Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bortskaffelse af brugte batterier og akkumulatorer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bortskaffelse af brugte batterier og akkumulatorer

Denne retsakt forbyder markedsføring af de fleste batterier og akkumulatorer med et vist indhold af kviksølv eller cadmium og fastlægger regler for indsamling, genvinding, behandling og bortskaffelse af batterier og akkumulatorer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF (se ændringsretsakter).

RESUMÉ

Direktivet forbyder markedsføring af visse batterier og akkumulatorer med et indhold af kviksølv og cadmium, der overstiger en fastsat tærskelværdi. Desuden højner det indsamlings og genvindingsprocenterne for udtjente batterier og akkumulatorer og stiller større krav til miljøresultaterne hos alle, der er involveret i batteriers og akkumulatorers livscyklus, herunder deres genvinding og bortskaffelse.

Målet er at skære ned på mængden af farlige stoffer, især kviksølv, cadmium og bly, som udledes i miljøet. Dette bør gøres ved at reducere anvendelsen af disse stoffer i batterier og akkumulatorer og ved behandling og genvinding af de mængder, der er anvendt.

Direktivet finder anvendelse på alle typer batterier og akkumulatorer, bortset fra de typer, der anvendes i udstyr til beskyttelsen af medlemsstaternes sikkerhed, til militært formål eller udstyr, der er beregnet til opsendelse i rummet. Det omfatter derfor en bredere vifte af produkter end direktiv 91/157/EØF, som kun fandt anvendelse på batterier, der indeholdt kviksølv, bly eller cadmium og undtog knapceller.

For så vidt angår indholdet af kviksølv, forbyder direktivet batterier og akkumulatorer, uanset om de er indbygget i apparater med over 0,0005 vægtprocent kviksølv. Knapceller med et indhold af kviksølv på højst 2 vægtprocent er undtaget forbuddet indtil oktober 2015 (hvad angår knapceller til høreapparater, vil denne undtagelse dog fortsat være under behandling ved Kommissionen).

Vedrørende cadmium er bærbare batterier og akkumulatorer med over 0,002 vægtprocent cadmium, herunder sådanne, som er indbygget i apparater, forbudt (undtaget er bærbare batterier og akkumulatorer til brug i nød- og alarmsystemer eller medicinsk udstyr). Der er fastsat en undtagelse fra forbuddet for bærbare batterier og akkumulatorer til batteridrevet håndværktøj indtil 31. december 2016, således at genvindingsindustrien og forbrugerne gennem hele værdikæden har mulighed for yderligere at tilpasse sig de relevante erstatningsteknologier.

For at sikre at en stor andel af brugte batterier og akkumulatorer bliver genanvendt, skal medlemsstaterne træffe de nødvendige foranstaltninger (herunder økonomiske instrumenter) for at fremme og maksimere særskilt affaldsindsamling og forebygge, at batterier og akkumulatorer bliver afleveret usorteret på kommunale lossepladser. De skal sørge for, at slutbrugerne kan skille sig af med udtjente batterier og akkumulatorer på indsamlingssteder i deres nærhed, og at producenterne tager dem tilbage gratis. Der skulle opnås indsamlingsprocenter på mindst 25 % inden 26. september 2012 og 45 % inden 26. september 2016.

Ifølge direktiv 2013/56/EU skal det være muligt at fjerne batterier og akkumulatorer sikkert og uden videre. Apparater med indbyggede batterier og akkumulatorer skal således ledsages af en vejledning, der viser, hvordan de kan fjernes på en sikker måde enten af slutbrugeren eller af kvalificerede fagfolk, som er uafhængige af fabrikanten.

Medlemsstaterne skal også sikre, at batterier og akkumulatorer, der er blevet indsamlet, behandles og genvindes under anvendelse af bedste tilgængelige teknikker. Energiudnyttelse anses ikke for at være en genvindingsproces.

