Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fødevaresikkerhed — sikker emballage

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fødevaresikkerhed — sikker emballage

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

  • Den fastlægger fælles regler for materialer og genstande til emballering såsom flasker og beholdere, der kommer eller kan komme i kontakt med fødevarer, enten direkte eller indirekte.
  • Den har til formål at beskytte menneskers sundhed og forbrugernes interesser samt sikre, at de produkter, der anvendes, kan sælges overalt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde — et område, der består af de 28 EU-lande, Island, Liechtenstein og Norge, og hvor der er fri bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser og kapital.

HOVEDPUNKTER

  • Lovgivningen udpeger 17 grupper af materialer og genstande, der spænder fra kork og glas til plast og tekstiler, hvor der kan vedtages særlige foranstaltninger.
  • Disse kan omfatte foranstaltninger såsom renhedskriterier og en liste over anvendte stoffer.
  • Der skal indgives en ansøgning om et nyt stof til den relevante nationale myndighed, der efterfølgende sender den til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for at indhente en udtalelse herfra.
  • De materialer, der bruges til emballage, skal identificeres som »til kontakt med fødevarer« og ledsages af et passende logo såsom en kaffemaskine, en vinflaske eller en suppeske.
  • Der skal være indført sporbarhedsforanstaltninger for at gøre det muligt at tilbagekalde ethvert mangelfuldt produkt eller give offentligheden specifikke oplysninger.
  • Nationale myndigheder kan suspendere brugen af et bestemt materiale, hvis der fremkommer præcise grunde til, at det kan udgøre en fare for menneskers sundhed. De skal omgående underrette Europa-Kommissionen og deres modparter i alle landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde om deres beslutning.
  • Reglerne godkender brugen af »aktiv« og »intelligent« emballage, der kan forlænge fødevarers holdbarhed og give oplysninger om deres friskhed, forudsat at emballagen ikke påvirker fødevarernes sammensætning negativt.
  • Reglerne finder ikke anvendelse på antikke materialer (f.eks. antikke lerkrukker) og genstande eller dæklag, såsom skorpen på ost, charcuterivarer eller frugt, som udgør en del af fødevaren, eller som kan spises sammen med den.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 3. december 2004.

BAGGRUND

Se fødevarers kemiske sikkerhed på Europa-Kommissionens websted.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4-17)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1935/2004 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 03.02.2016

Top