Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Færre administrative byrder for mere vækst

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Færre administrative byrder for mere vækst

Kommissionen foreslår, at forbedringen og forenklingen af lovgivningen sammenkobles med gennemførelsen af Lissabon-målene. Kommissionen er klar over, at der er en forbindelse mellem bedre regulering og opnåelse af større vækst og flere og bedre job. En reduktion af de administrative byrder vil gøre det muligt for virksomhederne at skabe mere vækst og beskæftigelse i EU. For at nå dette mål foreslår Kommissionen bedre reguleringsværktøjer, og den ønsker at styrke dialogen mellem lovgiverne i EU og i medlemsstaterne.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet - Bedre regulering til gavn for vækst og beskæftigelse i Den Europæiske Union [KOM(2005) 97 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Denne meddelelse har til formål at stimulere vækst og beskæftigelse ved at begunstige en forbedring og forenkling af lovgivningen på de områder, hvor den europæiske konkurrenceevne står på spil. Det er Kommissionens opfattelse, at forenklingsprocessen i lovgivningen bidrager til at gøre Europa mere attraktivt for investorer og arbejdstagere.

Fællesskabslovgivningens kompleksitet har vist sig at være et problem for de offentlige myndigheder, for virksomhederne, for borgerne og for arbejdsmarkedets parter. Lovgivningsmæssige og administrative byrder rammer små og mellemstore virksomheder særlig hårdt, og disse virksomheder repræsenterer to tredjedele af beskæftigelsen i EU.

Forenkling af lovgivningen

Det er nødvendigt at gribe ind på alle niveauer, hvilket nødvendigvis forudsætter et samarbejde med Parlamentet og Rådet og en medvirken fra medlemsstaternes side for at sikre, at princippet om bedre lovgivning respekteres.

Strategien for forenkling af lovgivningen er et af grundlagene for initiativet "Bedre lovgivning". Denne forenkling rækker ud over en simpel omskrivning af de eksisterende lovtekster og kræver en indsats for at skabe mere effektive og fleksible regler, som er bedre egnede for dem, der skal overholde og anvende dem.

For at styrke initiativet om forenkling af lovgivningen, så det i endnu højere grad bidrager til vækst og konkurrenceevne, foreslår Kommissionen at der træffes følgende foranstaltninger:

  • kortlægning af den lovgivning, der skal forenkles, dvs. lovgivningen, hvis kompleksitet er ude af proportioner. Kommissionen foreslår at anvende internetsteder til drøftelse af den bedste lovgivning for at give virksomheder, ikke-statslige organisationer og borgerne mulighed for at give deres mening til kende og punkt for punkt redegøre for, hvilke administrative byrder der er resultatet af den lovgivning, de står over for
  • udarbejdelse af integrerede handlingsplaner for hele sektorer til forenkling af hovedsagelig tekniske foranstaltninger vedrørende forskellige sektorer, herunder fremstillingsindustrien, automobilindustrien, fiskeri- og telekommunikationssektoren
  • fremme af anvendelsen af europæiske standarder, enten som teknisk støtte til den europæiske lovgivning eller som alternativ til lovgivning.

Kommissionen udarbejdede allerede i 2003 et første forenklingsprogram, som tog sigte på en indskrænkning af fællesskabslovgivningens omfang. Kommissionen forslog at gennemføre en mere systematisk konsolidering og kodificering, så snart en retsakt ændres, og fjerne den lovgivning, der er ophævet, fra EU's regelværk. Kommissionen opfordrer de berørte aktører både på EU-plan og på nationalt plan til at fortsætte deres bestræbelser i denne retning.

For så vidt angår den eksisterende lovgivning opstillede Rådet i 2004 en prioriteret liste over retsakter fordelt på 15 prioriterede områder, som kan forenkles. I begyndelsen af 2005 lod Kommissionen, efter at have foretaget en konsekvensanalyse vedrørende rækkevidden af forenklingsprocessen for denne liste af retsakter og efter at have gennemført en omfattende høring af medlemsstaterne og erhvervslivet, suppleret med en offentlig høring på internettet, sig bevæge til først og fremmest at koncentrere sig om visse hovedområder i overensstemmelse med målene for konkurrenceevne og økonomisk vækst, herunder selskabsret og finansielle tjenesteydelser, transport og forbrugerbeskyttelse.

Konsekvensanalyse

Kommissionen forpligter sig til at gennemføre konsekvensanalyser for i alle detaljer at kunne vurdere den nye lovgivnings økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger. Disse analyser ledsages af bredt anlagte høringer, hvor der indsamles synspunkter fra alle de aktører, der ønsker at bidrage til udformningen af de nye regler.

Efter de nye retningslinjer for konsekvensanalyse lægges der særlig vægt på økonomiske spørgsmål under disse analyser. Det vigtigste mål er at understøtte konkurrenceevnen, herunder en effektiv konkurrence, samtidig med at der opretholdes en evaluering af de foreslåede foranstaltningers sociale og miljømæssige virkninger. Et kompliceret net af forskellige regler på nationalt og regionalt plan kan kun skade konkurrencen, hvorimod anvendelse af en eneste regel i alle medlemsstaterne er simplere og mere effektiv.

