Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) – forordning under den tidligere første søjle

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) – forordning under den tidligere første søjle

Anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) skal erstatte det nuværende system og tilbyde øget funktionalitet. Det gennemgår i øjeblikket en omfattende test i tæt samarbejde med medlemslandene i Den Europæiske Union (EU) og de associerede lande, der deltager i Schengenområdet.

SIS II forordningen fastsætter de tekniske aspekter og driftsmåde for SIS II, retningslinjerne for indberetning af tredjelandsstatsborgere med henblik på nægtelse af indrejse og ophold, behandling af oplysninger og betingelser for adgang til oplysninger og beskyttelse heraf. Den udgør det retlige grundlag for forvaltningen af SIS II i anliggender, der hører under afsnit IV i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (tidligere første søjle).

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1987/2006 af 20. december 2006 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II).

RESUMÉ

Anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) bliver et omfattende informationssystem med indberetninger * om personer og genstande. Systemet skal anvendes af grænsekontrol, toldkontrol, visummyndigheder og retshåndhævende myndigheder i hele Schengen-området med det formål at sikre et højt sikkerhedsniveau. Det nye system gennemgår i øjeblikket en omfattende test i tæt samarbejde med medlemslandene i Den Europæiske Union (EU) samt de associerede partnerlande, der deltager i Schengenområdet (herefter benævnt medlemsstaterne *) og skal erstatte det nuværende system og tilbyde øget funktionalitet.

SIS II forordningen udgør det nødvendige retlige grundlag for forvaltning af SIS II vedrørende procedurerne for indberetning inden for rammerne af afsnit IV i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (tidligere første søjle). Den suppleres af en afgørelse om procedurerne inden for rammerne af afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union (tidligere tredje søjle).

SIS II's tekniske struktur og driftsmåde

SIS II består af:

 • et centralt system ("det centrale SIS II")
 • et nationalt system ("N.SIS II") i hver medlemsstat (de nationale datasystemer, der er i forbindelse med det centrale SIS II)
 • en kommunikationsinfrastruktur mellem det centrale system og de nationale systemer, der sørger for et krypteret virtuelt netværk forbeholdt SIS II-oplysninger og udvekslingen af oplysninger mellem de kontorer, der sikrer udvekslingen af alle supplerende oplysninger * (Sirene-kontorer).

SIS II-oplysninger indlæses, ajourføres, slettes og søges via de forskellige nationale systemer. Det centrale system, der udfører teknisk tilsyn og forvaltning, ligger i Strasbourg (Frankrig). Det leverer de nødvendige tjenester til indtastning og behandling af SIS II data. Et centralt backupsystem, der kan sikre alle funktioner i det overordnede centrale system i tilfælde af svigt ligger nær Salzburg (Østrig). Hver medlemsstat er ansvarlig for at oprette, drive og vedligeholde sit eget nationale system og for at forbinde det med det centrale system. Hver medlemsstat udpeger en myndighed, det nationale SIS II-kontor, (N.SIS II-kontor), som har det overordnede ansvar for det nationale SIS II projekt. Denne myndighed er ansvarlig for, at det nationale system fungerer sikkert og gnidningsløst.

Hver medlemsstat udpeger et Sirene-kontor. Supplerende oplysninger vedrørende SIS II indberetninger udveksles i overensstemmelse med "Sirene-håndbogen" og ved hjælp af kommunikationsinfrastrukturen. Medlemsstaterne opbevarer en henvisning til de afgørelser, der giver anledning til en indberetning, i Sirene-kontoret.

Medlemsstaterne er ansvarlige for enhver skade, der tilføjes en person i forbindelse med brugen af de nationale SIS II systemer. De sikrer ligeledes, at eventuelt misbrug af SIS II-oplysninger og udveksling af supplerende oplysninger i strid med denne forordning straffes med sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning.

Den operationelle administration af det centrale SIS II system dækker alle nødvendige opgaver for at sikre 24/7-drift i overensstemmelse med denne forordning.

