Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Marmelade og kastanjecreme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Marmelade og kastanjecreme

Sammensætningen og mærkningen af marmelade og kastanjecreme er underlagt specifikke regler vedrørende frugt- og sukkerindhold, residualindholdet af svovldioxid og andre tilladte tilsætningsstoffer.

DOKUMENT

Rådets direktiv 2001/113/EF af 20. december 2001 om marmelade og frugtgelé samt kastanjecreme bestemt til konsum [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Dette direktiv finder anvendelse på marmelade, marmelade ekstra, gelé, gelé ekstra, marmelade af citrusfrugter, marmeladegelé af citrusfrugter og kastanjecreme.

Direktivet finder ikke anvendelse på produkter bestemt til fremstilling af kager og andet bagværk.

De pågældende produkter er defineret ud fra deres sammensætning for at sikre, at varebetegnelserne anvendes korrekt i handlen og ikke på en vildledende måde.

Varebetegnelsen suppleres med en angivelse af den eller de anvendte frugter i aftagende rækkefølge efter de anvendte råvarers vægtmængde. For produkter, som er fremstillet af tre eller flere frugtsorter, kan denne angivelse dog erstattes med angivelsen flere frugter, en tilsvarende angivelse eller med antallet af anvendte frugtsorter.

Desuden skal mærkningen af marmelade, gelé, marmelade af citrusfrugter og kastanjecreme angive følgende:

  • frugtindholdet pr. 100 gram færdigt produkt
  • samlet sukkerindhold, hvis mærkningen ikke indeholder en næringsdeklaration vedrørende sukker i henhold til direktiv 90/496/EØF
  • residualindholdet af svovldioxid, når det overstiger 10 mg/kg.

Direktivets bilag II indeholder en liste over tilladte tilsætningsstoffer som f.eks. honning, sukker, frugtsaft og visse former for spiritus.

Medlemsstaterne må ikke forhindre markedsføring af produkter, som overholder bestemmelserne i dette direktiv.

Baggrund

Dette direktiv er en del af programmet om forenkling af visse vertikale direktiver på levnedsmiddelområdet. Det er i overensstemmelse med direktivet om mærkning af og reklame for levnedsmidler.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2001/113/EF

12.1.2002

11.7.2003

EFT L 10 af 12.1.2002

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2004/84/EF

12.7.2004

-

EUT L 219 af 19.6.2004

Forordning (EF) nr. 1182/2007

6.11.2007

-

EUT L 273 af 17.10.2007

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 2001/113/EF er integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1021/2013 af 9. oktober 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/4/EF og 2000/36/EF og Rådets direktiv 2001/111/EF, 2001/113/EF og 2001/114/EF, hvad angår de beføjelser, der skal tillægges Kommissionen EØS-relevant tekst [Den Europæiske Unions Tidende L 287 af 29.10.2013].

Denne forordning tilpasser Kommissionens nuværende gennemførelsesbeføjelser, som er fastlagt i de fem såkaldte morgenmadsdirektiver, til traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) og især til artikel 290, som giver Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter.

Seneste ajourføring: 30.04.2014

Top