Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Emballage og emballageaffald

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Emballage og emballageaffald

Den Europæiske Union tilsigter en harmonisering af medlemsstaternes bestemmelser om forvaltning af emballage og emballageaffald for at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og garantere, at det indre marked fungerer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Dette direktiv beskriver foranstaltninger til at begrænse emballageaffaldsproduktion og til at fremme genbrug, genanvendelse og andre former for genindvinding af emballageaffald. Endelig destruktion skal betragtes som sidste udvej.

Anvendelse

Dette direktiv finder anvendelse på al emballage, der markedsføres i Den Europæiske Union (EU), og alt emballageaffald, uanset om det anvendes i, eller stammer fra industri-, handels-, kontor-, værksteds-, service-, husholdnings- eller andre sektorer, og uanset hvilke materialer der er anvendt.

Foranstaltninger

Medlemsstaterne skulle iværksætte foranstaltninger for at forebygge produktion af emballageaffald og udvikle systemer for genbrug af emballage for at mindske påvirkningen af miljøet.

Medlemsstaterne skal indføre retur-, indsamling- og genanvendelsessystemer for at nå følgende mål:

 • senest den 30. juni 2001 skal mindst 50 vægtprocent og højst 65 vægtprocent af emballageaffaldet nyttiggøres eller forbrændes i affaldsforbrændingsanlæg med energiudnyttelse;
 • senest den 31. december 2008 skal mindst 60 vægtprocent af emballageaffaldet nyttiggøres eller forbrændes i affaldsforbrændingsanlæg med energiudnyttelse;
 • senest den 30. juni 2001 skal mindst 25 vægtprocent og højst 45 vægtprocent af samtlige de emballagematerialer, der indgår i emballageaffaldet, genanvendes med mindst 15 vægtprocent for hvert emballagemateriale;
 • senest den 31. december 2008 skal mindst 55 vægtprocent og højst 80 vægtprocent af emballageaffaldet genanvendes;
 • senest den 31. december 2008 skal følgende minimumsgenanvendelsesmål for materialer, der indgår i emballageaffaldet, nås:
  • o 60 vægtprocent for glas, papir og pap;
  • o 50 vægtprocent for metal;
  • o 22,5 vægtprocent for plast og;
  • o 15 vægtprocent for træ.

Forbrænding af affald i anlæg med energiudnyttelse anses for at bidrage til at nå disse mål.

Grækenland, Irland og Portugal blev på grund af deres specifikke situation, dvs. henholdsvis et stort antal småøer, forekomsten af landdistrikter og bjergområder og det nuværende lave emballageforbrug, først bundet af disse mål i 2011.

Mærknings- og identifikationsordning

Det angives på emballagen, hvad emballagematerialet/-materialerne består af, med henblik på identifikation eller klassificering. Mærkningen påføres selve emballagen eller etiketten. Den skal være umiddelbart synlig og let læselig.

Væsentlige krav

Emballagerne skal opfylde en række krav, og Kommissionen ser gerne, at der udarbejdes europæiske standarder vedrørende disse væsentlige krav.

Medlemsstaterne skal kontrollere at emballage, der sendes på markedet, opfylder hovedkravene i bilag II:

 • begrænse vægt og rumfang af emballage til et minimum til sikring af den nødvendige sikkerhed, hygiejne og forbrugeraccept;
 • nedbringe indholdet af farlige stoffer i emballagemateriale og -dele til et minimum;
 • udforme en emballage, så den kan genanvendes eller genbruges.

Informationssystemer

Medlemsstaterne skal udvikle informationssystemer (databaser) for emballage og emballageaffald, som gør det muligt at overvåge, om målene i dette direktiv nås. De data, som de råder over, skal sendes til Kommissionen i de formater, som er defineret i bilag III.

Undtagelser

Direktiv 2005/20/EF sigter mod at yde de 10 nye medlemsstater (Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovenien, Slovakiet, Tjekkiet, Ungarn) en længere frist til at nå dette direktivs mål. Disse undtagelser gælder til 2015. Rumænien og Bulgarien har ligeledes undtagelser fastsat i deres respektive tilslutningstraktater.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrådt

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 94/62/EF

31.12.1994

30.6.1996

EFT L 365 af 31.12.1994

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2004/12/EF

18.2.2004

18.8.2005

EUT L 47 af 18.2.2004

Direktiv 2005/20/EF

5.4.2005

9.9.2006

EUT L 70 af 16.3.2005

Forordning (EF) nr. 219/2009

20.4.2009

-

EUT L87 af 31.3.2009

Direktiv 2013/2/EU

28.2.2013

30.9.2013

EUT L 37 af 8.2.2013

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 94/62/EF er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version er ikke retsligt bindende .