Efter en overgangsperiode bliver en forvaltningsmyndighed, finansieret under EU's almindelige budget, ansvarlig for den operationelle forvaltning af det centrale SIS II og for en række opgaver i forbindelse med kommunikationsinfrastrukturen (tilsyn, sikkerhed og koordinering af forbindelserne mellem medlemsstaterne og udbyderen). Kommissionen har ansvaret for alle andre opgaver i forbindelse med kommunikationsinfrastrukturen.

I en overgangsperiode, før forvaltningsmyndigheden overtager ansvaret, er Kommissionen ansvarlig for den operationelle administration af det centrale SIS II. I overensstemmelse med finansforordningen gældende for De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, kan Kommissionen uddelegere den operationelle forvaltning og opgaver vedrørende gennemførelsen af budgettet til nationale organer i den offentlige sektor i to forskellige lande, der opfylder de specifikke kriterier beskrevet i artikel 15, stk. 4 i SIS II-forordningen.

Forordningen indeholder bestemmelser vedrørende tilstrækkelig beskyttelse af persondata. Ved idriftsættelsen af SIS II gennemfører Kommissionen i samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse en oplysningskampagne, som informerer offentligheden om formålene, de lagrede oplysninger, de myndigheder, der har adgang, og personers rettigheder.

Indberetninger om tredjelandsstatsborgere med henblik på nægtelse af indrejse og ophold

SIS II vil udelukkende indeholde de kategorier af oplysninger, der er meddelt af medlemsstaterne, og som er nødvendige til de indberetninger, der foretages med henblik på nægtelse af indrejse og ophold. Når systemet kommer i drift med indberetninger, vil det kun være muligt at gemme følgende oplysninger om indberettede personer: efternavn(e) og fornavn(e), fødenavn(e) og tidligere anvendte navne og eventuelt særskilt registrerede kaldenavne, særlige fysiske kendetegn, fødested og fødselsdato, køn, fotografier, fingeraftryk, nationalitet(er), om vedkommende er bevæbnet, voldelig eller er flygtet, indberetningsgrund, myndighed, der har foretaget indberetningen, en henvisning til den afgørelse, der ligger til grund for indberetningen, sammenkobling med andre indberetninger, der er foretaget i SIS II, samt de forholdsregler, der skal tages, hvis der forekommer et ”hit” (dvs. at en kompetent national myndighed finder en indberetning i SIS II vedrørende en tredjelandsstatsborger, som de har undersøgt). Hvis forholdsreglerne ikke kan iværksættes ved forekomst af hit i SIS II, underretter den anmodede medlemsstat straks den indberettende medlemsstat herom.

Billeder og fingeraftryk anvendes til at bekræfte identiteten af tredjelandsstatsborgere, der er fundet på baggrund af en alfanumerisk søgning i SIS II. Så snart det er teknisk muligt, kan fingeraftryk også anvendes til at identificere en tredjelandsstatsborger på grundlag af vedkommendes biometriske identifikatorer. Inden denne funktion implementeres i SIS II, fremlægger Kommissionen en rapport om, hvorvidt den nødvendige teknologi er tilgængelig og umiddelbart kan anvendes.

Oplysninger om tredjelandsstatsborgere, der er foretaget en indberetning om med henblik på nægtelse af indrejse eller ophold, optages på grundlag af en national indberetning, som bygger på en afgørelse truffet af de kompetente administrative myndigheder eller domstole på grundlag af en individuel vurdering. En indberetning optages, når afgørelsen bygger på det forhold, at den pågældende tredjelandsstatsborgers tilstedeværelse i medlemsstaten kan udgøre en trussel for den offentlige orden eller sikkerhed eller for den nationale sikkerhed. Det bliver ligeledes muligt at optage en indberetning, når afgørelsen tager udgangspunkt i, at den pågældende tredjelandsstatsborger tidligere er blevet udsendt, afvist eller udvist.

Adgang til og behandling af SIS II-oplysninger

De myndigheder, der foretager grænsekontrol og anden politi- og toldkontrol inde i den berørte medlemsstat har ret til adgang til indberetninger. De nationale retsplejemyndigheder har således også ret til adgang til systemet i forbindelse med varetagelsen af deres opgaver. Brugerne har kun adgang til oplysninger, der er nødvendige for varetagelsen af deres opgaver.

