Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Transittrafik mellem Kaliningrad og resten af Rusland: forslag og resultater

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Transittrafik mellem Kaliningrad og resten af Rusland: forslag og resultater

I nedennævnte meddelelse redegøres der for drøftelserne mellem Den Europæiske Union og Rusland om spørgsmålet om transit for personer og gods til og fra Kaliningrad Oblast. Den indeholder tillige en række henstillinger om Den Europæiske Unions holdning til spørgsmålet.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet af 18. september 2002 - Kaliningrad: Transit [KOM(2002) 510 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

I denne meddelelse redegøres der for drøftelserne mellem Den Europæiske Union og Rusland om spørgsmålet om person- og godstransit til og fra Kaliningrad Oblast. Den omtaler ikke den mindre grænsetrafik, da dette spørgsmål ikke specielt berører Kaliningrads situation.

Vurdering

Hvad angår det grundlæggende spørgsmål om personbevægelser, bygger Schengen-reglerne på princippet om, at det bedste middel til at garantere EU's sikkerhed er at kræve, at personer, som rejser i transit gennem EU-medlemsstaternes område, skal kunne fremvise passende rejsedokumenter. Visumpligten for russiske statsborgere opretholdes, så længe Rusland figurerer på listen over tredjelande, hvis statsborgere skal have visum for at kunne passere EU-medlemsstaternes ydre grænser.

Foruden de muligheder, der er nævnt i "den fælles linje" * (transitvisum til flere indrejser, uden betaling af gebyr eller til nedsat gebyr) mener Kommissionen, at man også kunne overveje udstedelse af et særligt transitdokument (det såkaldte forenklede transitdokument). Dette dokument, som udstedes til russiske statsborgere, der hyppigt rejser direkte mellem Kaliningrad og resten af Rusland, svarer til visum til flere indrejser. De russiske myndigheder kan på forhånd forelægge en liste over personer, som hyppigt foretager sådanne rejser. Dokumentet, som der ikke skal betales gebyr for eller blot et nedsat gebyr, udstedes siden af de pågældende kandidatlandes konsulater.

Kommissionen er rede til videre at undersøge, om det er muligt at indrømme visumfritagelse for passagerer i direkte tog. Af hensyn til sikkerheden ved disse tog skal de kunne køre tilstrækkeligt hurtigt, og vognene skal være konstrueret på en sådan måde, at passagererne ikke kan forlade toget uden de litauiske myndigheders tilladelse.

Indførelsen af det forenklede transitdokument forudsætter:

 • et udførligt samarbejde fra kandidatlandenes side og en administrativ og finansiel støtte fra Det Europæiske Fællesskab
 • et udførligt samarbejde fra Ruslands side, navnlig med hensyn til:
 • oprettelse af nye konsulater
 • udarbejdelse af lister over russiske statsborgere, som opfylder betingelserne for at opnå et forenklet transitdokument
 • tilbagetagelse af personer, som ikke længere har gyldig opholdstilladelse (hvilket forudsætter, at der indgås en tilbagetagelsesaftale) og ratifikation af grænseaftalen med Litauen
 • en hurtigere procedure for udstedelse af internationale pas til russiske statsborgere efter en given tidsplan. I en kortere overgangsperiode kan de interne russiske pas accepteres sammen med et visum og det forenklede transitdokument.

EU vil skulle forsikre kandidatlandene om, at den omstændighed, at de accepterer ovennævnte bestemmelser og anvender dem, ikke i sig selv vil forsinke ophævelsen af kontrollen ved de indre grænser, dvs. ved deres fuldstændige optagelse i Schengen-området.

Kommissionen anbefaler, at EU's holdning baseres på følgende pakke af foranstaltninger ud over, hvad der allerede er angivet i den fælles linje fra 13. maj 2001:

 • det særlige transitdokument udstedes af konsulære myndigheder i EU eller kandidatlandene til russiske statsborgere, der rejser ad landevej eller med tog. Dette forudsætter, at Rusland samarbejder og hurtig godkender, at der oprettes nye konsulater, som Litauen har bedt om
 • det særlige transitdokument udstedes ikke ved grænsen
 • EU bør være åben for sammen med Rusland at undersøge det russiske forslag om at diskutere, på hvilke betingelser der kan indføres en ordning for visumfrie rejser
 • en løsning på problemet med person- og godstrafik bør sættes i sammenhæng med et bredere samarbejde om Kaliningrad-regionens fremtid.

Kontekst

Det Europæiske Råd opfordrede på sit møde i Sevilla Kommissionen til at foretage en supplerende undersøgelse af mulighederne for løsning af problemerne med transit til og fra Kaliningrad. Ovennævnte meddelelse er Kommissionens svar herpå.

Dokumentets nøglebegreber

 • Fælles linje: godkendt af Rådet (almindelige anliggender) på samlingen den 13. maj 2002 (dokument 8304/02); det drejer sig om principbestemmelserne i Schengen-reglerne, såsom: visum til flere indrejser, som kan være gyldigt i en lang periode; positiv behandling af visse erhvervsgrupper som lastbilchauffører; visaene kan udstedes ved individuel sagsbehandling; indtil den indre grænsekontrol ophæves, fleksible visumgebyrer; undtagelse fra visumkravet for visse personkategorier (f.eks. indehavere af diplomatpas og tjenestepas samt fly- og skibsbesætninger).
 • FRTD
 • FTD

TILHØRENDE DOKUMENTER

Beretning fra Kommissionen af 22. december 2006 om den forenklede persontransit mellem Kaliningrad-regionen og resten af Den Russiske Føderation [KOM(2006) 840 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Kommissionen glæder sig over at kunne konstatere, at ordningen med forenklet transit fungerer gnidningsløst, og at begge parter er tilfredse med den. FTD/FRTD-ordningen * synes at opfylde Schengen-kravene, da der i den forbindelse ikke er konstateret noget tilfælde af ulovlig indvandring.

Kommissionen ser derfor ingen grund til at ændre ordningen. Hvordan transitordningen kommer til at se ud på længere sigt, afhænger af udviklingen i visumpolitikken mellem EU og Rusland.

Kommissionen opretholder finansieringen af transitordningen med midler fra fonden for de ydre grænser.

Der skal endnu nævnes to aspekter:

 • FRTD'et * anbringes på et særskilt ark og ikke i den rejsendes pas som omhandlet i forordning (EF) nr. 693/2003. Det er derfor ikke muligt at efterprøve, om FRTD 'et anvendes til en enkelt rejse tur-retur eller til hyppige rejser. Hvis ordningen anvendes godt, vil der indgå flere ansøgninger om FTD'er * til flere indrejser, som koster 5 EUR
 • behandlingen af spørgsmålet om fremskyndelse af grænsekontrollen skal ske inden for bilaterale rammer, hvis de litauiske, belarussiske og russiske myndigheder er interesserede. Der aftegner sig to muligheder:
 • for det første skal der kun være tale om ét stop ved grænsen og ikke som i øjeblikket to (på hver side af grænsen). De to landes grænsemyndigheder foretager deres kontrol samtidig
 • for det andet skal der overvejes en ordning, hvorefter begge parter foretager kontrollen undervejs i toget.

Seneste ajourføring: 22.05.2007

Top