Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Grundlæggende rettigheder og medborgerskab (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Grundlæggende rettigheder og medborgerskab (2007-2013)

Ved denne afgørelse fastlægges programmet om "grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab" for perioden 1. januar 2007 - 31. december 2013. Programmet er et særprogram til det generelle program om "grundlæggende rettigheder og retfærdighed", og målet er at fremme udviklingen af et europæisk samfund baseret på respekt for de grundlæggende rettigheder, styrke civilsamfundet og opmuntre til en åben, gennemskuelig dialog, at bekæmpe racisme og fremmedhad og fremme en bedre gensidig forståelse mellem de retslige, judicielle og administrative myndigheder og de juridiske erhverv.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2007/252/EF af 19. april 2007 om et særprogram om grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab for perioden 2007-2013 som en del af det generelle program om grundlæggende rettigheder og retfærdighed.

RESUMÉ

Ved denne afgørelse oprettes programmet "Grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab" med det formål at fremme udviklingen af et europæisk samfund baseret på respekt for grundlæggende rettigheder. Til dette formål fastlægger programmet specifikke foranstaltninger iværksat af Europa-Kommissionen, landene i Den Europæiske Union (EU) og ikke-statslige organisationer.

Et europæisk samfund baseret på respekt for grundlæggende rettigheder

Programmet støtter udviklingen af et europæisk samfund baseret på respekt for de grundlæggende rettigheder som anerkendt i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union, herunder rettigheder som følge af unionsborgerskabet. Programmets mål er at:

 • styrke civilsamfundet og opmuntre til en åben, gennemskuelig og regelmæssig dialog om grundlæggende rettigheder
 • bekæmpe racisme, fremmedhad og antisemitisme
 • fremme en bedre tværreligiøs og multikulturel forståelse
 • øge tolerancen i hele Den Europæiske Union
 • forbedre kontakter, udveksling af oplysninger og netværkssamarbejde mellem de retslige, judicielle og administrative myndigheder og de juridiske erhverv
 • støtte til uddannelse af aktører inden for retsvæsenet, med henblik på bedre gensidig forståelse blandt sådanne myndigheder og fagfolk.

Derudover har programmet en række specifikke mål:

 • at fremme de grundlæggende rettigheder og informere alle borgere om deres rettigheder, herunder rettigheder som følge af unionsborgerskabet;
 • at opfordre unionsborgerne til at deltage aktivt i det demokratiske liv i EU;
 • at vurdere respekten for specifikke grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union og i medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelsen af fællesskabsretten;
 • at støtte ikke-statslige organisationer og andre organer i civilsamfundet for at styrke deres mulighed for at deltage aktivt i fremme af de grundlæggende rettigheder, retsstatsprincippet og demokratiet;
 • at oprette relevante strukturer med henblik på at fremme en tværreligiøs og multikulturel dialog på EU-niveau.

Specifikke foranstaltninger til indfrielse af programmets målsætninger

Programmet omfatter specifikke foranstaltninger iværksat af Kommissionen, myndighederne i EU-landene og ikke-statslige organisationer. Programmet giver ligeledes mulighed for at yde tilskud til projekter udvalgt efter forslagsindkaldelser.

Foranstaltningerne under programmet inddeles i følgende typer:

 • Specifikke foranstaltninger iværksat af Kommissionen (analyser og forskning, opinionsundersøgelser og andre undersøgelser, konferencer og ekspertmøder, offentlige kampagner og arrangementer, opbygning og vedligeholdelse af websteder, udarbejdelse og formidling af informationsmaterialer, etc.).
 • Tværnationale projekter af EU-interesse, der forelægges af en myndighed eller et andet organ i et EU-land eller en international eller ikke-statslig organisation. Mindst to medlemsstater eller mindst én medlemsstat og én anden stat, der kan være enten et tiltrædende land eller et kandidatland, skal deltage i projekterne.
 • Støtte til aktiviteter udført af ikke-statslige organisationer eller andre organisationer, der forfølger mål af almindelig europæisk interesse i overensstemmelse med programmets generelle mål.
 • Driftstilskud til medfinansiering af udgifter i forbindelse med det faste arbejdsprogram for Konferencen af Europæiske Forfatningsdomstole og Sammenslutningen af Statsråd og Forvaltningsdomstole i Den Europæiske Union. Disse organer vedligeholder visse databaser indeholdende en Europa-dækkende samling af nationale domme vedrørende gennemførelse af fællesskabslovgivningen. Udgifterne skal hidrøre fra forfølgelsen af mål af almindelig europæisk interesse.

Et program for borgerne

Programmet henvender sig til EU-statsborgere og statsborgere fra ikke-EU-lande, der har lovlig bopæl på EU's område. Det henvender sig ligeledes til borgerne i de deltagende lande (tiltrædende lande, kandidatlande og landene på Vestbalkan, der deltager i stabiliserings- og associeringsprocessen). De øvrige målgrupper er civilsamfundets organisationer og andre grupper, der arbejder med at fremme programmets målsætninger.

Under forudsætning af, at de er etableret i EU eller i et af de ikke-EU-lande, der deltager i programmet, er adgang til programmet åben for følgende enheder:

 • institutioner og offentlige og private organisationer
 • universiteter
 • forskningsinstitutter
 • ikke-statslige organisationer
 • nationale, regionale og lokale myndigheder
 • internationale organisationer
 • andre nonprofit-organisationer.

Programmet skal give mulighed for at gennemføre aktiviteter sammen med internationale organisationer, der har kompetence inden for grundlæggende rettigheder, som f.eks. Europarådet.

Overvågning og gennemførelse af programmet

Kommissionen offentliggør årligt en liste over foranstaltninger, der finansieres under programmet. De til rådighed værende budgetmidler opføres i form af årlige bevillinger i EU's almindelige budget. Budgetmyndigheden (Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union) fastlægger de disponible bevillinger for hvert regnskabsår inden for den finansielle ramme.

Kommissionen sikrer, at støttemodtageren for alle foranstaltninger, der finansieres af programmet, indsender tekniske og finansielle rapporter om arbejdets forløb. Der skal endvidere fremlægges en endelig rapport inden tre måneder efter foranstaltningens afslutning. Kommissionen sikrer, at Fællesskabets finansielle interesser beskyttes gennem forholdsregler mod svig, korruption og andre ulovligheder.

Kommissionen udsender en årlig redegørelse for gennemførelsen af programmet, en midtvejsevalueringsrapport om de opnåede resultater (senest 31. marts 2011), en meddelelse om videreførelsen af programmet (senest den 30. august 2012) og en evalueringsrapport efter afslutning af programmet (senest den 31. december 2014).

Komplementaritet til andre EU-programmer

Programmet søger at skabe synergi og komplementaritet med andre EU-instrumenter, navnlig rammeprogrammerne om "Sikkerhed og beskyttelse af frihedsrettigheder" og om "Solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme" samt PROGRESS-programmet.

Referencer

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2007/252/EF

28.4.2007

-

EUT L 110 af 27.4.2007

See also

Seneste ajourføring: 05.04.2011

Top