Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktorer og landbrugs- og skovbrugsmaskiner: frontmonterede førerværn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktorer og landbrugs- og skovbrugsmaskiner: frontmonterede førerværn

Med det primære formål at øge sikkerheden på arbejdspladsen samt færdselssikkerheden har Den Europæiske Union harmoniseret de tekniske krav til styrtsikre frontmonterede førerværn på smalsporede traktorer.

DOKUMENT

Rådets direktiv 87/402/EØF af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer [se ændringsakter].

RESUMÉ

Anvendelsesområde

Direktivet finder anvendelse på smalsporede traktorer, dvs. traktorer med en mindste sporvidde på under 1 150 mm, en egenvægt på mellem 600 og 3 000 kilo og en frihøjde på højst 600 mm målt på det laveste punkt under for-og bagakslerne, differentiale medregnet.

Ingen medlemsstat må nægte eller forbyde salg, registrering, ibrugtagning eller brug af en traktor eller nægte at meddele EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse for en traktor, hvis den opfylder kravene i direktivet. Alle traktorer omfattet af direktivet skal være udstyret med et styrtsikkert førerværn.

Konstruktions- og afprøvningsforskrifter

Bilag I og II fastlægger konstruktions- og afprøvningsprocedurerne samt betingelserne for at tildele EF-typekomponentgodkendelse og -typegodkendelse. For hver enkelt type af styrtsikkert førerværn og dets fastgørelse på traktoren, som medlemsstaten godkender, skal medlemsstaten tildele fabrikanten af traktoren eller det styrtsikre førerværn eller dennes befuldmægtige repræsentant et EF-komponenttypegodkendelsesmærke (i overensstemmelse med modellen i bilag VII).

Når et styrtsikkert førerværn eller dets fastgørelse på traktoren bærer EF-komponenttypegodkendelsesmærket og opfylder de betingelser, der er fastsat i bilag IX, må markedsføring ikke nægtes.

En medlemsstat kan forbyde markedsføring af styrtsikre førerværn med EF-komponenttypegodkendelsesmærke, som ikke er i overensstemmelse med den godkendte type.

Der udveksles oplysninger en gang om måneden

Medlemsstaterne fremsender hver måned til de andre medlemsstater kopier af komponenttypegodkendelsesattesten (der er et eksempel i bilag VIII) for hver type styrtsikkert førerværn, som de meddeler eller nægter at meddele godkendelse for.

Ophævelse

Forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 ophæver direktiv 87/402/EØF, der træder i kraft den 1.1.2016.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 87/402/EØF

26.6.1987

26.6.1989

EUT L 220 af 8.8.1987

Ændringsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 89/681/EØF

3.1.1990

2.1.1991

EUT L 398 af 30.12.1989

Tiltrædelsesakt

1.1.1995

-

EUT C 241 af 29.8.1994

Direktiv 2000/22/EF

24.5.2000

30.6.2001

EUT L 107 af 4.5.2000

Tiltrædelsesakt

1.5.2004

-

EUT L 236 af 23.9.2003

Direktiv 2005/67/EF

8.11.2005

31.12.2005

EUT L 273 af 19.10.2005

Direktiv 2006/96/EF

1.1.2007

1.1.2007

EUT L 363 af 20.12.2006

Direktiv 2010/22/EU

30.4.2010

30.4.2011

EUT L 91 af 10.4.2010

Direktiv 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUT L 158 af 10.6.2013

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer([Den Europæiske Unions Tidende L 60 af 2.3.2013) ophæver direktiv 87/402/EØF med virkning fra den 1. januar 2016.

Seneste ajourføring: 30.06.2014

Top