Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fødevarer bestemt til særlig ernæring

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Fødevarer bestemt til særlig ernæring

Præsentationen af fødevarer bestemt til særlig ernæring (spædbørn, personer, der lider af fordøjelses- eller stofskifteproblemer, eller som befinder sig i en særlig fysiologisk tilstand) harmoniseres. Mærkningen af disse produkter omfatter særlige krav, f.eks. angivelse af energiværdi, kulhydrat-, protein- og fedtindhold.

DOKUMENT

Rådets direktiv 89/398/EØF af 3. maj 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om levnedsmidler bestemt til særlig ernæring [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Direktiv 89/398/EØF

Direktivet gælder for fødevarer bestemt til særlig ernæring. De skal være egnede til det angivne ernæringsmæssige formål og skal markedsføres på en sådan måde, at deres formål angives. Fødevarer bestemt til særlig ernæring skal opfylde nedennævnte personkategoriers ernæringsmæssige krav:

  • personer, som lider af fordøjelses- eller stofskifteproblemer
  • personer, som befinder sig i en særlig fysiologisk tilstand
  • sunde spædbørn eller småbørn.

I forbindelse med mærkning af og reklame for normale fødevarer og i forbindelse med præsentationsmåderne for disse må ordene "diætetisk" eller til "diætkost" ikke anvendes.

Særlige bestemmelser for grupper af fødevarer bestemt til særlig ernæring skal fastlægges i særlige direktiver. Disse kan omfatte krav vedrørende sammensætning, hygiejne, liste over tilsætningsstoffer, renhedskriterier osv. Disse bestemmelser vedrører også særlige mærkningskrav ud over dem, der kræves for fødevarer i almindelighed, f.eks. deklaration af energiværdi, kulhydrat-, protein- og fedtindhold.

I direktivet fastlægges de procedurer, der skal følges, hvis særlige fødevarer - selv om de overholder et særligt direktiv - anses for at være sundhedsfarlige for mennesker.

Ligeledes fastlægges en række bestemmelser om vedtagelse af fremtidige særdirektiver. Bilag I til direktivet indeholder en liste over fødevarer bestemt til særlig ernæring, for hvilke der ved særdirektiver skal fastsættes særbestemmelser:

For yderligere oplysninger om fødevarer til sportsfolk, se netstedet for Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse (EN).

Direktiv 96/84/EF

Med dette direktiv kan Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet give en toårig markedsføringstilladelse til fødevarer, der ikke overholder de regler med hensyn til sammensætning, der er fastsat i de ovennævnte særdirektiver. Formålet er hurtigt at kunne markedsføre nye fødevarer bestemt til særlig ernæring.

Direktiv 1999/41/EF

Ved dette direktiv ændres bilag I til direktiv 89/398/EØF således, at der fjernes tre grupper af fødevarer bestemt til særlig ernæring, for hvilke der skulle udstedes særdirektiver, fra listen, nemlig fødevarer til sukkersyge, grupperne af natriumfattige fødevarer, herunder natriumfattige eller natriumfrie diætetiske salte, og glutenfrie fødevarer. Disse fødevarer reguleres af direktiv 89/398/EØF uden vedtagelse af særdirektiver.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 89/398/EØF

16.5.1990: godkendelse til markedsføring af fødevarer, der opfylder direktivets krav16.5.1991: forbud mod markedsføring af fødevarer, der ikke opfylder direktivets krav

16.5.1989

EFT L 86 af 30.6.1989

Ændringsretsakte(r)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 96/84/EF

11.3.1997

30.9.1997

EFT L 48 af 19.2.1997

Direktiv 1999/41/EF

8.7.2000: godkendelse til markedsføring af fødevarer, der opfylder direktivets krav8.7.2001: forbud mod markedsføring af fødevarer, der ikke opfylder direktivets krav

8.7.2000

EFT L 172 af 8.7. 1999

Forordning (EF) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

EFT L 284 af 31.10.2003

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om levnedsmidler bestemt til særlig ernæring [KOM(2004) 290 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Med dette kommende direktiv foreslås en forenkling af direktivets tekst og samtlige ændringer af direktivet indarbejdes.

SAMMENSÆTNINGEN AF FØDEVARER BESTEMT TIL SÆRLIG ERNÆRING

Kommissionens direktiv 2001/15/EF af 15. februar 2001 om stoffer, der i specielt ernæringsmæssigt øjemed kan anvendes i levnedsmidler til særlig ernæring [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 52 af 22.2.2001]

I dette direktiv fastsættes det, hvilke næringsstoffer der kan indgå i sammensætningen af fødevarer til særlig ernæring. Der må anvendes følgende næringsstoffer:

  • Kemiske stoffer, der er anført i bilaget til direktivet, og som tilhører visse kategorier af stoffer (vitaminer, mineraler, aminosyrer, carnitin og taurin, nucleotider, cholin og inositol).Valget af stoffer bygger på, hvorvidt de er sikre, dernæst på, hvorvidt de kan optages af menneskets organisme, samt deres organoleptiske og teknologiske egenskaber. Almindelige renhedskriterier, som fastsat ved EF-forskrifter for fremstilling af fødevarer, er gældende og dermed også de generelt acceptable renhedskriterier, som er anbefalet af internationale organisationer.
  • Kemiske stoffer, der hører under andre kategorier af stoffer end vitaminer, mineraler, aminosyrer, carnitin og taurin, nucleotider, cholin og inositol.

De fødevarer, som de kemiske stoffer anvendes i, skal være sikre og opfylde de særlige ernæringsmæssige krav hos de personer, de er beregnet for.

Handel med produkter, der er i overensstemmelse med direktivet, tillades med virkning fra den 1. april 2002. Derimod forbydes handel med produkter, som ikke er i overensstemmelse med direktivet, med virkning fra den 1. april 2004.

Ændret ved:

Kommissionens direktiv 2004/5/EF [Den Europæiske Unions Tidende L 014 af 21.1.2004]. Med ændringen optages følgende kemiske stoffer i bilaget til direktiv 2001/15/EF: sulfat, L-serin, L-arginin-L-aspartat, L-lysin-L-glutamat, N-acetyl-L-cystein, N-acetyl-L-methionin og L-carnitin-L-tartrat.

De pågældende kemiske stoffer, som tilsættes til visse fødevarer til særlig ernæring, er blevet godkendt af Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler eller Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA). (De fem videnskabelige komitéers beføjelser er siden 2003 samlet i et organ, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA).

Kommissionens direktiv 2006/34/EF [Den Europæiske Unions Tidende L 83 af 22.3.2006]. I vitaminkategorien er overskriften "folinsyre" erstattet af "folat".

See also

For yderligere oplysninger om fødevarer til særlig ernæring, se netstedet for Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse (EN).

Seneste ajourføring: 09.08.2007

Top