Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Produktion af økologiske landbrugsprodukter og fødevarer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Produktion af økologiske landbrugsprodukter og fødevarer

Ved forordningen etableres en harmoniseret ramme for produktion, mærkning og kontrol af økologiske landbrugsprodukter og fødevarer. Formålet er at øge forbrugernes tillid til disse produkter og sikre loyal konkurrence blandt producenterne.

DOKUMENT

Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler [Se ændringsretsakter].

RESUMÉ

Forordningen beskriver den retlige ramme for landbrugsprodukter og fødevarer, der fremstilles efter økologiske metoder.

Anvendelsesområde

Forordningen anvendes på følgende produkter, for så vidt de er forsynet med eller skal forsynes med angivelser, som henviser til den økologiske produktionsmetode:

  • uforarbejdede vegetabilske og animalske landbrugsprodukter;
  • husdyr;
  • forarbejdede vegetabilske og animalske landbrugsprodukter, der er bestemt til konsum, og som hovedsagelig består af én eller flere ingredienser af vegetabilsk og/eller animalsk oprindelse;
  • foderstoffer, foderblandinger og fodermidler svarende til kravene i forordning (EF) nr. 223/2003.

Forordningen gælder ikke for foder til selskabsdyr, pelsdyr og akvakulturdyr.

Produktionsregler

Et produkt, dets ingredienser eller fodermidler anses for at være forsynet med angivelser, der henviser til den økologiske produktionsmetode, når produktet, dets ingredienser eller fodermidlerne i mærkningen, reklamen eller handelsdokumenterne er beskrevet med angivelser, der normalt anvendes i hver enkelt medlemsstat, og som lader køberen formode, at de er fremstillet i henhold til de produktionsregler, som er anført i forordningen.

Forordningens bilag I fastlægger principperne for økologisk produktion af planter, husdyr (kvæg, svin, får, geder, heste og fjerkræ), bier og deraf afledte produkter. Det opstiller kriterierne for forvaltningen af visse væsentlige aspekter ved opdrætning af disse dyr, bl.a. valg af racer, foder og dyrlægebehandling efter principperne for økologisk produktion. Bilag II præciserer, hvilke stoffer der er tilladte som pesticider, gødningsstoffer, foder og vaskemidler til dyrene, såvel som eventuelle undtagelser. Forordningen fastsætter ligeledes betingelserne for en udvidelse af listerne over tilladte stoffer.

Det fastsættes i forordningen, at der kun kan henvises til den økologiske produktionsmetode, når det pågældende produkt er blevet fremstillet og kontrolleret i overensstemmelse med de i forordningen fastlagte bestemmelser, bl.a. at det ikke omfatter stoffer, som er anført i forordningens bilag, at det ikke har været udsat for en behandling med anvendelse af ioniserende stråling eller er blevet fremstillet uden anvendelse af genetisk modificerede organismer eller med produkter afledt af disse organismer, hvis sidstnævnte ikke er i overensstemmelse med den økologiske produktionsmetode (forordning (EF) nr. 1804/1999).

Kontrol med og angivelse af overensstemmelse med kravene

For at sikre overholdelse af produktionsreglerne indføres der med forordningen en ordning med regelmæssig kontrol, ifølge hvilken de erhvervsdrivende, der producerer, tilbereder, lagrer eller indfører økologiske produkter fra tredjelande, skal meddele deres aktiviteter til de godkendte offentlige og private myndigheder, som medlemsstaterne har udpeget hertil. Disse kontrolinstanser sørger for, at de i forordningens bilag III anførte kontrolforanstaltninger og minimumsbetingelser overholdes. For produktion af kød fra husdyr fastsætter forordningen, at medlemsstaterne skal sikre, at produkter kan spores gennem produktions-, forarbejdnings- og tilberedningskæden.

