverer deres udrangerede køretøjer, modtager en skrotningsattest. Den er nødvendig for at kunne afmelde køretøjet.
 • Producenterne afholder alle eller en betydelig del af de omkostninger, der er forbundet med indlevering til et affaldsbehandlingsanlæg. Der er ingen udgifter for køretøjets ejer med undtagelse af de sjældne tilfælde, hvor motoren mangler, eller det udrangerede køretøj er fyldt med affald.
 • Affaldsbehandlingsanlæggene skal ansøge om en tilladelse eller registrere sig hos de kompetente myndigheder.
 • Udrangerede køretøjer strippes, før videre behandling finder sted. Farlige materialer og komponenter fjernes og udsorteres. Der skal være opmærksomhed på mulighederne for genbrug, nyttiggørelse eller genvinding af affaldet.
 • Der er fastsat kvantitative mål til årlig indberetning til Europa-Kommissionen med hensyn til genbrug og nyttiggørelse af udrangerede køretøjer. De er blevet stadig mere krævende.
 • EU-landene rapporterer til Europa-Kommissionen hvert tredje år om gennemførelsen af direktivet.
 • Lovgivningen gælder for personbiler og små lastbiler, men ikke for store lastbiler, veteranbiler og køretøjer til særlige formål.

Der gælder særskilt lovgivning for genbrug, genvinding og nyttiggørelse af køretøjers dele og materialer.

BAGGRUND

Hvert år genererer udrangerede biler mellem otte og ni millioner tons affald i EU.

Se udrangerede køretøjer på Europa-Kommissionens websted for yderligere oplysninger.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2000/53/EF

21.10.2000

21.4.2002

EFT L 269 af 21.10.2000, s. 34-43

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2008/33/EF

21.3.2008

-

EUT L 81 af 20.3.2008, s. 62-64

Direktiv 2008/112/EF

12.1.2009

-

EUT L 345 af 23.12.2008, s. 68-74

Efterfølgende ændringer af og rettelser til bilagene til direktiv 2000/53/EF er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/64/EF af 26. oktober 2005 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til genbrugelighed, genvindelighed og nyttiggørelsesmuligheder og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF (Den Europæiske Unions Tidende L 310 af 25.11.2005, s. 10-27)

Kommissionens beslutning 2005/293/EF af 1. april 2005 om detaljerede regler for overvågning af målene for genbrug/nyttiggørelse og genbrug/genanvendelse i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer (EUT L 94 af 13.4.2005, s. 30-33)

Kommissionens beslutning 2001/753/EF af 17. oktober 2001 om et spørgeskema til medlemsstaternes rapportering om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer (EFT L 282 af 26.10.2001, s. 77-80)

Kommissionens beslutning 2003/138/EF af 27. februar 2003 om fastsættelse af kodningsstandarder for komponenter og materialer til køretøjer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer (EUT L 53 af 28.2.2003, s. 58-59)

Kommissionens beslutning 2002/151/EF af 19. februar 2002 om mindstekrav til skrotningsattester, der udstedes i henhold til artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer (EFT L 50 af 21.2.2002, s. 94-95)

seneste ajourføring 17.09.2015

Top