Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Integrationsfonden (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Integrationsfonden (2007-2013)

Ved denne beslutning oprettes Den Europæiske Fond for Integration for perioden 2007-2013. Fonden, der har et budget på 825 mio. EUR i denne periode, er en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme.

DOKUMENT

Rådets beslutning 2007/435/EF af 25. juni 2007 om oprettelsen af Den Europæiske Fond for Integration af Tredjelandsstatsborgere for perioden 2007-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme.

RESUMÉ

Beslutningen beskriver målsætningerne for Den Europæiske Fond for Integration af Tredjelandsstatsborgere samt reglerne for dens forvaltning. Beslutningen fastlægger også fondens disponible finansielle midler samt kriterierne for fordelingen af disse.

Støtteberettigede foranstaltninger

Fonden finansierer foranstaltninger på nationalt, tværnationalt og EU-plan. Foranstaltningerne skal sigte på at lette integrationen af tredjelandsstatsborgere i værtslandene og særligt være målrettet mod nyankomne. De nationale foranstaltninger gennemføres af EU-landene inden for rammerne af flerårige programmer, der er i overensstemmelse med EU’s strategiske retningslinjer for fondens interventionsområde (delt forvaltning). Foranstaltninger under den budgetandel, der tildeles på EU-plan, gennemføres af Kommissionen (direkte forvaltning).

Fonden støtter nationale aktioner med følgende formål:

  • at lette tilrettelæggelsen og gennemførelsen af indrejseprocedurer, der vedrører og støtter integrationsprocessen for tredjelandsstatsborgere,
  • at udvikle og gennemføre integrationsprocessen, særligt for nyankomne tredjelandsstatsborgere i værtslandene,
  • at øge EU-landenes evne til at udvikle, gennemføre, overvåge og evaluere politikker til integration af tredjelandsstatsborgere,
  • at støtte udveksling af oplysninger og god praksis i og mellem EU-landene om udvikling, gennemførelse, overvågning og evaluering af politikker og foranstaltninger med henblik på integration af tredjelandsstatsborgere.

Fonden støtter tværnationale aktioner og aktioner på EU-plan med følgende formål:

  • at støtte etablering af samarbejdsnetværk og pilotprojekter baseret på tværnationale partnerskaber med det formål at fremme udveksling af information og god praksis,
  • at gennemføre tværnationale informations- og kendskabsopbygningskampagner,
  • at støtte udgivelsen af sammenlignende undersøgelser og fælles pilotprojekter,
  • at støtte udviklingen af statistiske værktøjer, metoder og indikatorer til måling af udviklingen i politikken på indvandrings- og integrationsområdet.

Kommissionen vedtager et årligt arbejdsprogram med fastsættelse af prioriteterne og udsender forslagsindkaldelser for tværnationale projekter.

Principper for fondens støtte

Inden for rammerne af de prioriteter og mål, der er defineret af EU, yder fonden tilskud til foranstaltninger af almennyttig karakter, der gennemføres i samfinansiering med offentlige eller private organer. Fondens støtte kan ikke overstige 50% af omkostningerne til de nationale aktioner. I undtagelsestilfælde kan andelen øges til 75% for projekter, der vedrører specifikke prioriteter fastlagt i de strategiske retningslinjer. EU’s andel øges til 75% i EU-lande, der dækkes af Samhørighedsfonden.

Kommissionen opstiller de strategiske retningslinjer for perioden 2007-2013, som definerer prioriteterne på EU-plan for hver af fondens målsætninger.

Kommissionen godkender EU-landenes flerårige programmer, der med udgangspunkt i Kommissionens strategiske retningslinjer fastlægger en strategi for og en beskrivelse af de foranstaltninger, der iværksættes for at indfri målsætningerne, samt yderligere angivelser vedrørende projektfinansieringen. Den vedtager også årlige finansieringsbeslutninger, der godkender de enkelte årsprogrammer til gennemførelse af det flerårige program.

Udvalg, revision og ophævelse

Kommissionen bistås af Det Fælles Udvalg for Solidaritet og Forvaltning af Migrationsstrømme.

Europa-Parlamentet og Rådet tager denne beslutning op til revision senest den 30. juni 2013.

Baggrund

Denne beslutning er en videreførelse af anbefalingerne i Haagprogrammet og en opfølgning på Kommissionens meddelelse af 1. september 2005 om en fælles integrationsdagsorden samt pilotprojekter og forberedende foranstaltninger på integrationsområdet (INTI-programmet). Fonden, der har et budget på 825 mio. EUR i perioden 2007-2013, er en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme oprettet ved Kommissionens meddelelse af 6. april 2005.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning 2007/435/EF

29.6.2007

-

EUT L 168 af 28.6.2007

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens beslutning 2008/457/EF af 5. marts 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets beslutning 2007/435/EF om oprettelse af Den Europæiske Fond for Integration af Tredjelandsstatsborgere for perioden 2007-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme, hvad angår medlemsstaternes forvaltnings- og kontrolsystemer, reglerne for administrativ og finansiel forvaltning og støtteberettigelsen for udgifter til projekter, der samfinansieres af fonden [Den Europæiske Unions Tidende L 167 af 27.6.2008]. Beslutningen fastsætter betingelser for medlemsstaternes gennemførelse af foranstaltninger under fonden. Den indeholder bestemmelser vedrørende de udpegede myndigheder og uddelegering af opgaver til disse myndigheder. Beslutningen danner også grundlag for EU-landenes udarbejdelse af en manual over procedurer og praktiske foranstaltninger for de udpegede myndigheders gennemførelse af fonden. Derudover indeholder beslutningen en liste over de oplysninger, som EU-landene skal indgive til Kommissionen vedrørende brug af fonden, særligt vedrørende beskrivelsen af deres forvaltnings- og kontrolsystemer samt indberetning af uregelmæssigheder. For det førstnævnte skal oplysningerne også om muligt sendes elektronisk. Til det formål udvikler Europa-Kommissionen et computersystem. Endelig indeholder beslutningen også bestemmelser vedrørende de oplysninger, der skal stilles til rådighed for støttemodtagere samt information til offentligheden om fonden.

Seneste ajourføring: 10.08.2010

Top