I forordningens bilag V opstilles angivelserne af, at et produkt er omfattet af kontrolordningen. Desuden vises de forskellige udgaver af det økologiske EF-logo, som kan kombineres med de nævnte angivelser. Ifølge de nye bestemmelser, som snart vil blive indført, skal dette logo anvendes på alle økologiske produkter. Det kan ledsages af nationale eller private logoer.

Der er ligeledes truffet bestemmelser om, at der indføres en ordning, der gør det muligt at fastslå, om produkter indført fra tredjelande er blevet produceret og markedsført på produktions- og kontrolvilkår svarende til dem, der gælder for produkter fremstillet i Fællesskabet. Disse tredjelande vil være angivet på en liste, der skal udarbejdes ved en kommissionsbeslutning.

Medlemsstaterne kan ikke forbyde eller begrænse handel med produkter, som er i overensstemmelse med bestemmelserne i forordningen.

Gennemførelse

Ved gennemførelsen af forordningen bistås Kommissionen af et udvalg, der består af repræsentanter fra medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EØF) nr. 2092/91

22.7.1991

-

EFT L 198 af 22.7.1991

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EØF) nr. 2083/92

24.7.1992

-

EFT L 208 daf24.7.1992

Forordning (EØF) nr. 3713/92

1.1.1993

-

EFT L 378 du 23.12.1992

Forordning (EØF) nr. 1468/94

28.6.1994

-

EFT L 159 af 28.6.1994

Forordning (EØF) nr. 529/95

1.3.1995

-

EFT L 54 af 10.3.1995

Forordning (EØF) nr. 1935/95

12.8.1995

-

EFT L 186 af 5.8.1995

Forordning (EØF) nr. 1804/99

24.8.1999

-

EFT L 222 af 24.8.1999

Forordning (EØF) nr. 806/2003

5.6.2003

-

EUT L 122 af 16.5.2003

Forordning (EØF) nr. 223/2003

26.2.2003

-

EUT L 3 af 6.2.2003

Forordning (EØF) nr. 392/2004

10.3.2004

-

EUT L 65 af 3.3.2004

Forordning (EØF) nr. 746/2004

24.4.2004

-

EUT L 122 af 26.4.2004

Forordning (EØF) nr. 1567/2005

6.10.2005

-

EUT L 252 af 28.9.2005

Forordning (EØF) nr. 1791/2006

1.1.2007

-

EUT L 363 af 20.12.2006

Forordning (EØF) nr. 1991/2006

6.1.2007

-

EUT L 411 af 30.12.2006

Forordning (EØF) nr. 1997/2006

4.1.2007

-

EUT L 379 af 28.12.2006

ÆNDRING AF BILAGENE

- Bilag I - Principper for økologisk produktion på bedrifterne:

Forordning (EØF) nr. 1535/92 - [EFT L 162 af 16.6.1992]

Forordning (EØF) nr. 2608/93 - [EFT L 239 af 24.9.1993]

Forordning (EF) nr. 1202/95 [EFT L 119 af 30.5.1995]

Forordning (EF) nr. 1900/98 [EFT L 247 af 5.9.1998]

Forordning (EF) nr. 1804/1999 [EFT L 222 af 24.8.1999]

Forordning (EF) nr. 1073/2000 [EFT L 119 af 20.5.2000]

Forordning (EF) nr. 473/2002 [EFT L 75 af 15.3.2002]

Forordning (EF) nr. 223/2003 [EUT L 31 af 6.2.2003]

Forordning (EF) nr. 599/2003 [EUT L 85 af 2.4.2003]

Forordning (EF) nr. 2277/2003 [EUT L 336 af 23.12.2003]

Forordning (EF) nr. 2254/2004 [EUT L 385 af 29.12.2004]

Forordning (EF) nr. 1294/2005 [EUT L 205 af 6.8.2005]

Forordning (EF) nr. 699/2006 [EUT L 121 af 6.5.2006]

Forordning (EF) nr. 1851/2006 [EUT L 355 af 15.12.2006]

Forordning (EF) nr. 394/2007 [EUT L 98 af 13.4.2007]

Forordning (EF) nr. 1319/2007 [EUT L 293 af 10.11.2007].

