Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Det blå EU-kort — indrejse og ophold for højt kvalificerede arbejdstagere

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Det blå EU-kort — indrejse og ophold for højt kvalificerede arbejdstagere

RESUMÉ AF:

Direktiv 2009/50/EF — indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det fastsætter betingelserne for indrejse og ophold for højt kvalificerede* tredjelandsstatsborgere og deres familier, der ønsker at arbejde i et højt kvalificeret job i et EU-land (undtagen Danmark, Irland og Det Forenede Kongerige).
 • Det indfører en ordning for det blå EU-kort*.

HOVEDPUNKTER

 • Ansøgere til et blåt EU-kort skal fremlægge:
  • en gyldig arbejdskontrakt eller et bindende jobtilbud for mindst 1 år, der tilbyder en løn, som er mindst 1,5 gange den gennemsnitlige årlige bruttoløn i det pågældende EU-land
  • dokumentation for, at de har de nødvendige kvalifikationer
  • et gyldigt rejsedokument og, hvis det er påkrævet, et visum
  • bevis for sygeforsikring.
 • EU-landene kan afvise en ansøgning, hvis ovennævnte betingelser ikke er opfyldt, eller dokumenterne er erhvervet på uretmæssig vis, er forfalskede eller ulovligt ændret.
 • Ansøgeren må ikke udgøre en trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed.
 • EU-landene kan bestemme det antal højt kvalificerede medarbejdere, som de vil give indrejse.
 • Ansøgere, der accepteres, modtager et blåt EU-kort med en standardgyldighedsperiode på mellem 1 og 4 år, afhængigt af det pågældende EU-land eller længden af ansættelseskontrakten, hvis denne er kortere end standardgyldighedsperioden plus 3 måneder.
 • Ansøgningen kan indgives af den enkelte og/eller dennes arbejdsgiver afhængigt af EU-land.
 • I de første 2 år er indehavere af det blå EU-kort begrænset til højt kvalificerede job, der opfylder kriterierne for deres adgang. Derefter kan de, afhængigt af EU-land, på lige fod med et lands statsborgere søge anden højt kvalificeret beskæftigelse.
 • Indehavere det blå EU-kort og deres familier kan indrejse, genindrejse og opholde sig i det udstedende EU-land og passere gennem andre EU-lande.
 • Indehavere af det blå EU-kort nyder de samme rettigheder som et lands statsborgere hvad angår arbejdsvilkår, uddannelse, anerkendelse af eksamensbeviser, dele af social sikring og foreningsfrihed. EU-landene kan begrænse nogle af disse, især uddannelsestilskud og -lån.
 • Nationale myndigheder kan inddrage det blå EU-kort eller undlade at forny det, hvis indehaveren ikke længere opfylder de oprindelige betingelser, har været ledig i mere end 3 måneder eller betragtes som en trussel mod den offentlige orden.
 • Efter 18 måneders lovligt ophold kan indehaveren af det blå EU-kort nyde godt af en vis lettelse med hensyn til at flytte til et andet EU-land. Forudsat at de på ny opfylder adgangskriterierne, kan de få lov til at begynde at arbejde, allerede inden der træffes en afgørelse, og familiemedlemmer kan slutte sig til dem med det samme.
 • Europa-Kommissionen aflægger hvert tredje år rapport om anvendelsen af lovgivningen. Den første rapport blev offentliggjort i juni 2014.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 19. juni 2009. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning senest den 19. juni 2011.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger, se »Lovlig indvandring« på Europa-Kommissionens websted.

VIGTIGE BEGREBER

* Højt kvalificeret medarbejder: en person, der aflønnes og har en specifik kompetence, som er dokumenteret ved højere faglige kvalifikationer.

* Det blå EU-kort: en arbejds- og opholdstilladelse, hvorpå er anført »det blå EU-kort«, der giver indehaveren ret til at opholde sig og arbejde i det EU-land, der har udstedt det.

DOKUMENT

Rådets direktiv 2009/50/EF af 25. maj 2009 om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse (EUT L 155 af 18.6.2009, s. 17-29)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af direktiv 2009/50/EF om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse (»det blå EU-kort«) (COM(2014) 287 final af 22.5.2014)

seneste ajourføring 21.04.2016

Top