Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Indførelse af et særligt, forenklet transitdokument (FTD) og et forenklet jernbanetransitdokument (FRTD)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Indførelse af et særligt, forenklet transitdokument (FTD) og et forenklet jernbanetransitdokument (FRTD)

Med denne forordning indføres der et særligt, forenklet transitdokument (FTD) og et forenklet jernbanetransitdokument (FRTD). Formålet med disse dokumenter, der udstedes af medlemsstaternes konsulater, er at lette gennemrejsen for tredjelandsstatsborgere, som er nødt til at passere en eller flere medlemsstaters område for at kunne rejse mellem to dele af deres eget land, der ikke grænser op til hinanden.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 693/2003 af 14. april 2003 om indførelse af et særligt, forenklet transitdokument (FTD) og et forenklet jernbanetransitdokument (FRTD) samt om ændring af de fælles konsulære instrukser og Den Fælles Håndbog.

RESUMÉ

Med denne forordning indføres der et særligt, forenklet transitdokument (FTD) og et forenklet jernbanetransitdokument (FRTD); formålet er at lette specifikke og direkte transitrejser for tredjelandsstatsborgere, som er nødt til at passere en eller flere medlemsstaters område for at kunne rejse mellem to dele af deres eget land, der ikke grænser op til hinanden.

Forordningens anvendelsesområde og gyldighed

Både det forenklede transitdokument (FTD) og det forenklede jernbanetransitdokument (FRTD) har samme værdi som transitvisa; de gælder kun i den udstedende medlemsstat. Det forenklede transitdokument gælder maksimalt tre år, og gennemrejse på grundlag heraf må højst vare 24 timer. Det forenklede jernbanetransitdokument gælder maksimalt tre år, og gennemrejse på grundlag heraf må højst vare seks timer.

Brug af et forenklet transitdokument eller forenklet jernbanetransitdokument forudsætter, at rejsedokumentet ikke er udløbet, og at dets varighed er længere end det pågældende transitdokument.

Forudsætninger for udstedelse - procedure

Der kan udstedes (jernbane)transitdokument til personer, som:

  • har et gyldigt dokument, som tillader passage af de ydre grænser
  • ikke er registreret som uønsket
  • ikke udgør nogen trussel for den offentlige orden eller de internationale forbindelser i nogen medlemsstat
  • for så vidt angår transitdokumentet, har gyldig grund til hyppigt at rejse mellem de to dele af landets område.

Ansøgninger om disse dokumenter skal indgives til medlemsstaternes konsulater. Samtidig skal der forelægges dokumentation for nødvendigheden af hyppige rejser, såsom dokumentation for familieforhold eller andre årsager af social, økonomisk eller anden art.

Der betales et administrationsgebyr på fem EUR. Selve dokumentet er gratis.

Udstedelse - afslag

Begge dokumenter udstedes af medlemsstaternes konsulater; de kan ikke udstedes ved grænsen.

Spørgsmålet om, hvilke procedurer der skal følges, og hvorvidt det kan ankes, hvis en medlemsstat nægter at behandle en ansøgning eller udstede et (jernbane)transitdokument, bestemmes af lovgivningen i den pågældende medlemsstat. I tilfælde af afslag gøres ansøgeren bekendt med grunden, hvor dette er fastsat i landets lovgivning.

Indehavere af FTD/FRTD-dokumenter, der misbruger ordningen, pålægges sanktioner. Sådanne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning, og de skal omfatte muligheden for annullering eller ophævelse af FTD/FRTD-dokumentet.

Afsluttende bestemmelser

Medlemsstater, der beslutter at udstede FTD/FRTD-dokumenter, underretter Rådet og Kommissionen herom. Kommissionen offentliggør denne beslutning i Den Europæiske Unions Tidende. Medlemsstater, der beslutter at ophøre med at udstede sådanne dokumenter, underretter Rådet og Kommissionen herom; Kommissionen offentliggør beslutningen i Den Europæiske Unions Tidende.

Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om, hvordan FTD/FRTD-ordningen fungerer, senest tre år efter det tidspunkt, hvor den første medlemsstat beslutter at udstede FTD/FRTD-dokumenter.

Dokumentets nøglebegreber

  • Det forenklede transitdokument (FTD): er en særlig tilladelse til forenklet transit, som medlemsstaterne kan udstede for flere indrejser ved hjælp af et hvilket som helst landtransportmiddel. Dette dokument udstedes i en ensartet udformning, jf. forordning (EF) nr. 694/2003.
  • Det forenklede jernbanetransitdokument (FRTD): er en særlig tilladelse til forenklet transit, som medlemsstaterne kan udstede for en enkelt ud- og hjemrejse med jernbane. Dette dokument udstedes i en ensartet udformning, jf. forordning (EF) nr. 694/2003.

Hänvisningar

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning 693/2003/EF

18.4.2003

-

L 99 af 17.4.2003

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets forordning (EF) nr. 694/2003 af 14. april 2003 om ensartet udformning af forenklede transitdokumenter (FTD) og forenklede jernbanetransitdokumenter (FRTD) som omhandlet i forordning (EF) nr. 693/2003 [Den Europæiske Unions Tidende L 99 af 17.4.2003]. FTD/FRTD-dokumenter har form af en selvklæbende mærkat og har samme værdi som transitvisa. De udformes som angivet i bilag I og II til forordningen. For begge dokumenter er der endvidere fastsat tekniske specifikationer af hensyn til kravet om ekstra sikkerhed (imødegåelse af efterligning og forfalskning), samt bestemmelser om, hvilke tekniske procedurer og metoder der skal følges ved fremstillingen af formularerne. Disse specifikationer offentliggøres ikke.

Seneste ajourføring: 22.05.2007

Top