- Bilag II - Produkter, der er tilladt til anvendelse som gødningsstoffer og jordbehandlingsmidler:

Forordning (EØF) nr. 1535/92 [EFT L 162 af 16.6.1992]

Forordning (EØF) nr. 2608/93 EFT L 239 af 24.9.1993]

Forordning (EF) nr. 2381/94 [EFT L 255 af 1.10.1994]

Forordning (EF) nr. 1488/97 [EFT L 202 af 30.7.1997]

Forordning (EF) nr. 1804/1999 [EFT L 222 af 24.8.1999]

Forordning (EF) nr. 1073/2000 [EFT L 119 af 20.5.2000]

Forordning (EF) nr. 436/2001 [EFT L 63 af 3.3.2001]

Forordning (EF) nr. 473/2002 [EFT L 75 af 15.3.2002]

Forordning (EF) nr. 599/2003 [EUT L 85 af 2.4.2003]

Forordning (EF) nr. 2277/2003 [EUT L 336 af 23.12.2003]

Forordning (EF) nr. 1318/2005 [EUT L 210 af 12.8.2005]

Forordning (EF) nr. 1916/2005 [EUT L 307 af 25.11.2005]

Forordning (EF) nr. 592/2006 [EUT L 104 af 13.4.2006]

Forordning (EF) nr. 807/2007 [EUT L 181 af 11.7.2007]

Forordning (EF) nr. 404/2008 [EUT L 120 af 7.5.2008].

- Bilag III - Minimumsbetingelser for kontrolforanstaltninger og forholdsregler:

Forordning (EØF) nr. 1535/92 [EFT L 162 af 16.6.1992]

Forordning (EØF) nr. 2608/93 [EFT L 239 af 24.9.1993]

Forordning (EF) nr. 1202/95 [EFT L 119 af 30.5.1995]

Forordning (EF) nr. 1804/1999 [EFT L 222 af 24.8.1999]

Forordning (EF) nr. 2491/2001 [EFT L 337 af 20.12.2001]

Forordning (EF) nr. 223/2003 [EUT L 31 af 6.2.2003]

Forordning (EF) nr. 2277/2003 [EUT L 336 af 23.12.2003]

Forordning (EF) nr. 1336/2005 [EUT L 211 af 13.8.2005]

Forordning (EF) nr. 1991/2006 [EUT L 411 af 30.12.2006]

Forordning (EF) nr. 1997/2006 [EUT L 379 af 28.12.2006]

Forordning (EF) nr. 1517/2007 [EUT L 335 af 20.12.2007].

- Bilag V - Angivelse af produkternes overensstemmelse med kontrolordningen:

Forordning (EF) nr. 331/2000 [EFT L 48 af 19.2.2000]

Forordning (EF) nr. 746/2004 [EUT L 122 af 26.4.2004]

Forordning (EF) nr. 1481/2004 [EUT L 272 af 20.8.2004]

Forordning (EF) nr. 1791/2006 [EUT L 363 af 20.12.2006].

- Bilag VI - Stoffer af landbrugsoprindelse og stoffer af ikke-landbrugsoprindelse, der er tilladt til anvendelse under tilberedningen:

Forordning (EØF) nr. 207/93 [EFT L 25 af 2.2.1993]

Forordning (EF) nr. 468/94 [EFT L 59 af 3.3.1994]

Forordning (EF) nr. 1201/95 [EFT L 119 af 30.5.1995]

Forordning (EF) nr. 418/96 [EFT L 59 af 8.3.1996]

Forordning (EF) nr. 1488/97 [EFT L 202 af 30.7.1997]

Forordning (EF) nr. 330/1999 [EFT L 40 af 13.2.1999]

Forordning (EF) nr. 1804/1999 [EFT L 222 af 24.8.1999]