Forud for optagelsen af en indberetning undersøger medlemsstaten, om det pågældende tilfælde er så egnet, relevant og vigtigt, at indberetningen bør optages i SIS II. Disse indberetninger opbevares kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til det formål, der ligger til grund for dem. En medlemsstat, der optager en indberetning i SIS II, skal inden tre år herefter undersøge behovet for fortsat at opbevare den.

Oplysningerne må kun kopieres til tekniske formål. Tekniske kopier, der fører til offline databaser, må kun eksistere i højst 48 timer. Det vil ikke være muligt at anvende data til administrative formål.

Den indberettende medlemsstat har ansvaret for at sikre, at oplysningerne er korrekte og aktuelle, samt at de er lovligt indlæst i SIS II. Kun den indberettende medlemsstat må ændre, supplere, rette, ajourføre eller slette de oplysninger, som den har indberettet. Hvis en af de medlemsstater, som ikke har foretaget indberetningen, kommer i besiddelse af indicier, der lader formode, at en oplysning er ukorrekt, meddeler medlemsstaten den indberettende medlemsstat dette hurtigst muligt. Den indberettende medlemsstat kontrollerer denne meddelelse og retter eller sletter om nødvendigt omgående oplysningen. Hvis medlemsstaterne ikke kan nå til enighed inden to måneder, forelægger den medlemsstat, der ikke har foretaget indberetningen, sagen for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, der skal fungere som mægler sammen med de berørte nationale tilsynsmyndigheder.

En medlemsstat kan sammenkoble indberetninger, den foretager til SIS II. En medlemsstat må kun sammenkoble indberetninger, når der er et klart operationelt behov herfor.

Oplysninger, der behandles i SIS II, må ikke overføres eller stilles til rådighed for ikke-EU-lande eller internationale organisationer.

Databeskyttelse

Behandling af følsomme kategorier af oplysninger er forbudt (det gælder persondata, der afslører race eller etnisk oprindelse, politisk overbevisning, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmedlemsskab samt data vedrørende helbred eller sexliv).

Enhver person har ret til indsigt i oplysninger om sig selv (persondata *), der er optaget i SIS II. Enhver person har også ret til at få rettet personoplysninger om sig selv, der er ukorrekte, eller få slettet personoplysninger om sig selv, der lagres ulovligt.

Den registrerede nægtes indsigt i oplysningerne, hvis dette er nødvendigt for varetagelsen af en lovlig opgave i tilknytning til en indberetning eller for beskyttelsen af tredjemands rettigheder og frihedsrettigheder. Den berørte person informeres snarest muligt og under ingen omstændigheder senere end tre måneder fra den dato, hvor vedkommende ansøgte om rettelse eller sletning af oplysninger, om udfaldet af udøvelsen af denne ret til rettelse eller sletning.

Enhver indberettet person kan indbringe et spørgsmål for de kompetente domstole eller myndigheder med krav om adgang til, rettelse eller sletning af en indberetning om vedkommende, aktindsigt eller skadeserstatning.

Den eller de myndigheder, der er udpeget i hver medlemsstat, og som har de beføjelser, der er omhandlet i direktiv 95/46/EF om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, overvåger uafhængigt lovligheden af behandlingen af SIS II-personoplysninger på deres område og overførslen af disse oplysninger fra deres område. Den nationale tilsynsmyndighed sikrer, at der foretages en audit af databehandlingsaktiviteterne i N.SIS II mindst hvert fjerde år.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse kontrollerer, at forvaltningsmyndighedens behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med nærværende forordning. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse sikrer ligeledes, at der foretages en audit af behandlingen af personoplysninger mindst hvert fjerde år. En rapport om en sådan audit sendes til Europa-Parlamentet, Rådet, forvaltningsmyndigheden, Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder.

De nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse samarbejder aktivt. De udveksler relevante oplysninger, bistår hinanden og mødes mindst to gange om året.

