Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Farlige produkter, som ligner fødevarer — sikring af forbrugernes sikkerhed

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Farlige produkter, som ligner fødevarer — sikring af forbrugernes sikkerhed

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 87/357/EØF om produkter, der på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og herigennem være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det finder anvendelse på genstande som f.eks. kosmetiske produkter og husholdningsartikler, som ikke er spiselige, men som på grund af deres form, duft, farve, udseende, indpakning, mærkning eller størrelse kan synes at være det. Børn er særligt udsatte og kan fristes til at forsøge at spise sådanne produkter.

HOVEDPUNKTER

  • EU-landene skal:
    • træffe alle nødvendige foranstaltninger til at forbyde salg, indførsel, udførsel og fremstilling af de produkter, der dækkes af lovgivningen
    • kontrollere, at sådanne farlige produkter ikke sælges på deres område
    • fjerne alle produkter fra markedet, som er i handelen, og underrette Europa-Kommissionen om produktet og årsagen til beslutningen.
  • Kommissionen skal hurtigst muligt underrette alle andre EU-regeringer om beslutningen.
  • Senest den 26. juni 1989, og på baggrund af en rapport fra Kommissionen om gennemførelse af lovgivningen, skulle EU’s regeringer beslutte, om direktivet skulle udvides til at omfatte andre farlige produkter.

Den 3. december 2001 blev EU’s regeringer og Europa-Parlamentet enige om en lovgivning vedrørende produktsikkerhed i almindelighed, som kræver, at producenterne sikrer, at deres produkter er sikre, før de sælger dem.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 26. juni 1987. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning senest den 26. juni 1989.

BAGGRUND

I en udtalelse vedtaget i marts 2011 bemærkede den Videnskabelige Komite for Forbrugersikkerhed, at der var en lille risiko for akut forgiftning hos børn og ældre, som utilsigtet indtog kosmetiske produkter. For husholdningsartikler er der en lille stigning i risikoen for mere alvorlige udfald. Desuden er der utilstrækkelige data vedrørende utilsigtet indtagelse af forbrugsvarer, som ligner fødevarer, og/eller som er tiltrækkende for børn.

DOKUMENT

Rådets direktiv 87/357/EØF af 25. juni 1987 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om produkter, der på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og herigennem være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 49-50)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed (EFT L 11 af 15.1.2002, s. 4-17)

Efterfølgende ændringer af direktiv 2001/95/EF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 01.08.2016

Top