Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De kommende faser af grænseforvaltningen i EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

De kommende faser af grænseforvaltningen i EU

Som en del af en ny europæisk strategi for integreret forvaltning af grænserne har Kommissionen opkastet idéen om nye virkemidler: initiativer til fordel for tredjelandes statsborgere, som rejser i god tro, et system for registrering af indrejse på og udrejse af Den Europæiske Unions territorium, automatiske kontrolposter ved grænserne til automatiseret kontrol af rejsende på basis af biometriske identifikatorer og et elektronisk system for rejsetilladelser til personer, som er fritaget visumpligten, inden afrejsen til en medlemsstat.

DOKUMENT

Meddelelse af 13. februar 2008 fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Forberedelse af de kommende faser af grænseforvaltningen i EU [KOM(2008) 69 - Ikke offentliggjort i EUT].

RESUMÉ

Kommissionen har udtænkt en ny generation af redskaber til forvaltning af grænserne for de medlemsstater, som deltager i Schengensamarbejdet, og tredjelande, som er associeret dette samarbejde.

Konstaterede problemer med den aktuelle integrerede grænseforvaltning *

Kommissionen har påvist en række problemer:

  • oplysningerne i rejsedokumentet meddeles ganske vist i medfør af et direktiv af 29. april 2004 om transportvirksomheders forpligtelse til at fremsende oplysninger om passagerer på anmodning af destinationsmedlemsstatens grænsekontrolmyndigheder, men oplysningerne kan ikke anvendes til at forhindre en person i at komme frem til grænseovergangsstedet i destinationsmedlemsstaten
  • EU-konsulaterne har to muligheder med hensyn til visumudstedelse: enten skal alle et tredjelands statsborgere have visum, eller så skal de ikke. Personer, som fritages fra visumpligten, kontrolleres ikke inden deres ankomst i destinationsmedlemsstaten
  • med undtagelse af tredjelandsstatsborgere, som kan henføres under forordningen om lokal grænsetrafik, giver EU-reglerne ikke mulighed for en forenkling af kontrollen af rejsende, som hyppigt rejser til Schengenområdet, navnlig sådanne, som har et visum til flere indrejser
  • da det ikke registreres, hvornår tredjelandsstatsborgere passerer ind og ud ved de ydre grænser, kan det ikke systematisk konstateres, om de bliver længere, end de har tilladelse til
  • grænsekontrolmyndighederne kan heller ikke fastslå, hvor længe opholdet har varet, og det er der praktiske årsager til, f.eks. at stemplerne i rejsedokumentet er ulæselige. Myndighederne i forskellige medlemsstater har desuden ikke mulighed for at udveksle eventuelt indsamlede oplysninger.

Som led i en ny strategi for integreret grænseforvaltning foreslår Kommissionen, at man gør sig overvejelser på 4 punkter.

En specifik ordning for rejsende i god tro

Statsborgere fra tredjelande, som udgør en lav risiko ("rejsende i god tro"), vil kunne opnå status som "registrerede rejsende". Opnåelse af sådan status, som indebærer, at der kun foretages en forenklet kontrol ved ankomsten i destinationsmedlemsstaten, sker på et frivilligt grundlag efter en forhåndsundersøgelse på konsulaterne eller i de fremtidige fælles visumansøgningscentre. Der lægges kontrolkriterier til grund, som er fælles for alle medlemsstaterne (den pågældende må f.eks. ikke opholde sig længere i EU end tilladt, han/hun skal have tilstrækkelige subsistensmidler og være i besiddelse af et biometrisk pas).

Automatiske kontrolposter

Rejsende i god tro og EU-statsborgere, som har et e-pas, vil kunne lade sig underkaste en automatisk kontrol ved ankomsten på basis af en sammenligning af den rejsendes biometriske identifikatorer med de biometriske data i rejsedokumenterne eller en database.

For tredjelandsstatsborgere anvendes samme biometriske identifikatorer som for visumindehavere (dvs. ansigtsfoto og fingeraftryk).

For at kunne bruge kontrolfaciliteterne ved indrejse kunne der for EU-statsborgere i afventning af en generel udbredelse af biometriske pas anvendes nationale ordninger. Kommissionen præciserer, at det indtil da er en opgave for medlemsstaterne at indføre sådanne ordninger. Der vil kunne ydes finansiel støtte fra Fonden for De Ydre grænser til at indføre indbyrdes driftsmæssigt kompatible ordninger.

Et system til registrering af ind- og udrejse

Der kan ved grænserne indføres automatisk registrering af dato og sted for både visumpligtige og ikke-visumpligtige tredjelandsstatsborgeres ind- og udrejse i forbindelse med kortere ophold. Systemet skal benytte samme tekniske platform som Schengeninformationssystemet og visuminformationssystemet (VIS). Foruden at oplyse om, hvorvidt en person har opholdt sig længere end tilladt, leverer systemet også oplysninger og tal om migrationsstrømmene. Det vil blive lanceret samtidig med VIS, så det kan fungere på basis af data, der indsamles via VIS. For tredjelandsstatsborgere, som ikke er undergivet visumpligten, skal de lade deres biometriske data registrere ved deres første indrejse i en medlemsstat.

Et elektronisk system for rejsetilladelser (ESTA)

Med dette system kan det kontrolleres, om en tredjelandsstatsborger, som ikke er undergivet visumpligten, opfylder betingelser for indrejse, og dette sker inden vedkommendes afrejse til destinationsmedlemsstaten. Det baserer sig på oplysninger fra elektroniske ansøgninger om rejsetilladelse. På basis af disse data kan man identificere den rejsende og få oplysninger om passet og rejsen. Kommissionen oplyser, at den agter at foretage en gennemførlighedsundersøgelse vedrørende et sådant system i 2008, og at den vil aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet i 2009.

Kontekst

Denne meddelelse skal ses som en opfølgning af planen for forvaltning af EU-medlemsstaternes ydre grænser, som Rådet godkendte den 13. juni 2002, og som i sig selv byggede på en meddelelse fra Kommissionen af 7. maj 2002. Den handler om nye redskaber til opstilling af en strategi for integreret grænseforvaltning.

Dokumentets nøglebegreber

  • Integreret grænseforvaltning: en kombination af kontrolmekanismer og -redskaber, som varierer efter personstrømmen til EU. Den indebærer, at der træffes foranstaltninger på medlemsstaternes konsulater i tredjelande, foranstaltninger i samarbejde med tredjelande, der er nabolande, foranstaltninger ved selve grænsen og foranstaltninger inden for Schengenområdet.

Seneste ajourføring: 18.03.2008

Top