Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Standardiseringens rolle i Europa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Standardiseringens rolle i Europa

Standardisering spiller en central rolle i et velfungerende indre marked i kombination med princippet om gensidig anerkendelse. Bl.a. gennem europæisk harmonisering og sammen med princippet om gensidig anerkendelse sikrer standardisering varernes frie bevægelighed i det indre marked, og virksomhedernes konkurrenceevne i EU styrkes. Det giver forbrugerne et større vareudbud at vælge imellem og sikrer samtidig, at de varer, der bringes i omsætning, lever op til visse standarder. Standardiseringen bidrager ligeledes til at beskytte forbrugernes sundhed og sikkerhed samt miljøet.

DOKUMENT

Rådets resolution af 28. oktober 1999 om standardiseringens rolle i Europa [De Europæiske Fællesskabers Tidende C 141 af 19.5.2000].

RESUMÉ

Rådet anerkender, at der er udviklet et stærkt europæisk standardiseringssystem, navnlig vha. den såkaldte nye metode, der ligeledes understreges af Kommissionens beretning til Rådet og Europa- Parlamentet - Effektivitet og ansvarlighed i europæisk standardisering fra 1998. Den indsats, der er lagt for dagen på området, har bidraget væsentligt til det indre markeds funktion, særlig den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser. Systemet har ligeledes bidraget til beskyttelse af forbrugernes sundhed og sikkerhed, industriens konkurrenceevne og fremme af internationale udvekslinger.

Standardiseringsprincipper.

Standardisering er en frivillig, konsensusbaseret aktivitet, der udføres af de berørte parter selv. Rådet tilskynder de europæiske standardiseringsorganer til at udvikle nye politikker for at tilpasse sig til markedets skiftende behov ved at:

  • diversificere udbuddet af varer og tjenesteydelser til de berørte parter
  • udvikle et gradueret system af andre produkter end formelle standarder, f.eks. procedurer for udvikling og høring.

Rådet anmoder Kommissionen om at undersøge , hvordan der kan udvikles EF-principrammer for anvendelse af specifikationer, der ikke har status af formelle standarder. Kommissionen anmodes desuden om at undersøge, om forskelle mellem standardisering inden for informations- og kommunikationsteknologi og standardisering i andre sektorer giver anledning til problemer.

Udvidelsen

Rådet udtrykker tilfredshed med de foranstaltninger, kandidatlandene har truffet for at skabe standardiseringsinfrastrukturer, så de fuldt ud og effektivt kan deltage i det europæiske standardiseringsarbejde.

De offentlige myndigheders rolle

De offentlige myndigheder har en legitim interesse i den europæiske standardisering, da den har stor indflydelse på samfundet. Rådet anmoder derfor de offentlige myndigheder om at anerkende standardiseringens strategiske betydning og om at opretholde en stabil og gennemsigtig juridisk, politisk og finansiel ramme, som standardiseringen kan udvikle sig inden for. Rådet opfordrer desuden Kommissionen til at undersøge, om den nye metodes principper kan anvendes i sektorer, der endnu ikke er omfattet af den, med det formål at forbedre og forenkle lovgivningen. Rådet opfordrer endvidere Kommissionen, de offentlige myndigheder og de europæiske standardiseringsorganer til at vedtage procedurer til at løse problemer, der ellers kunne føre til anvendelse af beskyttelsesklausulen.

Effektivitet

Standardiseringsorganerne opfordres til konstant at ajourføre deres politikker med henblik på at øge standardiseringsprocessens effektivitet, så de kan udarbejde standarder, der imødekommer markedets (herunder de små og mellemstore virksomheders) krav. Rådet opfordrer Kommissionen til at gennemføre undersøgelser af standardiseringens samlede indvirkning og til at bidrage til at udarbejde et system til benchmarking af disse organers indsats.

Rådet noterer sig med bekymring, at udarbejdelsen af europæiske standarder er forsinket i nogle sektorer, og opfordrer alle berørte parter til at udarbejde de standarder, der er nødvendige for at lette frie varebevægelser i de pågældende sektorer.

Finansiering

Rådet finder, at omkostningerne i forbindelse med udarbejdelsen af standarder i princippet bør afholdes af de berørte parter selv. Det bekræfter dog, at det har til hensigt fortsat at yde målrettet finansiel EF-bistand til europæisk standardisering.

International standardisering

Rådet bekræfter betydningen af Verdenshandelsorganisationens aftale om tekniske handelshindringer (WTO-TBT-aftalen). Rådet opfordrer Europas handelspartnere til at påtage sig deres forpligtelse til international standardisering, at indføre standardegnede lovgivningsmodeller og at fremme sammenhængen mellem nationale og internationale standarder.

De berørte parter som arbejdstager-, forbruger- og miljøinteressegrupper bør inddrages fuldt ud i standardiseringsprocessen, når standarderne udarbejdes på internationalt plan.

Rådet anmoder Kommissionen om i samråd med medlemsstaterne at udarbejde retningslinjer for en europæisk standardiseringspolitik i international sammenhæng.

TILHØRENDE RETSAKTER

Rådets konklusioner af 21. og 22. december 2004 om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 18. oktober 2004 om den europæiske standardiserings betydning for gennemførelsen af EU's politikker og lovgivning [KOM(2004) 674 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Til opfølgning af meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om den europæiske standardiserings betydning for gennemførelsen af EU's politikker og lovgivning vedtog Rådet i december 2004 konklusioner, i hvilke det

  • anerkender, at den europæiske standardisering kan bidrage til gennemførelsen af Lissabon-strategien og til bæredygtig udvikling
  • anerkender nødvendigheden af fortsat at gøre fremskridt med henblik på indførelse af nye teknologier og driften af det indre marked for tjenesteydelser
  • giver udtryk for, at europæisk standardisering kan spille en vigtig rolle for europæiske virksomheders konkurrenceevne, innovation og erhvervslivets videngrundlag.

Rådets konklusioner af 1. marts 2002 om standardisering [De Europæiske Fællesskabers Tidende C 66 af 15.3.2002]. Rådet tager i sine konklusioner fra 2002 Kommissionens beretning fra 2001 til efterretning. Rådet gentager behovet for, at de offentlige myndigheder anerkender standardiseringens strategiske betydning. Det noterer sig desuden med tilfredshed de fremskridt, som kandidatlandene og deres nationale standardiseringsorganer har gjort.

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om foranstaltninger truffet på baggrund af Rådets resolution og Europa-Parlamentets resolutioner fra 1999 om europæisk standardisering [KOM(2001) 527 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Rådets resolution af 18. juni 1992 om europæisk standardiserings betydning for det europæiske erhvervsliv [De Europæiske Fællesskabers Tidende C 173 af 9.7.1992].

Rådets resolution af 7. maj 1985 om en ny metode i forbindelse med teknisk harmonisering og standarder [De Europæiske Fællesskabers Tidende C 136 af 4.6.1985].

Seneste ajourføring: 31.10.2005

Top