Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Det blå EU-kort — indrejse og ophold for højt kvalificerede arbejdstagere

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Det blå EU-kort — indrejse og ophold for højt kvalificerede arbejdstagere

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2009/50/EF — indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det fastsætter betingelserne for indrejse og ophold for højt kvalificerede* ikke-EU-borgere og deres familier, der ønsker at arbejde i et EU-land (undtagen Danmark, Irland og Det Forenede Kongerige).
 • Det indfører en ordning for det blå EU-kort* .

HOVEDPUNKTER

 • Ansøgere til et blåt EU-kort skal fremlægge:

  • en gyldig arbejdskontrakt eller et bindende jobtilbud for mindst 1 år, der tilbyder en løn, som er mindst 1,5 gange den gennemsnitlige årlige bruttoløn i det pågældende EU-land
  • dokumentation for, at de har de nødvendige kvalifikationer
  • et gyldigt rejsedokument og, hvis det er påkrævet, et visum
  • bevis for sygeforsikring.
 • EU-landene kan afvise en ansøgning, hvis ovennævnte betingelser ikke er opfyldt, eller dokumenterne er erhvervet på uretmæssig vis, er forfalskede eller ulovligt ændret.
 • Ansøgeren må ikke udgøre en trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed.
 • EU-landene kan bestemme det antal højt kvalificerede medarbejdere, som de vil give indrejse.
 • Ansøgere, der accepteres, får et blåt EU-kort, som gælder i en standardperiode på 1-4 år, afhængigt af det pågældende EU-land, eller i ansættelseskontraktens varighed, hvis denne er kortere end standardgyldighedsperioden, plus 3 måneder.
 • Ansøgningen kan indgives af den enkelte og/eller dennes arbejdsgiver afhængigt af EU-landet.
 • I de første 2 år er indehavere af det blå EU-kort begrænset til højt kvalificerede job, der opfylder kriterierne for deres adgang. Derefter kan de, afhængigt af EU-landet, på lige fod med et lands statsborgere søge anden højt kvalificeret beskæftigelse.
 • Indehavere af det blå EU-kort og deres familier kan indrejse, genindrejse og opholde sig i det EU-land, der udsteder kortet, og passere gennem andre EU-lande.
 • Indehavere af det blå EU-kort nyder de samme rettigheder som et lands statsborgere, hvad angår arbejdsvilkår, uddannelse, anerkendelse af eksamensbeviser, social sikring og foreningsfrihed. EU-landene kan begrænse nogle af disse, især uddannelsestilskud og -lån.
 • Nationale myndigheder kan inddrage det blå EU-kort eller undlade at forny det, hvis indehaveren ikke længere opfylder de oprindelige betingelser, har været ledig i mere end 3 måneder eller betragtes som en trussel mod den offentlige orden.
 • Efter 18 måneders lovligt ophold kan indehaveren af det blå EU-kort nyde godt af en vis lettelse med hensyn til at flytte til et andet EU-land. Forudsat at vedkommende på ny opfylder adgangskriterierne, kan han eller hun få lov til at begynde at arbejde, inden der træffes en afgørelse om udstedelse af visum, og familiemedlemmer kan slutte sig til ham eller hende med det samme.
 • Kommissionen aflægger hvert tredje år rapport om anvendelsen af lovgivningen. Den første rapport blev offentliggjort i juni 2014.

Revision og forslag

 • I 2016 udstedte Europa-Kommissionen et forslag om at ophæve direktiv 2009/50/EF. Dette udsprang af en revision af direktivet, der blev offentliggjort samtidig, som konkluderede, at det gældende direktiv har mange væsentlige svagheder, og at det ikke anvendes på en ensartet måde i de forskellige EU-lande. Desuden har mange EU-lande parallelle regler og procedurer for den samme kategori af højt kvalificerede arbejdstagere. Denne opsplitning er ikke produktiv, da den skaber en byrde for arbejdsgivere og ansøgere. Den er heller ikke effektiv, da antallet af tilladelser udstedt til højt kvalificerede arbejdstagere forbliver begrænset. Det gør det sværere for EU at tiltrække og fastholde de dygtige arbejdstagere, der er behov for.
 • Forslaget søger både at afhjælpe manglerne ved det forrige direktiv og at udvide anvendelsesområdet til at omfatte personer med international beskyttelse og EU-borgeres familiemedlemmer, som ikke er EU-statsborgere. Den ordning, der foreslås, ville også erstatte parallelle nationale ordninger, som er rettet mod den samme gruppe som det blå kort.
 • Forslaget indeholder desuden følgende:

  • mere fleksible adgangsbetingelser (en lavere løntærskel, en kortere minimumsvarighed på 6 måneder for den første kontrakt, enklere regler for nyuddannede og arbejdstagere på områder, hvor der er mangel på arbejdskraft, samt sidestilling af erhvervserfaring og uddannelse)
  • enklere procedurer (hurtigere og mere fleksible procedurer, et valgfrit system med en hurtigere procedure for anerkendte arbejdsgivere)
  • flere rettigheder (mere fleksibel adgang til arbejdsmarkedet, herunder sideløbende udøvelse af selvstændig aktivitet, direkte familiesammenføring, lettere adgang til status som fastboende udlænding i EU)
  • lettere rejse internt i EU (f.eks. for kortere forretningsrejser i EU, adgang til et blåt EU-kort i et andet EU-land).

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Direktivet trådte i kraft den 19. juni 2009. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning inden den 19. juni 2011.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til »Lovlig indvandring« (Europa-Kommissionen).

VIGTIGE BEGREBER

Højt kvalificeret medarbejder: en person, der aflønnes og har specifikke kompetencer, som er dokumenteret ved højere faglige kvalifikationer.
Det blå EU-kort: en arbejds- og opholdstilladelse, hvorpå er anført »det blå EU-kort«, der giver indehaveren ret til at opholde sig og arbejde i det EU-land, der har udstedt det.

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 2009/50/EF af 25. maj 2009 om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse (EUT L 155 af 18.6.2009, s. 17-29)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EØF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77-123)

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EØF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004) (EUT L 229 af 29.6.2004, s. 35–48)

Efterfølgende ændringer af direktiv 2004/38/EF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 60-95)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/801 af 11. maj 2016 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudvekslingsprogrammer eller uddannelsesprojekter, og au pair-ansættelse (EUT L 132 af 21.5.2016, s. 21–57)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af direktiv 2009/50/EF om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse (»det blå EU-kort«) (COM(2014) 287 final af 22.5.2014)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på beskæftigelse af højt kvalificerede arbejdstagere (COM(2016) 378 final af 7.6.2016)

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene — Konsekvensanalyse — Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på beskæftigelse af højt kvalificerede arbejdstagere og ophævelse af direktiv 2009/50/EF (SWD(2016) 193 final af 7.6.2016)

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene — Resumé af konsekvensanalysen — Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indrejse- og opholdstilladelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på beskæftigelse af højt kvalificerede arbejdstagere (SWD(2016) 194 final af 7.6.2016)

seneste ajourføring 14.09.2017

Top