Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer: Typegodkendelse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer: Typegodkendelse

1) MÅL

At harmonisere medlemsstaternes lovgivning og indføre en EF-dækkende typegodkendelsesprocedure for motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil.

2) DOKUMENT

Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil. [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 42 af 23.2.1970].

Ændret ved følgende foranstaltninger:

Rådets direktiv 78/315/EØF af 21. december 1977 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 81 af 28.3.1978];

Rådets direktiv 80/1267/EØF af 16. december 1980 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 375 af 31.12.1980];

Rådets direktiv 87/358/EØF og 87/403/EØF af 25. juni 1987 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 192 af 11.7.1987];

Rådets direktiv 92/53/EØF af 18. juni 1992 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 225 af 10.8.1992];

Kommissionens direktiv 93/81/EØF af 29. september 1993 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 264 af 23.10.1993];

Kommissionens direktiv 95/54/EØF af 31.oktober 1995 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 266 af 8.11.1995];

Rådets direktiv 96/27/EF af 20. maj 1996 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 169 af 8.1.1996];

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/79/EF af 16. december 1996 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 18 af 21.1.1997];

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/27/EF af 22. juli 1997 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 233 af 25.8.1997];

Kommissionens direktiv 98/14/EF af 6. februar 1998 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 91 af 25.132.1998];.

3) RESUMÉ

1. Direktiverne omhandler typegodkendelse af køretøjer med forbrændingsmotor og påhængskøretøjer dertil, hvadenten de er konstrueret ad én eller flere omgange, samt typegodkendelse af systemer, komponenter og separate tekniske enheder, som er beregnet til sådanne køretøjer.

2. Direktiverne omfatter ikke godkendelse af enkeltkøretøjer og kvadricykler i henhold til Rådets direktiv 92/61/EØF.

3. Proceduren for typegodkendelse af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder er som følger:

 • ansøgning om EØF-typegodkendelse:

- indgives af fabrikanten eller dennes befuldmægtigede til godkendelsesmyndighederne i en af medlemsstaterne,

- vedlægges informationsmappe og typegodkendelsesattester for hvert enkelt særdirektiv i henhold til nærværende direktiver,

- indeholder særspecifikationer for etapevis typegodkendelse;

 • godkendelsesprocedure:

- godkendelsen meddeles af de enkelte medlemsstater, hvis den pågældende type svarer til oplysningerne i informationsmappen og opfylder de tekniske bestemmelser i særdirektiverne,

- medlemsstaten udfylder med henblik herpå en typegodkendelsesattest med tilhørende bilag vedrørende prøveresultaterne og sender disse til rekvirenten,

- godkendelse kan nægtes med begrundelse i, at det ville skade færdselssikkerheden,

- der opstilles et system til udveksling af information mellem de forskellige medlemsstaters myndigheder i forbindelse med typegodkendelse;

 • ændring af typegodkendelser:

- anmodninger om ændring eller forlængelse af en typegodkendelse kan kun forelægges den medlemsstat, som oprindeligt udstedte typegodkendelsen,

- ændringer foretages på forskelllige måder i forbindelse med køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder,

- det er tilladt for medlemsstaten at foretage yderligere prøver og kontroller i forbindelse med, at en godkendelse ændres, hvis medlemsstaten finder det nødvendigt; typegodkendelsesattesten og bilagene udfyldes i så tilfælde først efter den afsluttende kontrol;

 • typeattest:

- opstilles af producenten på grundlag af typegodkendelsesattesten og i overensstemmelse med direktivets bilag,

- indeholder detaljerede oplysninger om de elementer, som er indføjet eller ændret, samt om eventuelle begrænsning for brugen af komponenter og separate tekniske enheder,

- medlemsstaterne kan med henblik på indregistrering eller beskatning kræve, at typeattesten vedlægges yderligere oplysninger.

4. Indregistrering og markedsføring:

 • der kræves gyldig typeattest i forbindelse med:

- markedsføring, ibrugtagning og indregistrering af de pågældende køretøjer,

- markedsføring, ibrugtagning af komponenter og separate tekniske enheder, som er beregnet til køretøjer, der falder ind under direktiverne;

 • medlemsstaterne kan dog:

- nægte endelig indregistrering eller ibrugtagning af køretøjer, så længe de ikke er færdige,

- under visse omstændigheder nægte indregistrering og/eller forbyde salg og ibrugtagning af køretøjer, komponenter og separate tekniske enheder i den pågældende medlemsstat, hvis de skader færdselssikkerheden, også selv om de er forsynet med gyldig typeattest eller fyldestgørende mærkning.

Disse undtagelser gælder ikke for køretøjer, som:

 • skal anvendes af hæren, civilforsvaret, brandvæsenet eller ordensmagten;
 • ikke falder ind under nærværende direktiver eller helt eller delvist er undtaget derfra.

5. Der kan under visse omstændigheder ses bort fra bestemmelserne i et eller flere særdirektiver i forbindelse med følgende køretøjer:

 • køretøjer, som fremstilles i små serier,
 • restkøretøjer,
 • køretøjer, komponenter eller separate tekniske enheder, som er fremstillet på en måde, som er i strid med en eller flere af bestemmelserne i særdirektiverne (dog højst 24 måneder).

6. Manglende overensstemmelse med den godkendte type fastslås:

 • af den medlemsstat, som udstedte typegodkendelsen, eller af en anden medlemsstat;
 • i forhold til informationsmappen eller informationspakken; og
 • på grundlag af afvigelser, som ikke er godkendt af den typegodkendende medlemsstat i henhold til direktiverne.

Det påhviler den typegodkendende medlemsstat at træffe de nødvendige foranstaltninger for at retablere overensstemmelsen.

7. De enkelte medlemsstater meddeler Kommissionen og de øvrige medlemsstater, hvilke myndigheder de har bemyndiget til at varetage typegodkendelse og teknisk assistance.

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i Medlemsstaterne

Direktiv 98/14/EF

14.4.1998

30.09.1998

Direktiv 97/27/EF

11.8.1997

22.07.1999

Direktiv 96/79/EF

14.9.1997

01.10.1996

Direktiv 96/27/EF

21.8.1996

20.05.1997

Direktiv 95/54/EF

20.11.1995

1.12.1995

Direktiv 93/81/EØF

1.10.1993

1.10.1993

Direktiv 92/53/EØF

31.12.1992

31.12.1992

Direktiv 87/403/EØF

1.10.1988

1.10.1988

Direktiv 87/358/EØF

1.10.1988

1.10.1988

Direktiv 80/1267/EØF

30.06.1982

30.6.1982

Direktiv 78/315/EØF

-

21.6.1979

Direktiv 70/156/EØF

-

6.8.1971

4) gennemførelsesforanstaltninger

5) videreførelse af arbejdet

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (Omarbejdet udgave) [KOM (2003) 418 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Hvis dette forslag vedtages ophæver og erstatter det direktiv 70/156/EØF.

Seneste ajourføring: 23.05.2005

Top