Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Forurenende stoffer i levnedsmidler: minimering af negative indvirkninger

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Forurenende stoffer i levnedsmidler: minimering af negative indvirkninger

RESUMÉ AF:

Forordning (EØF) nr. 315/93 — EU-procedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den søger at beskytte den offentlige sundhed ved at forbyde markedsføringen af levnedsmidler, der indeholder uacceptable mængder af reststoffer, såkaldte »forurenende stoffer«.

HOVEDPUNKTER

  • Forurenende stoffer forekommer i fødevarer på grund af behandlingen efter produktionen eller forurening via miljøet.
  • EU fastsætter regler for toksikologiske acceptable niveauer af forurenende stoffer og holder dem på de lavest mulige niveauer.
  • Forurenende stoffer, som er underlagt mere specifikke regler, samt fremmedlegemer som insektdele, dyrehår osv. er ikke omfattet af forordningen.
  • Et EU-land kan træffe restriktive foranstaltninger i forhold til denne forordning, når det har mistanke om, at tilstedeværelsen af et forurenende stof udgør en fare for menneskers sundhed. Det underretter da øjeblikkeligt de øvrige EU-lande og Kommissionen, idet det begrunder sin beslutning. Kommissionen skal så hurtigt som muligt gennemgå de af EU-landet anførte begrundelser og træffe passende foranstaltninger efter at have hørt Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (nu Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder). Denne komité bistår Kommissionen i alle spørgsmål vedrørende forurenende stoffer, herunder fastsættelse af tilladte maksimumsværdier.
  • Forordningen kræver, at der fastsættes grænseværdier for visse forurenende stoffer med henblik på at beskytte den offentlige sundhed.
  • EU-landene må ikke forbyde handel med levnedsmidler, der er i overensstemmelse med denne forordning.

Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 fastsætter grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer, herunder nitrat, bly, cadmium, kviksølv, arsenik, melamin osv.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den gælder fra den 1. marts 1993.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til »Forurenende stoffer« på Europa-Kommissionens websted.

DOKUMENT

Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1-3)

De ændringer og rettelser, som følger af forordning (EØF) nr. 315/93, er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5-24). Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 18.04.2016

Top