Forordning (EF) nr. 1073/2000 [EFT L 119 af 20.5.2000]

Forordning (EF) nr. 1437/2000 [EFT L 161 af 1.7.2000]

Forordning (EF) nr. 2020/2000 [EFT L 241 af 26.9.2000]

Forordning (EF) nr. 473/2002 [EFT L 75 af 15.3.2002]

Forordning (EF) nr. 1481/2004 [EUT L 272 af 20.8.2004]

Forordning (EF) nr. 780/2006 [EUT L 137 af 25.5.2006]

Forordning (EF) nr. 123/2008 [EUT L 38 af 13.2.2008].

- Bilag VII - Det maksimale antal dyr pr. ha:

Forordning (EF) nr. 1804/1999 [EFT L 222 af 24.8.1999].

- Bilag VIII - Indendørs og udendørs areal og andre bygningskarakteristika for de forskellige produktionsarter og –typer:

Forordning (EF) nr. 1804/1999 [EFTL 222 af 24.8.1999].

Ændringerne og tilføjelserne til forordning (EØF) nr. 2092/91 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version [PDF] har kun dokumentationsværdi.

TILHØRENDE RETSAKTER

Nye retsakter:

Rådets forordning (EF) nr.°834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/911 [EUT L 189 du 20.7.2007]. Denne forordning opstiller en ny retlig ramme for økologiske produkter. Den opstiller målene og principperne for denne form for produktion og indeholder nærmere bestemmelser om produktion, mærkning, kontrol og handel med tredjelande. Den træder i kraft den 1. januar 2009.

Europæisk handlingsplan for økologiske fødevarer og landbrug

Anvendelse af ingredienser af ikke-økologisk landbrugsoprindelse

Forordning (EF) nr. 207/93 [EFT L 25 af 2.2.1993].

Kommissionens forordning af 29. januar 1993, der opregner en række ingredienser, som økologiske produkter må indeholde (bl.a. produkter, der ikke er af landbrugsoprindelse, og produkter af landbrugsoprindelse, som ikke produceres i tilstrækkelig mængde i Fællesskabet efter den økologiske produktionsmetode), og produkter, der må anvendes ved forarbejdning af økologisk producerede ingredienser af landbrugsoprindelse.

Ændringerne og tilføjelserne er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version (pdf) er ikke retligt bindende.

Indførsel fra tredjelande (nærmere bestemmelser):

Forordning (EF) nr. 3457/92 [EFT L 350 af 1.12.1992].

Kommissionens forordning af 30. november 1992 om fastsættelse af detaljerede regler for den kontrolattest for indførsler fra tredjelande til Fællesskabet, der omhandles i Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler.

Forordning (EF) nr. 529/95 [EFT L 54 af 10.3.1995].

Kommissionens forordning af 9. marts 1995 om udskydelse, for så vidt angår indførsler fra visse tredjelande, af fristen for anvendelsen af artikel 11, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler.

Forordning (EF) nr. 1788/2001 [EFT L 243 du 13.9.2001].

Kommissionens forordning af 7. september 2001 om gennemførelsesbestemmelser til bestemmelserne for kontrolattesten for import fra tredjelande.

Ændringerne og tilføjelserne er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version (pdf) er ikke retligt bindende.

Forordning (EF) nr. 345/2008 [EUT L 108 du 18.4.2008].

Kommissionens forordning af 17. april 2008, som opstiller nærmere regler for indførsel fra tredjelande. Den indeholder en liste over tredjelande, som er godkendt til at udføre økologiske produkter til Fællesskabet: Argentina, Australien, Costa Rica, Indien, Israel, Schweiz og New Zealand. For hvert af disse lande opstiller forordningen en række specifikationer og anfører navnet på de kontrolorganer, der skal attestere, at de indførte produkter kan klassificeres som økologiske produkter. Forordningen indeholder også betingelserne for, at et tredjeland kan optages på listen over importører.

Seneste ajourføring: 10.06.2008

Top