Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Byggevarer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Byggevarer

Formålet med byggevaredirektivet er at sikre fri omsætning af alle byggevarer i EU. Dette opnås gennem etablering af et ”fælles teknisk sprog”, der fastlægges i de harmoniserede standarder og de europæiske tekniske godkendelser, hvormed producenterne kan angive ydeevnen af de produkter, de bringer på markedet.

DOKUMENT

Rådets direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Anvendelsesområde

Direktiv 89/106/EØF gælder for byggevarer, der defineres som produkter, der skal indgå varigt i bygværker.

Væsentlige krav til bygværker

Byggevarerne skal bringes i omsætning under angivelse af deres ydeevne i forhold til en række egenskaber, der har indflydelse på de væsentlige krav til bygværker.. De skal have sådanne egenskaber, at de muliggør opførelse af bygværker, som gennem en økonomisk rimelig levetid opfylder grundlæggende krav til mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet, brandsikkerhed, hygiejne, sundhed og miljø, sikkerhed ved anvendelsen, beskyttelse mod støjgener samt energibesparelse og varmeisolering. Disse væsentlige krav er defineret i direktivets bilag I.

De væsentlige krav er i første omgang fastlagt i basisdokumenterne, som er udarbejdet af tekniske udvalg, og de er siden videreudviklet med tekniske specifikationer, som er baseret på:

  • harmoniserede europæiske standarder, som er vedtaget af de europæiske standardiseringsorganer (CEN og/eller CENELEC) som følge af mandat udstedt af Kommissionen, efter høring af Det Stående Byggeudvalg
  • europæiske tekniske godkendelser, som vurderer egnetheden af en byggevare til den forudsatte anvendelse. Disse godkendelser gælder, når der ikke foreligger en harmoniseret standard, en anerkendt national standard eller et mandat til en harmoniseret standard.Når Kommissionen efter høring af medlemsstaterne i Det Stående Byggeudvalg skønner, at der ikke - eller endnu ikke - kan udarbejdes en standard. For at lette vedtagelsen af europæiske tekniske godkendelser kan Den Europæiske Organisation for Teknisk Godkendelse (EN), som består af de nationale akkrediteringsorganer, udarbejde vejledninger til europæiske tekniske godkendelser for en byggevare eller en byggevaregruppe på mandat af Kommissionen og efter konsultation af Det Stående Byggeudvalg.

I mangel af en europæisk standard eller en europæisk teknisk godkendelse, kan byggevarer fortsat vurderes og markedsføres i overensstemmelse med nationale bestemmelser.

CE-mærkning

CE-mærkning er forbeholdt byggevarer, som opfylder de nationale standarder, der gennemfører harmoniserede standarder, europæisk teknisk godkendelse eller i mangel heraf nationale tekniske specifikationer, der er godkendt af Det Stående Byggeudvalg.

Attestering af overensstemmelse

Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede befuldmægtigede er ansvarlig for - med egne midler eller via en godkendt certificeringsmyndighed - at attestere, at vedkommendes varer er i overensstemmelse med kravene i en teknisk specifikation, som er udstedt efter fremgangsmåden for overensstemmelsesattestering i direktivet. Enkelthederne i disse procedurer fastsættes i beslutning fra Kommissionen efter positiv udtalelse fra Det Stående Byggeudvalg alt efter den enkelte byggevares eller byggevaregruppes særlige karakter.

Sikkerhedsklausul

Byggevarer, som erklæres at være i overensstemmelse med direktivet, men som udgør en trussel mod sikkerheden og sundheden, kan medlemsstaterne trække midlertidigt tilbage fra markedet. Når truslen skyldes fejl eller mangler i de tekniske specifikationer eller en ukorrekt anvendelse af disse, tager Kommissionen efter høring af Det Stående Byggeudvalg stilling til, om den europæiske eller nationale tekniske specifikation fortsat kan benyttes som grundlag for formodning om overensstemmelse.

Bilag

I direktivets bilag findes mere udførlige oplysninger om:

  • de væsentlige krav til bygværker
  • europæisk teknisk godkendelse
  • attestering af overensstemmelser med tekniske specifikationer: overensstemmelseskontrollens elementer, ordninger for attestering af overensstemmelse, kompetente organer, CE-mærke, CE-typeattest og CE-overensstemmelseserklæringer
  • kontrol- og certificeringsorganer samt prøvelaboratorier.

Dokumentets nøglebegreber

  • Tekniske specifikationer: Standarder og tekniske godkendelser.
  • Harmoniserede standarder: Tekniske specifikationer vedtaget af CEN/ CENELEC, eller af en af disse to ogranisationer efter mandat fra Kommissionen.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 89/106/EØF

27.12.1988

27.6.1991

EUT L 40 af 11.2.1989

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato imedlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 93/68/EØF

2.8.1993

2.8.1993

EUT L 220 af 30.8.1993

Forordning (EF) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284 af 31.10.2003

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer [ COM(2008) 311 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Forslaget erstatter Rådets direktiv 89/106/EØF med en forordning, der indeholder forenklede bestemmelser for byggevarer. Især fastlægges den særlige betydning af CE-mærkningen, og der defineres strengere kriterier for udpegelsen af tekniske vurderingsorganer (TAB), hvilket vil styrke tilliden til systemet. Forslaget tager envidere sigte på at mindske den administrative byrde for virksomhederne, især mikrovirksomheder, i forbindelse med adgang til CE-mærkningen. Endvidere tilsigter forslaget at sike pålidelig og præcis information om byggevarers ydeevne, ved at forbedre tilliden til de harmoniserede standarder samt ved fastlægning af nye, strengere kriterier for de bemyndigede organer og ved styrkelse af markedsovervågningen.

Hovedmålet er at bidrage til harmoniseringen af det indre marked og samtidigt bidrage til en bæredygtig industripolitk.

Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Rådets direktiv 89/106/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer [Den Europæiske Unions Tidende C 290 af 4.12.2007].

See also

Yderligere oplysninger kan findes i den europæiske Kommissions informationssystem NANDO (EN).

Seneste ajourføring: 19.03.2009

Top