Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
To- og trehjulede motorkøretøjer: Typegodkendelse - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

To- og trehjulede motorkøretøjer: Typegodkendelse

At harmonisere medlemsstaternes lovgivning og indføre en EF-dækkende typegodkendelsesprocedure for to- og trehjulede motordrevne køretøjer.

DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 om standardtypegodkendelse og overvågning af markedet for to- og trehjuledekøretøjer og firhjulede motorcykler.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/24/EF af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer og om ophævelse af Rådets direktiv 92/61/EØF [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Dette direktiv ophæver og erstatter direktiv 92/61 EØF, som bestemte fællesskabsproceduren for standardtypegodkendels og typegodkendelse af to- og trehjulede motorkøretøjer, bestanddele og tekniske enheder. Det har til hensigt at præcisere og opfylde bestemte forskrifter i det tidligere direktiv.

Det er for nylig blevet suppleret af Rådets forordning nr. 168/2013 vedrørende typegodkendelse og overvågning af markedet for to- og trehjulede køretøjer og firhjulede køretøjer, som fastsætter nye krav til sikkerhed og miljøhensyn til typegodkendelse af denne type køretøjer.

Bestemmelserne i direktiv 2002/24 EF

De omfattede køretøjer i direktivet er tohjulede motorkøretøjer, trehjulede motorkøretøjer og lette, firhjuledekøretøjer.

Ansøgninger om standardtypegodkendelse eller typegodkendelse indgives af fabrikanten eller dennes repræsentant til en medlemsstat. Denne meddeler standardtypegodkendelser af køretøjet eller typegodkendelsen af separate enheder eller komponenter, hvis de opfylder: de tekniske forskrifter i særforordningerne eller de særdirektiver, de er berørt af og er i overensstemmelse med fabrikantens eller konstruktørens specifikationer (seudtømmende liste i direktivets bilag).

For hvert køretøj og for hver enkelt uoriginal separat teknisk enhed eller komponent, som produceres i overensstemmelse med den godkendte type, udsteder fabrikanten eller dennes repræsentant en typeattest.

De enkelte medlemsstater konstaterer, om køretøjstyperne har været underkastet de afprøvninger, der er fastsat i særdirektiverne og angivet i en standardtypegodkendelsesattest. Proceduren skal desuden sætte fabrikanterne i stand til at udstede en typeattest for alle køretøjer, som er i overensstemmelse med den godkendte type. Når et køretøj ledsages af denne attest, kan det markedsføres, sælges og registreres, således at det kan benyttes på hele EU's område.

Alle køretøjer, der produceres i overensstemmelse med den standardtypegodkendte type, skal være forsynet med et mærke bestående af:

  • standardtypegodkendelsesnummeret;
  • et lille e efterfulgt af det nummer eller symbol, som identificerer den medlemsstat, der har meddelt standardtypegodkendelsen;
  • køretøjets identifikationsnummer.

Fabrikanten af et køretøj eller af en teknisk enhed eller komponent er ansvarlig for, at alle køretøjer og alle tekniske enheder og komponenter produceres i overensstemmelse med den standardtypegodkendte eller typegodkendte type.

Fastslår en medlemsstat, at køretøjer, separate tekniske enheder eller komponenter af en godkendt type er en fare for færdselssikkerheden, kan den for et tidsrum af højst 6 måneder forbyde salg, ibrugtagning eller benyttelse heraf på sit område. Den pågældende medlemsstat underretter straks de andre medlemsstater og Kommissionen herom.

Kun de køretøjer, separate tekniske enheder og komponenter, som opfylder bestemmelserne i direktivet, må markedsføres, sælges og benyttes i medlemsstaterne.

Bestemmelserne i Rådets forordning nr. 168/2013

Forordningen har til hensigt at garantere et højt niveau for sikkerhedsfunktioner i køretøjer, sikkerhed ved arbejde og miljøbeskyttelse ved at harmonisere gældende tekniske krav og miljøstandarder for køretøjer, systemer, dele og tekniske enheder i forhold til typegodkendelse.

Den bestemmer, at nye motorcykler på over 125 hk skal være udstyret med et bremsesystem med blokeringsfri bremser, hvorimod dem på under 125 hk skal være udstyret med et bremsesystem med blokeringsfri bremser eller et kombineret bremsesystem, hvor valget er op til fabrikanten.

Derudover foreskriver den fra 1. januar 2016 en obligatorisk montering af en anordning til automatisk tænding af lys for at øge synligheden på alle nye køretøjer i kategorien L (lette). Den definerer også krav til progressiv installation af egendiagnosesystemer, som giver mulighed for at finde mangler og overvåge systemet til kontrol af udledninger.

I forhold til miljøresultater vil Kommissionen overfor Europaparlamentet og Rådet senest den 31.december 2016 præsentere en rapport om ikrafttrædelsesdatoer og grænseværdier for udledninger på niveau Euro 5, nævnt i bilag 4 i forordningen. Rollen og ansvarsområderne for myndighederne i medlemsstaterne med ansvar for overvågning af markedet er præciseret, og kravene med hensyn til kompetencen, forpligtelser og resultater for tekniske servicer med ansvar for test til typegodkendelse er skærpede.

Forordningen præciserer også, at fabrikanterne skal sørge for adgang uden begræsninger til oplysninger om reparation og vedligeholdelse af køretøjer til uafhængige operatører via hjemmesider på internettet.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2002/24/EF

9.5.2002

9.5.2003

EFT L 124 ad 9.5.2002

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rådets forordning (EF) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

EUT L 311af 21.11.2008

Rådets forordning (EU) 168/2013

22.03.13

-

EUT L 60 af 2.3.2013

De ændringer og rettelser som følger af rådsdirektiv 2002/24/CE er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Seneste ajourføring: 11.11.2013

Top