Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Arbejdstagere fra tredjelande - nemmere opholds- og arbejdsformaliteter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Arbejdstagere fra tredjelande - nemmere opholds- og arbejdsformaliteter

Direktivet opretter en enkelt opholds- og arbejdstilladelse til arbejdstagere fra lande uden for Den Europæiske Union (EU). Det definerer også en række specifikke rettigheder, der giver lige behandling af de arbejdstagere fra tredjelande, der er dækket af direktivet.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/98/EU af 13. december 2011 om én enkelt ansøgningsprocedure for en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til at opholde sig og arbejde på en medlemsstats område og om et sæt fælles rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat.

RESUMÉ

Direktivet opretter en enkelt opholds- og arbejdstilladelse til arbejdstagere fra lande uden for Den Europæiske Union (EU). Det definerer også en række specifikke rettigheder, der giver lige behandling af de arbejdstagere fra tredjelande, der er dækket af direktivet.

HVAD ER MÅLET MED DIREKTIVET?

Direktivet opretter:

  • en kombineret opholds- og arbejdstilladelse til arbejdstagere fra tredjelande, der lovligt bor i et EU-land
  • én enkelt ansøgningsprocedure for denne tilladelse
  • ét sæt rettigheder (herunder ligebehandling i forhold til statsborgerne i det land) for de arbejdstagere fra tredjelande, der er dækket af direktivet.

HOVEDPUNKTER

Hvem berører direktivet?

Direktivet gælder for statsborgere fra tredjelande, der har tilladelse til at bo eller arbejde i EU, uafhængigt af deres oprindelige indrejseårsag. Det omfatter:

  • tredjelandsborgere, der søger om indrejse i et EU-land med henblik på at bo og arbejde
  • tredjelandsborgere, der allerede bor og har adgang til arbejdsmarkedet, eller som allerede arbejder i et EU-land.

Visse kategorier af tredjelandsborgere er ikke dækket af direktivet, såsom dem, der er tildelt EU's status som fastboende udlænding (de er dækket af anden EU-lovgivning).

Enkelt ansøgningsprocedure

Myndighederne i EU-landene skal behandle enhver ansøgning til denne kombinerede opholds- og arbejdstilladelse (ny, ændret eller fornyet) som én enkelt ansøgningsprocedure. De skal afgøre, om ansøgningen skal indgives af tredjelandsborgeren eller dennes arbejdsgiver (eller begge).

Udformningen af den kombinerede tilladelse er den samme som den, der er beskrevet i forordning (EF) nr. 1030/2002 om oprettelsen af en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere.

Ret til ligebehandling

Den kombinerede tilladelse giver modtagerne i tredjelande mulighed for at nyde godt af et sæt rettigheder, herunder:

  • retten til at arbejde, bo og bevæge sig frit i det udstedende EU-land
  • samme betingelser som statsborgerne i det udstedende land, hvad angår arbejdsbetingelser (såsom betaling og afskedigelse, sundhed og sikkerhed, arbejdstid og ferie), uddannelse, anerkendelse af kvalifikationer, visse aspekter af social sikring, skattefordele, adgang til varer og tjenesteydelser, herunder bolig og beskæftigelsesrådgivning.

Direktivet fastlægger specifikke kriterier, og på baggrund af disse kan EU-landene begrænse ligebehandling vedrørende bestemte forhold (adgang til uddannelse, sociale sikringsydelser, såsom familieydelser eller bolig).

HVORNÅR TRÆDER DIREKTIVET I KRAFT?

Fra 25.12.2013.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2011/98/EU

24.12.2011

25.12.2013

EUT L 343 af 23.12.2011, s. 1-9

TILHØRENDE DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 af 13. juni 2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere (EUT L 157 af 15.6.2002, s. 1-7).

Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding (EUT L 16 af 23.1.2004, s. 44-53).

seneste ajourføring 02.01.2015

Top