Behandlingen skal mindst omfatte udtagning af alle væsker og syrer. Batterier og akkumulatorer skal behandles og oplagres (herunder midlertidig oplagring) på arealer med uigennemtrængelig belægning og vejrfast overdækning eller i egnede beholdere. Direktivet fastsætter desuden forpligtelser i forbindelse med effektiviteten af de genvindingsprocesser, som batterier er underlagt, alt efter deres kemiske sammensætning.

Medlemsstaterne kan bortskaffe batterier og akkumulatorer, der indeholder cadmium, kviksølv og bly, ved deponering eller underjordisk opbevaring, hvis der ikke findes noget levedygtigt endeligt marked, eller hvis en detaljeret vurdering af de miljømæssige, økonomiske og sociale indvirkninger viser, at genvinding ikke er den bedste løsning. Derudover er det forbudt at bortskaffe affald fra industri- og bilbatterier ved deponering eller forbrænding, kun restprodukter fra behandling og genvinding af dem kan bortskaffes ved disse metoder.

Behandlingen og genvindingen kan finde sted uden for den pågældende medlemsstat eller uden for Fællesskabet, forudsat at EU-lovgivning om transport af affald overholdes.

Producenterne skal betale omkostningerne til indsamling, behandling og genvinding af industri- og bilbatterier samt bærbare batterier og akkumulatorer såvel som omkostningerne i forbindelse med offentlige oplysningskampagner. Små producenter kan undtages fra denne forpligtelse, så længe det ikke forhindrer indsamlings- og genvindingsordningerne i at fungere tilfredsstillende. Alle producenter af batterier og akkumulatorer skal registreres.

Slutbrugerne skal modtage oplysninger om flere emner og gennem flere kanaler om:

  • de potentielle virkninger for miljøet og menneskers sundhed af de stoffer, der benyttes i batterier og akkumulatorer, og om de indsamlings- og genvindingsordninger, der er tilgængelige for dem, gennem kampagner eller direkte fra distributører
  • kapaciteten for akkumulatoren eller det bærbare batteri eller om indholdet af kemikalier over en fastsat tærskelværdi. Oplysningerne skal angives med synlig, læselig og uudslettelig mærkning på batterier, akkumulatorer og batteripakker
  • behovet for at sikre særskilt indsamling af batterier eller akkumulatorer. Symbolet, der viser en overstreget affaldsbeholder på hjul, skal anvendes.

Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om gennemførelsen af direktivet og de foranstaltninger, som de træffer for at fremme udviklingen med hensyn til batteriers og akkumulatorers indvirkning på miljøet (herunder nye genvindings- og behandlingsteknikker). Nogle aspekter af direktivet blev taget op til revision i 2013 (se direktiv 2013/56/EU.)

Kontekst

Direktivet ophæver og erstatter direktiv 91/157/EØF.

Adskillige hundrede tusinde ton industribatterier, bærbare batterier og akkumulatorer markedsføres hvert år i Fællesskabet. En lang række metaller anvendes, fra kviksølv, bly og cadmium til nikkel, kobber, zink, mangan og litium.

Bortskaffelse af affaldet fra disse produkter forurener atmosfæren (ved forbrænding), bunddække og vand (ved deponering eller nedgravning). Gennem passende regler vil det være muligt at reducere miljøforureningen fra dette affald. Desuden vil genvinding af affaldet gøre det muligt at genvinde mange tusind ton metaller, herunder ædelmetaller som nikkel, kobolt og sølv.

Der er flere oplysninger om dette emne på Europa-Kommissionens webside.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2006/66/EF

26.9.2006

26.9.2008

EUT L 266 af 26.9.2006

Ændringsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2008/12/EF

20.3.2008

-

EUT L 76 af 19.3.2008

Direktiv 2008/103/EF

5.12.2008

5.1.2009

EUT L 327 af 5.12.2008

Direktiv 2013/56/EU

30.12.2013

1.7.2015

EUT L 329 af 10.12.2013

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens beslutning 2008/763/EF af 29. september 2008 om fastlæggelse af en fælles metode for beregning af det årlige salg af bærbare batterier og akkumulatorer til slutbrugere, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF (Den Europæiske Unions Tidende L 262 af 1.10.2008).

Seneste ajourføring: 19.05.2014

Top