Afsluttende bestemmelser

Forordningen gælder for medlemsstater, der deltager i det eksisterende Schengeninformationssystem (SIS 1+) fra den dato, der fastlægges af Rådet (ved enstemmighed blandt medlemmerne, der repræsenterer regeringerne i de medlemsstater, der deltager i SIS 1+), når alle nødvendige tekniske forberedelser til SIS II er afsluttet fra centralt hold og i medlemsstaterne, og når alle gennemførelsesforanstaltninger er vedtaget. Nærmere oplysninger herom fremgår af artikel 55 i forordningen og i retsinstrumenterne vedrørende migration fra SIS 1+ to SIS II.

Tre år efter at SIS II er taget i drift og derefter hvert fjerde år, fremlægger Kommissionen en overordnet evaluering af det centrale SIS II og de bilaterale og multilaterale udvekslinger af supplerende oplysninger mellem medlemsstaterne. Kommissionen sender evalueringen til Europa-Parlamentet og Rådet.

Dokumentets nøglebegreber

 • Indberetning: et sæt oplysninger, der indlæses i SIS II, således at de kompetente myndigheder kan identificere en person med henblik på at træffe en særlig forholdsregel.
 • Medlemsstater: EU-lande og associerede lande, der deltager i Schengenområdet. Det Forenede Kongerige og Irland deltager ikke i de elementer af SIS II, der falder under denne forordning.
 • Supplerende oplysninger: oplysninger, der ikke lagres i SIS II, men har tilknytning til indberetninger til SIS II, og som udveksles for at gøre det muligt for medlemsstaterne at konsultere og informere hinanden i forbindelse med indlæsning af en indberetning, når en søgning har givet et positivt resultat, således at de rette forholdsregler kan træffes, når den påkrævede forholdsregel ikke kan træffes, i spørgsmål vedrørende kvaliteten af SIS II-oplysningerne, i spørgsmål vedrørende indberetningernes kompatibilitet og prioritet, i spørgsmål vedrørende retten til adgang til systemet.
 • Uddybende oplysninger: oplysninger, der er lagret i SIS II og har tilknytning til indberetninger til SIS II, som øjeblikkeligt skal stilles til rådighed for de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor personer, som der er indlæst oplysninger om i SIS II, lokaliseres ved søgning heri.
 • Personoplysninger: enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.
 • Behandling af personoplysninger: enhver operation eller række af operationer - med eller uden brug af elektronisk databehandling - som personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, udlæsning, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring samt blokering, slettelse eller tilintetgørelse.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning nr. 1987/2006/EF

17.1.2007

-

EUT L 381 af 28.12.2006

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens afgørelse 2010/261/EU af 4. maj 2010 om sikkerhedsplanen for det centrale SIS II og kommunikationsinfrastrukturen [Den Europæiske Unions Tidende L 112 af 5.5.2010]. Med afgørelsen fastlægges sikkerhedsorganisationen og foranstaltningerne (sikkerhedsplanen) for det centrale SIS II samt kommunikationsinfrastrukturen. Formålet er at sikre beskyttelse mod trusler i relation til tilgængelighed, integritet og fortrolighed. Kommissionen skal gennemføre og overvåge effektiviteten af sikkerhedsforanstaltningerne i forbindelse med kommunikationsinfrastrukturen samt i overgangsperioden for det centrale SIS II. Når forvaltningsmyndigheden har indledt sin virksomhed, skal den vedtage sin egen sikkerhedsplan i forbindelse med det centrale SIS II.

Med hensyn til overvågning og gennemførelse af sikkerhedsplanen udpeger Kommissionen en sikkerhedsansvarlig for systemet. Der udpeges en lokal sikkerhedsansvarlig for det centrale SIS II og en for kommunikationsinfrastrukturen. De er ansvarlige for at gennemføre og overvåge sikkerhedsplanen og procedurerne i det overordnede CS-SIS, herunder backup CS-SIS, samt i kommunikationsinfrastrukturen.