Forbedring af lovgivningen i medlemsstaterne

Forbedring af lovgivningen er ikke et spørgsmål, der kun beskæftiger EU på grundlag af et snævert samarbejde mellem institutionerne. Også medlemsstaterne kan bidrage til en indskrænkelse af bureaukratiet. Kommissionen ønsker, at forbedring af lovgivningen gøres til en integrerende del af de nationale Lissabon-handlingsplaner. Med henblik herpå anbefaler den medlemsstaterne at

  • træffe nationale foranstaltninger med henblik på bedre lovgivning, herunder systemer til konsekvensanalyse og forenklingsprogrammer
  • gennemføre en forebyggende dialog mellem Kommissionens tjenestegrene og medlemsstaterne for at undgå, at der indføres procedurer, der ikke automatisk er påkrævet i henhold til et direktiv, under dets gennemførelse på de harmoniserede områder, som er forbeholdt tekster, der anses for væsentlige
  • gennemføre overtrædelsesprocedurer og præventiv kontrol for at forbedre lovgivningens kvalitet i henseende til transparens, forståelighed og effektivitet på de ikke harmoniserede områder som f.eks. fri bevægelighed for varer.

Kommissionen har i løbet af 2005 oprettet rådgivende tilsynsorganer sammensat af

  • nationale eksperter i forbedring af lovgivning. Denne gruppe rådgiver Kommissionen, især i spørgsmål vedrørende forenkling og konsekvensanalyser. Nedsættelse af en sådan gruppe styrker samarbejdet mellem Kommissionen og medlemsstaterne og højner således kvaliteten af gennemførelsen af EU-retten
  • uafhængige eksperter i forbedring af lovgivning, som Kommissionen kan indkalde. Sådanne eksperter får til opgave at afgive en ekstern udtalelse om den videnskabelige stringens i den metode, der anvendes til visse konsekvensanalyser.

Kommissionen vil fortsat offentliggøre evalueringsrapporter for at sikre opfølgningen af forenklingsstrategiens gennemførelse.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Første statusrapport af 14. november 2006 om strategien til forenkling af de lovgivningsmæssige rammer [KOM(2006) 690 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Dette arbejdsdokument fra Kommissionen er et supplement til meddelelsen om den strategiske gennemgang af programmet "Bedre lovgivning" i EU. Kommissionen gør status over de fremskridt, der er gjort i gennemførelsen af forenklingsstrategien. Den tilføjer 43 initiativer til dem, der blev udpeget i oktober 2005, som kunne være egnede til forenkling i perioden 2006-2009. Disse nye initiativer rækker fra administrativ forenkling i landbrugssektoren over revision af mekanismen for tildeling af miljømærket til forenkling af den eksisterende lovgivning om legetøj.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 14. november 2006 - En strategisk gennemgang af programmet for bedre lovgivning i Den Europæiske Union [KOM(2006) 689 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. I denne strategiske gennemgang analyseres de gjorte fremskridt, og der gøres opmærksom på de vigtigste kommende udfordringer. Kommissionen mener, at der allerede er gjort en betydelig indsats for at forbedre lovgivningen i EU, men at programmet bør videreføres med fast hånd. Kommissionen, Parlamentet, Rådet og medlemsstaterne kan gøre mere endnu. Kommissionen insisterer på at intensivere forenklingen af den gældende lovgivning, mindskelse af administrative byrder, kodificering og ophævelse af forældet lovgivning. De mest synlige fremskridt i samarbejdet med medlemsstaterne ses i måling af administrative omkostninger og reduktion af administrative byrder. Det er imidlertid kun et forholdsvis lille antal lande, der systematisk gennemfører integrerede konsekvensanalyser ved nye lovforslag, og ofte gives der ikke indsigt i resultaterne. Der gennemføres dog mange ad hoc-initiativer på nationalt plan for at lette den administrative byrde, som f.eks. online-administration, one-stop-shops eller nationale registreringskontorer.

Meddelelse fra Kommissionen af 21. oktober 2005 om en fælles EU-metode til vurdering af de administrative omkostninger som følge af lovgivning [KOM(2005) 518 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Denne meddelelse skitserer en fælles EU-metode og de næste skridt, der foreslås taget for at få den indført. Den fælles EU-metode til vurdering af administrative omkostninger bør anvendes proportionelt, dvs. kun når omfanget af de administrative omkostninger, der er følgen af en EU-retsakt, retfærdiggør det. Indsatsen for at mindske den administrative byrde omfatter ikke altid en kvantificering. I nogle tilfælde indsamles der klager og forslag fra målgrupper ved offentlige høringer. Derefter undersøger en ekspertgruppe på højt plan lovgivningen og fremsætter anbefalinger til forenkling. Det er Kommissionens opfattelse, at en fælles metode for hele EU giver en klar merværdi, forudsat at den ikke anvendes på bekostning af analysen af andre virkninger.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 27. september 2005 - Resultat af screeningen af verserende lovforslag [KOM(2005) 462 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. I denne meddelelse redegøres der for den undersøgelse, Kommissionen har foretaget af alle de forslag, der ikke er færdigbehandlet i Rådet og Parlamentet. En af de faktorer, der bidrager til at nå de mål, der tilstræbes med forenklingen, er samarbejdet mellem institutionerne. Disse konsekvensanalyser, som blev fastlagt i meddelelsen fra marts 2005, drejer sig om de ikke færdigbehandlede forslag. Da undersøgelsesprocessen blev indledt i april 2005, henlå der 489 forslag, der ikke var færdigbehandlede. Kommissionen går ind for to former for aktion, dels en tilbagetrækning af forslagene, dels en opretholdelse af lovgivningsprocessen under anvendelse af en tilbundsgående økonomisk analyse. Som følge af Kommissionens gennemgang vil der blive grebet ind over for i alt 73 ikke afsluttede forslag, som ikke menes at være forenelige med Lissabon-målene.

Seneste ajourføring: 28.02.2007

Top