Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gensidig anerkendelse på EU's indre marked

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gensidig anerkendelse på EU's indre marked

RESUMÉ AF:

KOM(1999) 299 endelig udg. — Gensidig anerkendelse på det indre marked

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED MEDDELELSEN?

Den forklarer vigtigheden af gensidig anerkendelse — et af hovedprincipperne i grundlaget for det fælles marked. Den gør det muligt for varer og tjenesteydelser at bevæge sig frit i EU, uden at national lovgivning skal harmoniseres. Meddelelsen identificerer problemer i anvendelsen og måder, hvorpå disse kan løses.

HOVEDPUNKTER

Princippet betyder, at ethvert produkt, der sælges lovligt i ét EU-land, kan sælges i et andet, selv hvis det ikke lever op til alle landets tekniske regler — undtagen under nærmere definerede omstændigheder.

Meddelelsen fremhæver følgende problemer:

mangel af pålidelige oplysninger om anvendelse af gensidig anerkendelse

omkostninger og forsinkelser grundet ringe intern organisation i nogle nationale forvaltninger

inspektører, der tøver med at godkende et produkt, de ikke kender, og som er vedlagt certifikater på sprog, de ikke taler.

Visse produkter, særligt de mere komplekse, står over for specifikke nationale krav vedrørende sundhed, sikkerhed og forbrugerbeskyttelse. Det gælder navnlig fødevarer, elektronik, køretøjer, ædelmetal, byggesektoren og den kemiske sektor.

Tjenesteydelser på områder såsom erhvervskommunikation, byggesektoren, patenter og sikkerhed vurderes ofte efter et kriterium om »almen interesse« for landets borgere.

Meddelelsen anbefaler følgende foranstaltninger:

stærkere overvågning via en evalueringsrapport fra Europa-Kommissionen hvert andet år med en økonomisk analyse af anvendelsen af princippet om gensidig anerkendelse; den kan identificere områder, hvor fuldstændig harmonisering måske er påkrævet

potentielt søgsmål mod EU-regeringer, der ikke gennemfører princippet

mere omfattende oplysninger om princippet til nøglespillere såsom nationale og regionale administrationer, virksomheder, advokater og erhvervsorganisationer

uddannelse af nationale myndigheder og repræsentanter fra erhvervsorganer i de mest berørte sektorer via nationale, regionale og lokale seminarer, som afholdes parallelt

mere effektive metoder til håndtering af problemer ved at reducere den tid, der bruges på individuelle klager.

EU-landene spiller en vigtig rolle ved at:

forankre gensidig anerkendelse i den nationale lovgivning

besvare anmodninger om dens anvendelse uden unødig forsinkelse

styrke samarbejdet mellem myndighederne

gøre bedre brug af nationale kontaktpunkter.

Aftaler om gensidig anerkendelse fremmer handlen af varer mellem EU og vigtige markeder såsom Australien, Canada, Israel, Japan, New Zealand og USA.

Forordning (EF) nr. 764/2008 fastsætter de regler og procedurer, som de nationale myndigheder skal anvende, hvis de ønsker at nægte eller pålægge ekstra krav i forbindelse med en anmodning om gensidig anerkendelse af et produkt.

BAGGRUND

Gensidig anerkendelse

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — Princippet om gensidig anerkendelse i forbindelse med overvågningen af handlingsplanen for det indre marked(KOM(1999) 299 endelig udg. af 16. juni 1999)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets resolution af 24. juni 1999 om forvaltning af aftaler om gensidig anerkendelse (EFT C 190, 7.7.1999, s. 2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning nr. 3052/95/EF (EUT L 218, 13.8.2008, s. 21-29)

seneste ajourføring 04.01.2016

Top