Den sikkerhedsansvarlige for systemet udarbejder i samarbejde med de lokale sikkerhedsansvarlige en sikkerhedspolitik, der fastlægger detaljerede tiltag og procedurer til beskyttelse af det centrale SIS II og kommunikationsinfrastrukturen. Sikkerhedspolitikken indeholder blandt andet foranstaltninger til styring af:

 • Adgangskontrolfaciliteter
 • Datamedier og kontrol med aktiver
 • Lagringskontrol
 • Passwordkontrol
 • Adgangskontrol ved adgang til SIS II hardware og software
 • Kommunikationskontrol omfattende kommunikationsinfrastrukturen.

Den beskriver også sikkerheden i forbindelse med menneskelige ressourcer ved for eksempel at beskrive personaleprofiler for det personale, der har adgang til det centrale SIS II.

Kommissionens beslutning 2008/333/EF af 4. marts 2008 om vedtagelse af Sirene-håndbogen og andre gennemførelsesforanstaltninger i forbindelse med anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) [Den Europæiske Unions Tidende L 123 af 8.5.2008]. Indberetninger i SIS II indeholder et sæt af oplysninger, der er absolut nødvendige for at kunne identificere en person eller en genstand, som der foretages en søgning efter. I tilfælde, hvor de fremtidige slutbrugere (embedsfolk hos de kompetente nationale myndigheder) skal iværksætte handlinger efter at have fundet en indberetning, der svarer til en søgning, kan de rekvirere yderligere oplysninger om indberetningen (oplysninger, som ikke er indeholdt i SIS II, men som er tilknyttet til SIS II indberetninger).

Nationale kontorer kaldet SIRENE-kontorer (SIRENE er en forkortelse for "Supplementary Information REquest at the National Entries" (anmodning om supplerende oplysninger ved de nationale grænseovergangssteder)) er blevet etableret i alle Schengenlande til at bistå ved indhentning af supplerende oplysninger til SIS, idet de fungerer som kontaktpunkter mellem en indberettende medlemsstat og en medlemsstat, der har fundet et match. De samme kontorer fortsætter under SIS II.

Sirene-håndbogen indeholder en række instruktioner, som angiver både de generelle og specifikke procedurer, som de kompetente myndigheder skal følge for udveksling af supplerende oplysninger i forbindelse med følgende kategorier af indberetninger:

 • indberetninger vedrørende nægtelse af indrejse eller ophold (søjle 1)
 • indberetninger om personer, der begæres anholdt med henblik på overgivelse eller udlevering (denne og de efterfølgende kategorier hører under søjle 3)
 • indberetninger om forsvundne personer
 • indberetning om personer med henblik på retsforfølgning
 • indberetninger med henblik på diskret eller målrettet kontrol
 • indberetninger om genstande, der skal beslaglægges eller anvendes som bevismidler.

Formålet med instruktionerne er at varetage kommunikationen mellem medlemsstaterne, navnlig med hensyn til optagelse af en indberetning, reaktion på en indberetning, håndtering af flere indberetninger samt med hensyn til spørgsmål vedrørende kvaliteten af SIS II-oplysninger eller retten til adgang til systemet.

Gennemførelsesforanstaltningerne dækker SIS II aspekter, der på grund af deres tekniske natur, detaljeringsgraden og behov for løbende opdatering, ikke dækkes udtømmende af retsinstrumenterne for SIS II.

Som det er tilfældet med andre instrumenter vedrørende SIS II, er der to retsinstrumenter (Kommissionsbeslutninger) for SIRENE-håndbogen og gennemførelsesforanstaltningerne: et for søjle 1 (bilag til afgørelse 2008/333/JHA) og et for søjle 3 (bilag til afgørelse 2008/334/JHA). Bilagene til de to afgørelser er identiske.

See also

 • Tekster relateret til Schengeninformationssystemet (SIS II) (EN) på hjemmesiden for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Indre Anliggender
 • Opslag i Glossaret på Europa “Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed” med oplysninger om ændringer som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden i december 2009

Seneste ajourføring: 13.07.2010

Top