Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Retsforum

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Retsforum

Formålet med denne meddelelse er at starte et diskussionsforum om EU's politikker og praksis omkring civilret og strafferet. Der er tale om en dialog mellem specialister (praktiserende jurister, repræsentanter for retsvæsenet i medlemsstaterne og akademikere). Forummet vil kunne fungere som en permanent ordning for de europæiske institutioners høringer af de aktører, der tilrettelægger europæiske politikker og følger gennemførelsen af gældende lovtekster.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen af 4. februar 2008 om oprettelse af et forum til drøftelse af EU's politik og praksis på retsområdet [KOM(2008) 38 endelig – ikke offentliggjort i EUT].

RESUMÉ

Sigtet med forummet er at:

 • bidrage til dialogen mellem praktiserende jurister på grundlag af en permanent platform. Formålet er at skabe en bedre udveksling af synspunkter, forbedre den gensidige forståelse, gradvist opbygge en fælles retskultur og fremme den indbyrdes tillid mellem de kompetente aktører på det civil- og det strafferetlige område
 • indsamle data og udarbejde bedste praksis. Dette arbejde kan fremmes ved hjælp af midler fra EU
 • konsultere de praktiserende jurister på et tidligt tidspunkt, dvs. ved tilrettelæggelsen af den europæiske politik på retsområdet. Forummet skal afgive udtalelse om en påtænkt målrettet aktion på EU-plan på dette område
 • fremsætte udtalelser om det europæiske retslige samarbejdes globale funktion
 • hjælpe Kommissionen i dens opgave med at udarbejde evalueringsrapporten om anvendelsen af EU's foranstaltninger i den nationale lovgivning. Især skal forummet hjælpe den med at løse sin opgave med at vurdere gennemførelsen af disse foranstaltninger i medlemsstaterne
 • vurdere de europæiske politikker. Der er tale om at vurdere virkningen af en foranstaltning for at skabe sikkerhed for, at denne opfylder sin specifikke målsætning og har bidraget til en af de globale målsætninger, der er knyttet til området for frihed, sikkerhed og retfærdighed. Formålet er også at påvise ikke-tilsigtede konsekvenser af en sådan foranstaltning
 • bidrage til, at der udarbejdes indbyrdes sammenlignelige statistikker om retssystemerne. Forummet har til opgave at deltage i Kommissionens arbejde i kraft af udtalelser om de statistiske metoder og de indsamlede data
 • deltage i udvælgelsen af en vinder til prisen "Retfærdighedens vægtskål", som belønner innovativ praksis med henblik på at forbedre det civilretlige systems funktion. Det vil også eventuelt skulle deltage i en anden pris til uddeling hvert andet år, som Kommissionen påtænker at indføre, og som vedrører det strafferetlige område.

I forummet deltager der repræsentanter fra:

 • medlemsstaterne
 • organer oprettet af EU: Eurojust, det europæiske retlige netværk (straffe-, civil- og handelsretlige sager)
 • forskellige europæiske faglige netværker: Eurojustice, hvis medlemmer er de europæiske anklagemyndigheder, eller Det Europæiske Netværk for Retlig Uddannelse (EN) (FR), European Network of Presidents of Supreme Courts, Association of the Councils of State, European Association of Administrative Judges og Council of Bars and Law Societies of Europe
 • ikke-statslige organisationer som MEDEL, JUSTICE, Amnesty International og European Forum for Victim Services
 • akademiske netværk, såsom European Criminal Law Academic Network (ECLAN) og International Association of Penal Law (AIDP) og Eurodefensor.

Forummet afholder et plenarmøde en gang årligt og samles i undergrupper. Disse undergrupper, som samles, når der er behov herfor, sammensættes på grundlag af specifikke interessefelter, såsom adgangen til retssystemet eller overholdelse af retten til en retfærdig proces.

Der indbydes også en repræsentant fra Europarådet til at deltage i forummet. I den forbindelse præciserer Kommissionen, at forummet arbejder i et snævert partnerskab med et af denne organisations organer, nemlig Den Europæiske Kommission for et Effektivt Retsvæsen (CEPEJ).

Desuden oplyser Kommissionen, at den agter at oprette et internetsted for at:

 • gøre offentligheden bekendt med forummets konklusioner, arbejdsopgaver og undersøgelser
 • skabe rammerne for en dialog mellem aktørerne på det strafferetlige område.

Kontekst

Forummet er oprettet, fordi Kommissionen har kunnet konstatere to ting:

 • der er ikke noget forum for dialog mellem praktiserende jurister, ej heller nogen kommunikationskanal, der er anerkendt af EU's institutioner, for så vidt angår tilrettelæggelse af lovgivning eg evaluering af foranstaltninger truffet af EU
 • i juridiske kredse er man positivt indstillet over for oprettelsen af et retsforum.

Seneste ajourføring: 13.05.2008

Top