TILHØRENDE DOKUMENTER

Harmonisering

Kommissionens beslutning 2005/270/EF af 22. marts 2005 om fastlæggelse af de skemaer, der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald skal benyttes i forbindelse med databasesystemet [Den Europæiske Unions Tidende L 86 af 5.4.2005].

Skemaerne skal harmonisere emballage- og emballageaffaldsdataenes karakteristika og præsentation og gøre medlemsstaternes data indbyrdes kompatible. Disse data skal gøre det muligt at overvåge realiseringen af målene i direktiv 94/62/EF. Forelæggelsen af data er kun obligatorisk for følgende emballagemateriale: glas, plast, papir, pap, træ og metaller.

Kommissionens beslutning 2001/524/EF om offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende af referencerne for standarderne EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 og EN 13432:2000 som led i gennemførelsen af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald. [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 190 af 12.7.2001].

Undtagelser

Kommissionens beslutning 2001/171/EF af 19. februar 2001 om betingelserne for undtagelse af glasemballage fra de grænseværdier for tungmetaller, der er fastsat i direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald. [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 62 af 2.3.2001].

Beslutning forlænget ved:Kommissionens beslutning 2006/340/EF [Den Europæiske Unions Tidende L 125 af 12.5.2006].

Kommissionens beslutning 2009/292/EF af 24. marts 2009 om betingelserne for, at plastkasser og -paller kan undtages fra de bestemmelser om koncentrationsniveauer for tungmetaller, der er fastlagt i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald [EU-Tidende L 79 af 25.3.2009].

Identifikationssystemer

Kommissionens beslutning 97/129/EF af 28. januar 1997 om fastlæggelse af identifikationssystemet for emballagematerialer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 50 af 20.2.1997].

Denne beslutning opstiller de tal og forkortelser, der danner grundlag for identifikationssystemet, og som angiver emballagematerialets eller -materialernes art, og den angiver, hvilke materialer der skal omfattes af identifikationssystemet.

Gennemførelse af lovgivningen

Beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om gennemførelsen af fællesskabets lovgivning om affald direktiv 2006/12/EF om affald direktiv91/689/EØF om farligt affald direktiv 75/439/EØF om olieaffald direktiv 86/278/EØF om slam fra rensningsanlæg direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald direktiv 1999/31/EF om deponering af affald og direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr for perioden 2004-2006 [ KOM(2009) 633 , endelig udgave – Ikke offentliggjort i EU-Tidende].

Alle medlemsstater har omsat direktivet i national ret, og gennemførelsen er i almindelighed tilfredsstillende. Der var ingen verserende overtrædelsessager i 2009.

Direktivet har fået positive miljøvirkninger takket være stabile genvindings- og nyttiggørelsesrater for emballageaffald. I perioden 2004–2006 steg mængden af emballageaffald (hvor en del af stigningen skyldtes udvidelsen af EU i 2004), mens genvindings- og nyttiggørelsesraten forblev stabil med kun et let overordnet fald. Visse berørte parter stillede dog spørgsmålstegn ved den praktiske gennemførelse og håndhævelse af de essentielle krav, hvilket udløste en nærmere undersøgelse af situationen fra Kommissionens side.

Hvad direktivets følger for det indre marked angår, har der de senere år været ført juridiske drøftelser mellem Kommissionen og medlemsstaterne om foreneligheden med reglerne for det indre marked af de foranstaltninger, der er truffet for at reducere de miljømæssige følger af drikkevareemballagen, og den mængde affald, emballagen forårsager. I et forsøg på at forebygge yderligere problemer på det indre marked og reducere antallet af drøftelser med medlemsstaterne om de juridiske aspekter vedtog Kommissionen en meddelelse om Drikkevareemballage, pantordninger og fri bevægelighed af varer, som sammenfatter de hidtil fundne og udviklede løsninger.

Seneste ajourføring: 11.02.2014

Top