Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fuldbyrdelse af domme: adgangen til oplysninger om skyldneres aktiver

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Fuldbyrdelse af domme: adgangen til oplysninger om skyldneres aktiver

Selv med en retsafgørelse kan det være svært for kreditorer at inddrive grænseoverskridende gæld, hvis man ikke har adgang til oplysninger om skyldnerens aktiver eller opholdssted. Derfor har Europa‑Kommissionen vedtaget en grønbog, der iværksætter en offentlig høring om, hvordan inddrivelse af gæld kan forbedres gennem for eksempel registre og skyldnererklæringer.

DOKUMENT

Grønbog af 6. maj 2008 om effektiv fuldbyrdelse af domme i den Europæiske Union: Adgangen til oplysninger om skyldneres aktiver [KOM(2008) 128 endelig – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Betalingsforsinkelser og manglende betaling er skadelig for både virksomheder og kunder, især når der ikke findes nogen oplysninger om skyldners aktiver eller opholdssted. Det er et særligt problem, når der skal inddrives gæld på tværs af grænser og kan betyde, det det indre marked fungerer mindre tilfredsstillende. Europa‑Kommissionen skitserer med iværksættelsen af en offentlige høring problemerne ved den nuværende situation samt mulige løsninger i grønbogen. Interesserede parter kan indsende deres kommentarer inden den 30. september 2008.

Den aktuelle situation

Udgangspunktet i en fuldbyrdelsessag er ofte at finde frem til skyldnerens adresse og finde oplysninger om vedkommendes økonomiske forhold. På nationalt plan bruger de fleste medlemsstater overvejende to forskellige systemer til at finde informationer:

  • et system, hvor skyldneren afgiver erklæring om alle sine aktiver eller i hvert fald i den udstrækning, det er nødvendigt for at indfri kravet
  • et søgesystem med bestemte oplysninger (registre).

I grønbogen fokuserer Europa‑Kommissionen mere på en række foranstaltninger i stedet for en enkelt europæisk foranstaltning for at gøre det muligt for kreditorerne at finde troværdige oplysninger om skyldnerens aktiver og opholdssted inden for et rimeligt tidsrum. Foranstaltningerne kan omfatte:

  • udarbejdelse af en håndbog om national lovgivning og praksis vedrørende fuldbyrdelse: I øjeblikket findes der meget få oplysninger om de forskellige fuldbyrdelsesordninger i de 27 medlemsstater. En sådan håndbog kunne indeholde alle kilder til information om en persons aktiver, som f.eks. kontaktadresse, udgifter osv., og som andre lande har adgang til.
  • udvidelse af registre og af adgangen hertil: Hovedkilden til oplysninger om skyldneren er offentlige registre, såsom handels‑ og folkeregistre. Det varierer dog fra medlemsstat til medlemsstat. Kommissionen ønsker at vide, om mængden af tilgængelige oplysninger skal øges og adgangen til handelsregistre udvides, og på hvilken måde adgangen til eksisterende folkeregistre skal forbedres. Yderligere skal adgangen til sociale sikringsordninger og skattevæsenets registre måske udvides, idet reglerne vedrørende databeskyttelse samt social og skattemæssig tavshedspligt dog skal overholdes.
  • informationsudveksling mellem fuldbyrdelsesmyndighederne: I øjeblikket har fuldbyrdelsesorganerne ikke direkte adgang til (ikke-offentlige) registre i andre medlemsstater, som fuldbyrdelsesorganerne i det pågældende land har adgang til. Der findes ikke nogen internationale bestemmelser om udveksling af oplysninger mellem nationale fuldbyrdelsesorganer. I mangel af et fælles europæisk register kunne et bedre samarbejde mellem nationale fuldbyrdelsesmyndigheder og direkte udveksling af oplysninger mellem disse være en løsning.
  • Foranstaltninger vedrørende skyldnererklæringen: I mange medlemsstater har fuldbyrdelsesorganerne mulighed for direkte at udspørge skyldneren om dennes aktiver, hvorimod der i andre medlemsstater afgives skyldnererklæring i form af en forklaring i fogedretten. I nogle medlemsstater skal skyldneren udfylde standardformularer, og i andre eksisterer skyldnererklæringen slet ikke. Europa‑Kommissionen overvejer at indføre en EU‑erklæring om aktiver, der forpligter skyldneren til at oplyse alle aktiver inden for det europæiske retsområde. På den måde begrænses åbenheden om skyldnerens aktiver ikke af det territorialprincip, der gælder for fuldbyrdelsesprocedurerne.

See also

Yderligere oplysninger findes på Europa‑Kommissionens websteder:

Seneste ajourføring: 23.05.2008

Top