Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vurdering og styring af støj

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vurdering og styring af støj

Inden for rammerne af sin støjbekæmpelse opstiller Den Europæiske Union en fælles fremgangsmåde med henblik på at undgå, forebygge eller reducere de skadelige virkninger af udsættelse for støj fra omgivelserne. Denne fremgangsmåde bygger på kortlægning af støjeksponering i henhold til fælles metoder, oplysning af befolkningen og gennemførelse af handlingsplaner på lokalt niveau. Direktivet skal ligeledes danne grundlag for at opstille EU-foranstaltninger vedrørende støjkilder.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Dette direktiv tilsigter at bekæmpe støj, som opfattes af befolkningen i bebyggede områder, i offentlige parker eller andre stille områder i byområder, i stille områder i det åbne land, nær skoler, nær hospitaler og i andre støjfølsomme bygninger og områder. Direktivet gælder ikke for støj, der forårsages af den udsatte person selv, støj fra hjemlige gøremål, fra naboer, støj på arbejdspladsen og støj i transportmidler eller støj, der skyldes militære aktiviteter i militærområder.

Støjindikatorer og kontrolmetoder

Lden er en indikator for det generelle støjniveau i dag-, aften og nattetimerne, og den anvendes som mål for de gener, der er forbundet med støjeksponering. Lnight er en indikator for støjniveauet om natten, og den anvendes som mål for søvnforstyrrelser. Støjindikatorerne Lden og Lnight anvendes til at opstille strategiske støjkort.

Der kan anvendes andre støjindikatorer til planlægningen, støjzoneopdelingen og i særlige tilfælde, som er angivet i direktivets bilag I.

Lden- og Lnight-værdierne fastlægges med de vurderingsmetoder, der er defineret i bilag II til direktivet. Kommissionen vil fastsætte fælles vurderingsmetoder til bestemmelse af Lden og Lnight. Indtil da kan medlemsstaterne anvende deres egne vurderingsmetoder til bestemmelse af de fælles indikatorer under forudsætning af, at disse metoder er i overensstemmelse med bilag II.

Forholdet mellem dosis og effekt vil blive indført i bilag III i forbindelse med en fremtidig revision for således at gøre det muligt at vurdere den virkning, støj har på befolkningen.

Senest den 18. juli 2005 sender medlemsstaterne Kommissionen oplysninger om alle relevante grænseværdier, der er i kraft eller under udarbejdelse, udtrykt som Lden eller Lnight og, hvor det er relevant, Lday og Levening for vejstøj, jernbanestøj, flystøj omkring lufthavne og støj fra industrianlæg.

Den strategiske støjkortlægning

Et strategisk støjkort åbner mulighed for en samlet vurdering af støjeksponeringen i et bestemt område fra forskellige støjkilder eller til generelle prognoser for det pågældende område. De strategiske støjkort skal opfylde de mindstekrav, der er beskrevet i direktivets bilag IV.

Senest den 18. juli 2005 offentliggør medlemsstaterne oplysninger om de myndigheder og organer, som får til opgave at udarbejde og i givet fald godkende strategiske støjkort.

Senest den 30. juni 2005 og derefter hvert femte år informerer medlemsstaterne Kommissionen om større veje, hvor der passerer over 6 mio. køretøjer om året, større jernbaner, hvor der passerer over 60 000 tog om året, større lufthavne samt byområder med over 250 000 indbyggere på deres område. Senest den 30. juni 2007 skal der udarbejdes og, hvor det er relevant, godkendes strategiske støjkort over situationen i det foregående kalenderår omkring de infrastrukturer og i de byområder, der tidligere er omtalt.

Senest 30. juni 2008 informerer medlemsstaterne Kommissionen om byområder med over 100 000 indbyggere samt de større veje, større jernbaner og større lufthavne, der befinder sig på deres område. Senest den 30. juni 2012 og derefter hvert femte år udarbejdes og, hvor det er relevant, godkendes strategiske støjkort over situationen i det foregående kalenderår for disse byområder og infrastrukturer.

Hvert femte år skal støjkortene tages op til revision og om nødvendigt tilpasses.

Handlingsplanerne

Handlingsplanerne sigter mod foranstaltninger beregnet på håndtering af støjproblemer og -virkninger, herunder om fornødent støjreduktion. De skal opfylde mindstekravene, som er opstillet i direktivets bilag V.

Foranstaltningerne i handlingsplanerne udvælges af de kompetente myndigheder, men bør tage sigte på prioriterede opgaver, der kan identificeres ved, at en relevant grænseværdi overskrides, eller efter andre kriterier, der vælges af medlemsstaterne, og de finder især anvendelse på de vigtigste områder som fastlagt ved den strategiske støjkortlægning.

Senest den 18. juli 2005 offentliggør medlemsstaterne oplysninger om de myndigheder og organer, som får til opgave at udarbejde og i givet fald godkende handlingsplaner.

Senest den 18. juli 2008 skal der være udarbejdet handlingsplaner for de større veje, hvor der passerer over 6 mio. køretøjer om året, større jernbaner, hvor der passerer over 60 000 tog om året, og større lufthavne samt byområder med mere end 250 000 indbyggere. Senest den 18. juli 2013 skal der være udarbejdet handlingsplaner for alle større byområder og de større lufthavne, veje og jernbaner.

Handlingsplanerne skal tages op til revision, hvis der sker væsentlige ændringer, som påvirker den eksisterende støjsituation, og mindst hvert femte år.

Oplysning af borgerne

Medlemsstaterne sørger for, at der foretages en offentlig høring, og at resultaterne tages i betragtning, inden handlingsplanerne godkendes.

Medlemsstaterne sørger for, at de strategiske støjkort og handlingsplaner stilles til rådighed for offentligheden i henhold til bilag IV og V til dette direktiv og i overensstemmelse med direktivet om fri adgang til miljøoplysninger.

Rapporter i tilknytning til direktivet

Den 10. marts 2004 forelagde Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport indeholdende en gennemgang af de eksisterende EU-foranstaltninger vedrørende eksterne støjkilder (se nedenstående "TILHØRENDE RETSAKTER").

Medlemsstaterne indsamler støjkort og handlingsplaner. De skal forelægge Kommissionen oplysningerne, der er indeholdt i støjkortene, samt et resumé af handlingsplanerne. Hvert femte år offentliggør Kommissionen en sammenfattende rapport over data fra støjkort og handlingsplaner. Den første rapport forelægges senest den 18. juli 2009.

Senest den 18. juli 2009 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om erfaringerne med direktivets anvendelse. Rapporten skal indeholde en vurdering af behovet for yderligere EU-foranstaltninger i forbindelse med ekstern støj og i givet fald forslag til gennemførelsesstrategier. Den skal navnlig omfatte en undersøgelse af støjmiljøets kvalitet i EU. Denne rapport skal revideres hvert femte år.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2002/49/EF

18.7.2002

18.7.2002

EUT L 189 af 18.7.2002

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

EUT L 311 af 21.11.2008

Ændringer og rettelser, der følger af direktiv 2002/49/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE RETSAKTER

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 1. juni 2011 om gennemførelse af direktivet om ekstern støj i overensstemmelse med artikel 11 i direktiv 2002/49/EF [KOM (2011) 321 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 10. marts 2004 om eksisterende fællesskabsforanstaltninger vedrørende eksterne støjkilder, i henhold til artikel 10, stk. 1, i direktiv 2002/49/EF om vurdering og styring af ekstern støj [KOM(2004) 160 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 26.10.2011

Top