Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorkøretøjer med påhængskøretøj: tilladt støjniveau

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Motorkøretøjer med påhængskøretøj: tilladt støjniveau

Formålet med dette direktiv er at gennemføre EU-regler om støj fra køretøjer med udgangspunkt i fuldstændig harmonisering.

DOKUMENT

Rådets direktiv 70/157/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer [Den Europæiske Unions Tidende L 42 af 23.02.1970].

RESUMÉ

Direktiverne gælder for ethvert motorkøretøj, som er bestemt til kørsel på vej, med eller uden karrosseri, med mindst fire hjul og en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på over 25 km/t, med undtagelse af køretøjer, der kører på skinner, landbrugs- og skovbrugstraktorer og alle mobile maskiner.

Direktiverne fastsætter grænser for støjniveauet i de mekaniske dele og udstødningssystemer i de pågældende køretøjer. Grænserne varierer fra 74 dB(A) for motorkøretøjer til 80 dB(A) for godskøretøjer med stor motoreffekt.

Der fastsættes tilladte værdier for særlige kategorier af køretøjer:

 • personbiler
 • køretøjer, der anvendes til offentlig transport
 • godskøretøjer.

Medlemsstaterne offentliggør senest den 1. oktober 1994 støjgrænseværdier med henblik på typegodkendelse.

Medlemsstaterne må således ikke på baggrund af årsager, der vedrører det tilladte støjniveau og udstødningssystem:

 • nægte eller forbyde salg, registrering, markedsføring eller brug af køretøjer, der overholder direktivets bestemmelser
 • forbyde markedsføring af et udstødningssystem eller en teknisk enhed, hvis det svarer til en type, der er blevet typegodkendt.

Skatteincitamenter, der ydes af medlemsstaterne for at opfordre til, at de nye grænser overholdes før tid, kan godkendes, hvis de:

 • er ikke-diskriminerende
 • er tidsbegrænsede
 • vedrører et beløb, der er væsentligt lavere end omkostningerne til at få udstyret monteret
 • anvendes på køretøjer med udstyr, der gør det muligt at opfylde fremtidige europæiske standarder før tid.

Typegodkendelsesprocedure for hver type køretøj, udstødningssystem og teknisk enhed (lyddæmper og reserveudstødningssystemer):

 • ansøgningen om EØF-typegodkendelse skal indgives af fabrikanten eller dennes godkendte repræsentant
 • den skal indeholde de oplysninger, der kræves i henhold til de eksisterende direktiver
 • der skal foreligge forskellige typegodkendelsesprøvninger
 • såfremt køretøjstypen, udstødningssystemet eller den tekniske enhed opfylder prøvekravene, skal der udstedes en EØF-typegodkendelsesattest af den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat.

Dette direktiv er ophævet ved forordning (EU) nr. 540/2014, der træder i kraft den 30. juni 2027.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 70/157/EØF

10.2.1970

10.8.1971 - 1.7.1973

EUT L 42 af 23.2.1970

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 73/350/EØF

16.11.1973

-

EUT L 321 af 22.11.1973

Direktiv 77/212/EØF

10.3.1977

31.3.1977

EUT L 66 af 12.3.1977

Direktiv 81/334/EØF

28.4.1981

31.12.1981

EUT L 131 af 18.5.1981

Direktiv 84/372/EØF

5.7.1984

30.9.1984

EUT L 196 af 26.7.1984

Direktiv 84/424/EØF

4.9.1984

31.12.1984

EUT L 238 af 6.9.1984

Direktiv 87/354/EØF

29.6.1987

31.12.1987

EUT L 192 af 11.7.1987

Direktiv 89/491/EØF

25.7.1989

1.1.1990

EUT L 238 af 15.8.1989

Direktiv 92/97/EØF

16.11.1992

30.6.1993

EUT L 371 af 19.12.1992

Direktiv 96/20/EØF

3.5.1996

30.9.1996

EUT L 92 af 13.4.1996

Direktiv 99/101/EØF

17.1.2000

31.3.2000

EUT L 334 af 28.12.1999

Direktiv2007/34/EF

5.7.2007

5.7.2007

EUT L 155 af 15.6.2007

Direktiv 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUT L 158 af 10.6.2013.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 540/2014 om motorkøretøjers og udskiftningslyddæmpningssystemers støjniveau og om ændring af direktiv 2007/46/EF og om ophævelse af direktiv 70/157/EØF [Den Europæiske Unions Tidende L 158 af 27.5.2014].

Seneste ajourføring: 02.07.2014

Top