Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Brandsikring af eksisterende hoteller

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Brandsikring af eksisterende hoteller

RESUMÉ AF:

Rådets henstilling 86/666/EØF om brandsikring af eksisterende hoteller

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE HENSTILLING?

 • Den har til hensigt at definere et minimalt brandsikringsniveau for alle hoteller i EU-lande.
 • Den henstiller til EU-landene at iværksætte en række foranstaltninger for at sikre, at hotellerne overholder disse standarder.

HOVEDPUNKTER

Forholdsregler

EU-landene henstilles til at indføre brandsikring med de følgende fire mål:

 • at nedsætte risikoen for, at der opstår brand
 • at hindre spredning af ild og røg
 • at gøre det muligt for alle, som opholder sig der, at redde sig ud i god behold
 • at gøre det muligt for redningsmandskabet at gribe ind.

Principper

EU-landene opfordres til at iværksætte foranstaltninger for at sikre, at hotellerne er underlagt bestemmelser på baggrund af en række principper. Disse omfatter, at:

 • der forefindes sikre flugtveje, at disse er tydeligt angivet, og at de er tilgængelige og ikke blokeret af forhindringer
 • bygningens stabilitet i tilfælde af brand er garanteret — i det mindste så længe, at alle, som opholder sig der, kan redde sig ud i god behold
 • forekomsten eller anvendelsen af stærkt brandbare materialer i beklædningerne på skillevægge, lofter og gulve og i de indre udsmykninger begrænses
 • advarselssystemer installeres og fungerer problemfrit
 • personalet har modtaget passende instrukser og uddannelse.

Tekniske retningslinjer

Bilaget til henstillingen indeholder tekniske retningslinjer. De omhandler især:

 • placering og skiltning af flugtveje
 • bygningens konstruktion
 • beklædning af adskillelser og udsmykning
 • elektricitet, varme og ventilationsanlæg
 • brandværnsmateriel og alarmsystemer
 • sikkerhedsinstrukser.

Kontrol

Hotellerne skal underkastes regelmæssig kontrol.

Rapportering

Som påtænkt i henstillingen udsendte Europa-Kommissionen i 2001 en beretning om de foranstaltninger, som EU-landene havde indført for at gennemføre henstillingen. Den bemærkede, at indvirkningen i de forskellige EU-lande afhang af det beskyttelsesniveau, der allerede var i landet, og af, hvordan henstillingen var blevet omsat til national ret. I nogle lande omfattede eller overgik nationale love allerede henstillingens tekniske retningslinjer, mens de i andre kun var blevet gennemført delvis og kun fandt anvendelse på nyopførelser eller renoveringer af eksisterende etablissementer.

Opfølgning

I forbindelse med et lignende spørgsmål udarbejdede Kommissionen en beretning i 2013 om de eksisterende bestemmelser vedrørende sikkerheden af visse tjenesteydelser til forbrugere på nationalt plan i EU samt Island, Liechtenstein og Norge. Den undersøgte blandt andet de respektive nationale bestemmelser vedrørende sikkerheden i forbindelse med turistindkvarteringsfaciliteter.

Kommissionen afholdt en offentlig høring vedrørende sikkerheden i forbindelse med turistindkvarteringsfaciliteter i 2014. Efter at have behandlet det modtagne feedback konkluderede Kommissionen, at der ikke var nogen forbindelse mellem de eksisterende bestemmelser i EU-landene, fraværet af forordninger på EU-plan på grund af subsidiaritet og risiciene for forbrugerne.

HVORNÅR GÆLDER HENSTILLINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 22. december 1986.

DOKUMENT

Rådets henstilling 86/666/EØF af 22. december 1986 om brandsikring af eksisterende hoteller (EFT L 384 af 31.12.1986, s. 60-68).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Beretning fra Kommissionen om anvendelsen af Rådets henstilling af 22. december 1986 om brandsikring af eksisterende hoteller (86/666/EØF) (KOM(2001) 348 endelig udg. af 27.6.2001).

seneste ajourføring 27.06.2016

Top