Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hen imod en generel politik til bekæmpelse af cyberkriminalitet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hen imod en generel politik til bekæmpelse af cyberkriminalitet

Samtidig med at internettet er blevet en del af vores hverdag, er internetbrugerne også blevet sårbare over for kriminelle, der ofte opererer fra andre kontinenter. Set i lyset af den hurtige stigning i cyberkriminalitet* banede Europa-Kommissionen i 2007 vejen for en vidtrækkende politik, der skal tackle den.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Regionsudvalget: Hen imod en generel politik til bekæmpelse af cyberkriminalitet (KOM(2007) 267 endelig udg. af 22.5.2007).

RESUMÉ

Samtidig med at internettet er blevet en del af vores hverdag, er internetbrugerne også blevet sårbare over for kriminelle, der ofte opererer fra andre kontinenter. Set i lyset af den hurtige stigning i cyberkriminalitet* banede Europa-Kommissionen i 2007 vejen for en vidtrækkende politik, der skal tackle den.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE MEDDELELSE?

Den havde til formål at fremlægge en generel politik, der skulle forbedre koordineringen i bekæmpelsen af cyberkriminalitet.

HOVEDPUNKTER

Målsætning og tiltag

Dette var for at styrke bekæmpelsen af cyberkriminalitet på nationalt, europæisk og internationalt plan ved:

RESULTATER

Disse omfatter:

For yderligere oplysninger henvises til Europa-Kommissionens websted om cyberkriminalitet.

BAGGRUND

Artikel 68 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som trådte i kraft i 2009, anerkendte formelt Det Europæiske Råds afgørende rolle i lovgivningen på området for indre anliggender. Det giver mulighed for at supplere tiltaget mod cyberkriminalitet med EU-lovgivning og mere vidtrækkende initiativer.

NØGLEBEGREB

Cyberkriminalitet: kriminelle handlinger, som begås under anvendelse af elektroniske kommunikationsnet og informationssystemer eller er rettet mod sådanne net og systemer.

Handlingerne kan inddeles i tre kategorier:

  • Traditionelle former for kriminalitet, der begås ved at anvende internettet (f.eks. svig eller falskneri). Disse handlinger spænder fra identitetstyveri til »phishing« (hvor cyberkriminelle opretter falske bankwebsteder for at narre kunderne til at oplyse deres adgangskode eller data, så de kan stjæle deres penge). Internettet har også forandret den internationale handel med narkotika, våben og udryddelsestruede arter.
  • Udgivelse af ulovligt indhold, såsom materiale, der opfordrer til terrorisme, vold, racisme og fremmedhad eller seksuel misbrug af børn.
  • Kriminalitet, som kun angår elektroniske net. Ny og ofte vidtrækkende kriminalitet i stor skala, der var ukendt før internetalderen. Her angriber kriminelle informationssystemer, og det omfatter i nogle tilfælde angreb på en stats kritiske informationsinfrastruktur, hvilket også er et direkte angreb på borgerne. Disse angreb kan ske via »botnet« (et akronym for »robot networks«), hvor kriminelle distribuerer »malware« (skadelig software), som forvandler en brugers computer til en »bot«, når det downloades. Et netværk af inficerede computere anvendes herefter til at begå kriminalitet uden brugernes viden.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Fælles meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - EU-strategi for cybersikkerhed: Et åbent, sikkert og beskyttet cyberspace (JOIN (2013) 1 final af 7. februar 2013).

seneste ajourføring 26.05.2015

Top