Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktorer og landbrugs- eller skovbrugsmaskiner: bremsning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktorer og landbrugs- eller skovbrugsmaskiner: bremsning

For at sikre et højt niveau af arbejdssikkerhed og færdselssikkerhed fastsætter dette direktiv regler og krav, der gør det muligt at anvende typegodkendelsesproceduren for traktorer til bremseapparater.

DOKUMENT

Direktiv 76/432/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om landbrugs- og skovbrugshjultraktorers bremsning.

RESUMÉ

Anvendelsesområde

Direktivet finder anvendelse på traktorer forsynet med luftgummiringe, og som har to aksler og en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på mellem 6 og 40 km/t.

EU-landene må ikke nægte EF-godkendelse eller national godkendelse af en traktor af grunde, der vedrører dens bremseapparat, hvis dette er i overensstemmelse med de tekniske forskrifter, der er anført i direktivets bilag I til IV. Det samme gælder registrering, salg, ibrugtagning og brug af sådanne traktorer.

Bilagene indeholder følgende:

  • Bilag I: Definitioner, ansøgning om EF-standardtypegodkendelse, EF-typegodkendelse, konstruktions- og monteringsforskrifter
  • Bilag II: Bremseprøver og bremseapparaternes præstation
  • Bilag III: Fjederbremser
  • Bilag IV: Parkeringsbremseapparat med mekanisk fastlåsning af bremsecylindrene (låsecylindre)
  • Bilag V: En model for typegodkendelsesattesten.

Tilpasninger til den tekniske udvikling

De ændringer, som var nødvendige for at tilpasse bilagene til den tekniske udvikling, blev vedtaget i overensstemmelse med proceduren i direktiv 74/150/EØF, som efterfølgende er ophævet og erstattet af direktiv 2003/37/EF.

Ophævelse

Forordning (EU) nr. 167/2013 ophæver direktiv 76/432/EØF og direktiv 2003/37/EF, der træder i kraft den 1.1.2016.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 76/432/EØF

8.5.1976

1.1.1977

EUT L 122 af 8.5.1976

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 82/890/EØF

31.12.1982

21.6.1984

EFT L 378 af 31.12.1982

Direktiv 96/63/EF

25.10.1996

1.10.1997

EUT L 253 af 5.10.1996

Direktiv 97/54/EF

30.10.1997

22.9.1998

EUT L 277 af 10.10.1997

Ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer [Den Europæiske Unions Tidende L 60 af 2.3.2013].

Seneste ajourføring: 30.06.2014

Top