Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konserveret mælk

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Konserveret mælk

Konserveret helt eller delvis inddampet mælk bestemt til konsum skal overholde de specifikke bestemmelser, der er fastlagt i direktiv 2001/114/EF. Disse bestemmelser supplerer de generelle regler om mærkning af levnedsmidler, som er fastlagt i EU-lovgivningen.

DOKUMENT

Rådets direktiv 2001/114/EF af 20. december 2001 om visse former for konserveret helt eller delvis inddampet mælk bestemt til konsum [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Konserveret mælk defineres på baggrund af dens sammensætning og de tilberedningsprocesser, den gennemgår, for at fremme en korrekt kommerciel anvendelse af betegnelserne, som ikke vildleder.

Konserveret mælk

Dette direktiv finder anvendelse på:

  • delvis inddampet mælk (sukret eller usukret)
  • helt inddampet mælk (med forskelligt fedtindhold).

Desuden fastlægger direktivet særlige betegnelser, der anvendes i visse lande og på visse sprog (se direktivets bilag II).

Mærkning

Markedsføringen af produkter, der er underlagt dette direktiv, skal ske i overensstemmelse med direktivet om mærkning og præsentation af levnedsmidler. Mærkningen af konserveret mælk skal angive:

  • det procentvise indhold af fedt (bortset fra kondenseret mælk, sukret kondenseret delvis skummet mælk, sukret kondenseret letmælk og skummetmælkspulver)
  • det procentvise indhold af fedtfrit mælketørstof (for de forskellige typer af delvis inddampet mælk)
  • opløsnings- eller rekonstitueringsmåden (for inddampet mælk)
  • at produktet ikke er bestemt til ernæring for spædbørn under 12 måneder (for inddampet mælk).

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2001/114/EF

17.1.2002

17.7.2003

EFT L 15 af 17.1.2002

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2007/61/EF

7.10.2007

31.8.2008

EUT L 258 af 4.10.2007

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1021/2013 af 9. oktober2013om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/4/EF og 2000/36/EF og Rådets direktiv 2001/111/EF, 2001/113/EF og 2001/114/EF, hvad angår de beføjelser, der skal tillægges Kommissionen EØS-relevant tekst[Den Europæiske Unions Tidende L 287 af 29.10.2013].

Denne forordning tilpasser Kommissionens nuværende gennemførelsesbeføjelser, som er fastlagt i de fem såkaldte morgenmadsdirektiver, til traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) og især til artikel 290, som giver Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter.

Seneste ajourføring: 29.04.2014

Top